Prawo

Kłopoty z przyznaniem pomocy dla rodziny zastępczej

Do 31 grudnia 2014 roku starosta ma obowiązek udzielić rodzinie zastępczej pomocy finansowej – jeżeli taka jej przysługuje na podstawie przepisów ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Decyzja starosty nie może mieć zatem charakteru uznaniowego.

Małżonkowie będący zawodową rodziną zastępczą złożyli wspólnie wniosek do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie o pomoc finansową w ponoszeniu kosztów utrzymania domu, w którym funkcjonuje rodzina zastępcza, za okres pół roku – od stycznia do czerwca. Do wniosku dołączyli faktury i inne dokumenty poświadczające poniesienie kosztów. Według starosty sytuacja materialna i finansowa rodziny jest bardzo dobra, a średni dochód na osobę w rodzinie wynosi ponad 1200 zł. Tymczasem ustawodawca określił wysokość świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej na kwotę nie niższą niż 1000 zł. W związku z tym starosta  przesłał do jednego z małżonków decyzję o odmowie przyznania pomocy.

Wnioskodawcy odwołali się od decyzji. Ich zdaniem była ona niesłuszna, gdyż poprzednia decyzja z kwietnia 2012 roku była pozytywna, przy tych samych zarobkach. W sprawie głos zabrało Samorządowe Kolegium Odwoławcze. W jego ocenie stan faktyczny sprawy był niesporny. W wyjaśnieniu SKO orzekło, że 8 czerwca 2012 r. w życie weszła ustawa z 27 kwietnia 2012 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2012 r. poz. 579). Jej mocą uchylony został ustęp 3 w art. 83 u.wsp.rodz., który stanowił, że środki finansowe, o których mowa w art. 83 ust. 2, starosta jest zobowiązany przyznać rodzinie zastępczej zawodowej, w której umieszczono powyżej 3 dzieci i osób, które osiągnęły pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej, o której mowa w art. 37 ust. 2, oraz jeżeli zasadność przyznania tych środków zostanie potwierdzona w opinii organizatora rodzinnej pieczy zastępczej. Zdaniem SKO w obecnym stanie prawnym przyznanie wnioskowanego świadczenia ma charakter fakultatywny – organ nie musi przyznać świadczenia, jeżeli pozostanie w przekonaniu, że nie wymaga tego sytuacja rodziny.

Rodzina odwołała się również od tej decyzji, tym razem do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, który uchylił obie wcześniejsze decyzje organów. Sąd, mimo że podzielił stanowisko SKO i potwierdził niesporność stanu faktycznego, to w jego ocenie organy administracji obu instancji naruszyły prawo materialne w stopniu mającym istotny wpływ na wynik sprawy. Sąd wskazał, że istotnie weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz niektórych innych ustaw (dalej ustawa zmieniająca). Natomiast uszło uwadze organów administracji, że ta sama ustawa zmieniająca dodała do ustawy o wspieraniu rodziny przepis art. 232b o treści: „1. Do dnia 31 grudnia 2014 r. na wniosek rodziny zastępczej zawodowej, w której przebywa więcej niż 3 dzieci starosta(…) przyznaje środki finansowe, o których mowa w art. 83 ust. 2, jeżeli zasadność przyznania tych środków zostanie potwierdzona w opinii organizatora rodzinnej pieczy zastępczej”.

W ocenie sądu sformułowanie „przyznaje środki finansowe” wyklucza uznaniowość organu i starosta nie może odmówić przyznania środków, o których mowa w art. 83 ust. 2 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887, z późn. zm.). Ponadto sąd orzekł, że rodzinę zastępczą stanowią oboje małżonkowie, zatem oboje są stronami postępowania. Starosta powinien zatem doręczyć decyzję obu osobom stanowiącym rodzinę zastępczą, mimo że wniosek podpisała tylko jedna z nich.

Wyrok WSA w Poznaniu z 31 stycznia 2013 r., sygn. akt IV SA/Po 1183/12

TAGI: polityka spoleczna,

Aby zapewnić prawidłowe działanie i wygląd niniejszego serwisu oraz aby go stale ulepszać, stosujemy takie technologie jak pliki cookie oraz usługi firm Adobe oraz Google. Ponieważ cenimy Twoją prywatność, prosimy o zgodę na wykorzystanie tych technologii.

Zgoda na wszystkie
Zgoda na wybrane