Dla radnych

Gospodarka odpadami w sposób nieselektywny

Ustawodawca nie wprowadził możliwości prowadzenia przez jednostki samorządu terytorialnego gospodarki odpadami komunalnymi w sposób nieselektywny. Wprowadzenie opłaty podwyższonej, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, stanowi istotne naruszenie przepisów.

Rada gminy podjęła uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia takiej opłaty na terenie gminy. Ustaliła stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, przy czym w uchwale znalazła się informacja, że ustala się podwyższoną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny, w wysokości 59 zł miesięcznie od mieszkańca.

Kolegium RIO stwierdziło, że w aktualnym stanie prawnym brak jest podstaw do ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny. Postanowienia uchwały pozostawały w sprzeczności z art. 3 ust. 2 pkt 5 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (DzU z 2020 r. poz. 1439, ze zm., dalej: ustawa). Zgodnie z przytoczonymi przepisami gminy zapewniają selektywne zbieranie odpadów komunalnych obejmujące co najmniej: papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło, odpady opakowaniowe wielomateriałowe oraz bioodpady. Obowiązek segregacji odpadów wynika również z art. 5 ust. 1 pkt 3.

Kolegium wskazało również, że niewypełnienie przez właścicieli nieruchomości obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny zostało obarczone sankcją finansową określoną w art. 6k ust. 3 ustawy, zgodnie z którym rada gminy określa stawki opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, w wysokości nie niższej niż dwukrotna wysokość i nie wyższej niż czterokrotna wysokość stawki ustalonej przez radę gminy. Właściciele nieruchomości mają bowiem obowiązek utrzymania czystości i porządku poprzez zbieranie w sposób selektywny powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych.

 

Uchwała Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z 25 lutego 2021 r., nr 039/g229/P/21