Dla radnych

Kompetencje kontrolera parkingów

Żaden przepis nie upoważnia rady do wprowadzenia do uchwały postanowień dotyczących uprawnień osób będących kontrolerami parkingowymi. Tego typu regulacja nie stanowi zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.

Rada gminy podjęła uchwałę w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z parkingów stanowiących własność gminy zlokalizowanych poza pasami drogowymi dróg publicznych. Jako podstawę prawną wskazała art. 40 ust. 2 pkt 4 i art. 41 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (DzU z 2021 r. poz. 1372, ze zm., dalej: usg) w związku z art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (DzU z 2021 r. poz. 679, dalej: ugk). W uchwale znalazła się informacja, że do obowiązków kontrolerów należy kontrola prawidłowości postoju pojazdów w wyznaczonych miejscach postojowych, w szczególności: kontrola wniesienia opłaty za postój pojazdów, sprawdzanie ważności biletów parkingowych, wypisywanie w terenie wezwań – raportów do uiszczenia opłaty dodatkowej za postój bez wniesienia opłaty lub przekroczenie czasu opłaconego postoju i umieszczanie ich za wycieraczką pojazdu samochodowego wraz ze sporządzeniem dokumentacji fotograficznej nieopłaconych postojów pojazdów, a także kontrola prawidłowości działania parkometrów. Wskazano również, że kontrolerzy nie pobierają żadnych opłat i nie prowadzą sprzedaży biletów parkingowych.

Organ nadzoru wskazał, że postanowienia uchwały wykraczają poza delegację ustawową wynikającą z art. 40 ust. 2 pkt 4 usg oraz art. 4 ust. 1 pkt 2 ugk. Rada na podstawie wskazanych przepisów mogła jedynie wprowadzić zasady i tryb korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności technicznej oraz postanowić o wysokości cen i opłat albo o sposobie ustalania cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej jednostek samorządu terytorialnego, w analizowanym przypadku parkingów.

Ponadto w uchwale zostały określone kompetencje kontrolerów parkingowych. Art. 40 ust. 2 pkt 4 usg, art. 4 ust. 1 pkt 2 ugk ani żaden inny przepis prawa nie upoważnia rady do wprowadzania do uchwały postanowień dotyczących uprawnień osób będących kontrolerami parkingowymi. Wprowadzona regulacja w szczególności nie stanowiła zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej ani postanowień o wysokości cen i opłat albo o sposobie ustalania cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej. W związku z powyższym organ nadzoru stwierdził o nieważności uchwały w całości.

 

Rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody pomorskiego z 2 lutego 2022 r. nr PN-II.4131.5.2022.KJ