Prawo

Informacja o wynikach naboru

Konkurs prowadzony na wolne stanowisko urzędnicze, nawet jeśli ostatecznie bierze w nim udział jeden kandydat, musi być prowadzony zgodnie z wymogami prawa oraz przy zastosowaniu takich reguł i gwarancji procesowych, które powinny pozwolić na obiektywne stwierdzenie czy kandydat spełnia wymagania do zatrudnienia go na danym stanowisku, które określono w ogłoszeniu o naborze.

Do WSA w Gdańsku wpłynęło pismo skarżącej zatytułowane „Skarga na czynność Starosty Powiatowego w P. w zakresie prawidłowości przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze”. Skarżąca wskazała, że zaskarża czynność starosty w zakresie naboru na wolne stanowisko urzędnicze, tj. naczelnika wydziału i wniosła o ponowne rzetelne, sprawiedliwe i obiektywne rozpatrzenie jej oferty zgodnie z regulaminem naboru na wolne stanowiska urzędnicze.

W jej ocenie, niewłaściwie przeanalizowano jej kwalifikacje wymagane w ogłoszeniu, co w konsekwencji wprowadziło w błąd starostę przy podjęciu decyzji o naborze na wolne stanowisko urzędnicze, który działał w zaufaniu do ustaleń komisji rekrutacyjnej. Skarżąca podważyła kompetencję dwóch wchodzących w skład komisji rekrutacyjnej osób co do merytorycznej oceny kwalifikacji i doświadczenia skarżącej oraz wskazała, że działanie komisji miało charakter dyskryminujący i naruszający przepisy postępowania w stopniu mającym wpływ na wynik sprawy.

Sąd rozpatrując sprawę podkreślił, że w sprawie nie było kwestionowane i poza sporem pozostaje, że skarżąca spełniała warunki formalne uprawniające ją do kandydowania na wolne stanowisko urzędnicze, co jednoznacznie przyznał organ w odpowiedzi na skargę. Jak wynika z akt sprawy, do konkursu, obok skarżącej, zgłosił się jeszcze jeden kandydat, który również spełniał wymogi formalne wynikające z treści ogłoszenia o naborze. Osoba ta jednak zrezygnowała w trakcie naboru z ubiegania się o stanowisko.

Okoliczność, że tylko skarżąca pozostała w konkursie, pozostawała bez wpływu na konieczność prawidłowego i rzetelnego przeprowadzenia procedury naboru przez organ. Z przepisów prawa nie wynika bowiem, aby w przypadku zgłoszenia się w naborze tylko jednego kandydata musiał być on automatycznie wybrany na wolne stanowisko urzędnicze w jednostce samorządu. Z drugiej strony odmowa powierzenia stanowiska w tego rodzaju sytuacji powinna być, w ocenie sądu, szczególnie wnikliwie przedstawiona w uzasadnieniu, o którym mowa w art. 15 ust. 2 pkt 4 ustawy o pracownikach samorządowych (dalej: ups). Przyjęte w ustawie zasady otwartości i konkurencyjności mają bowiem, po pierwsze – gwarantować możliwość udziału w konkursie wszystkich osób spełniających warunki formalne niezbędne do objęcia stanowiska (w zakresie posiadanego wykształcenia czy doświadczenia) oraz po drugie – mają zapewnić równe ich traktowanie przez organ administracji publicznej, który z mocy ustawy ma kompetencje do obsadzania określonych stanowisk.

W przedmiotowej sprawie organ nie sprostał obowiązkowi wynikającemu z art. 15 ust. 2 pkt 4 ups. Zawarte w informacji o wynikach naboru uzasadnienie sprowadziło się bowiem do pojedynczego zdania o treści: „Jedyna kandydatka, która spełniła wymogi formalne i wzięła udział w rozmowie kwalifikacyjnej nie wykazała się wystarczającą znajomością zagadnień oraz doświadczeniem potrzebnym do zatrudnienia na ww. stanowisku”. To uzasadnienie jest niezwykle lakoniczne oraz przy tym wewnętrznie sprzeczne, przez co nie pozwala na przyjęcie, czy nabór został przeprowadzony względem kandydatki z poszanowaniem zasad bezstronności, otwartości i konkurencyjności.

Tego rodzaju uchybienie, w ocenie sądu, należy tym samym zakwalifikować jako mogące mieć wpływ na wynik sprawy. W uzasadnieniu nie sprecyzowano bowiem, do jakiego rodzaju „zagadnień” i jakiego rodzaju „doświadczenia” odniósł się organ w informacji o wynikach naboru. W szczególności wątpliwość sądu wzbudziło to, czy poprzez „potrzebne doświadczenie” organ rozumiał „staż pracy” czy też inny wymóg. Stosownie bowiem do treści ogłoszenia o naborze w wymaganiach formalnych niezbędnych do zatrudnienia na stanowisku wskazano co najmniej 5-letni staż pracy. Dostrzec zaś należy, że organ wskazując, że strona nie wykazała się „doświadczeniem potrzebnym do zatrudnienia na ww. stanowisku”, jednocześnie przyznał, że kandydatka spełniała wszystkie wymogi formalne, do których zgodnie z treścią ogłoszenia zaliczał się również określonej długości staż pracy. Omawiana niezgodność budzi więc uzasadnione wątpliwości co do dokonania obiektywnej oceny spełniania przez kandydatkę niezbędnych wymagań, które określono jako konieczne dla powierzenia stanowiska.

Mimo że informacja o wyniku naboru zawierała formalne uzasadnienie, w ocenie sądu nie można przyjąć, aby rzeczywiście spełniało ono swoją funkcję, ponieważ uniemożliwia poznanie motywów dokonanej przez organ negatywnej oceny skarżącej, co z kolei budzi uzasadnione wątpliwości co do bezstronności organu w tej sprawie.

Biorąc pod uwagę między innymi niezawarcie w wyniku naboru uzasadnienia w wyczerpujący i weryfikowalny sposób przedstawiającego motywy, dla których dokonano negatywnej oceny kwalifikacji i doświadczenia skarżącej, sąd zdecydował o konieczności stwierdzenia bezskuteczności zaskarżonej czynności starosty w postaci informacji o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze.

Wyrok WSA w Gdańsku z 4 sierpnia 2022 r., sygn. akt III SA/Gd 240/22

Więcej o prawie pracy, kadrach, HR, płacach, BHP i zarządzaniu w urzędzie JST w miesięczniku "Pracownik Samorządowy". Prenumeratę można zamówienia klikając w przycisk "Księgarnia" na górze strony.

 

Aby zapewnić prawidłowe działanie i wygląd niniejszego serwisu oraz aby go stale ulepszać, stosujemy takie technologie jak pliki cookie oraz usługi firm Adobe oraz Google. Ponieważ cenimy Twoją prywatność, prosimy o zgodę na wykorzystanie tych technologii.

Zgoda na wszystkie
Zgoda na wybrane