W samorządach

Gospodarka odpadami w czasach epidemii – pilne postulaty samorządów

24.03.2020

Podjęcie szybkich działań zaradczych w gospodarce odpadami komunalnymi, które wynikają z zagrożenia epidemicznego spowodowanego koronawirusem – z takim postulatem wystąpiły samorządy lokalne do Wojewody Śląskiego i Marszałka Województwa Śląskiego

Samorządy lokalne zrzeszone w Śląskim Związku Gmin i Powiatów wystosowały apel do Wojewody Śląskiego i Marszałka Województwa Śląskiego w sprawie wprowadzenia nadzwyczajnych rozwiązań w gospodarce odpadami komunalnymi, które powinny obowiązywać w trakcie stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce.

Czasowe wyłączenie z eksploatacji chociażby jednej instalacji przetwarzającej zmieszane odpady komunalne, funkcjonującej obecnie w województwie śląskim, może spowodować duże problemy w całym systemie gospodarki odpadami komunalnymi – tłumaczy Piotr Kuczera, Przewodniczący Śląskiego Związku Gmin i Powiatów, Prezydent Rybnika.

Jest ryzyko, więc działać trzeba wspólnie

Jak mówią samorządowcy już dziś wiele instalacji zagospodarowujących odpady komunalne w naszym regionie pracuje w ramach „pełnej wydajności” i na maksymalnym poziomie, który został określony w obowiązujących pozwoleniach.

W związku  z rozprzestrzenianiem się w Polsce i w naszym województwie koronawirusa musimy być przygotowani na sytuację, w której pracownicy kluczowych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych zostaną objęci kwarantanną – mówi Przewodniczący Związku i dodaje:

Jeśli takie instalacje przestaną działać, a więc przyjmować odpady, to pojawi się problem z ich odbiorem od mieszkańców. A tego musimy uniknąć.

Samorządowcy podkreślają, że w podjęciu działań zaradczych niezbędna jest współpraca wszystkich szczebli samorządu terytorialnego oraz przedstawicieli administracji rządowej w województwie, w tym Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach.

Śląski Związek Gmin i Powiatów w wystosowanym apelu proponuje wspólne wypracowanie rozwiązań, które złagodzą negatywne skutki, w sytuacji gdy zmniejszy się liczebność instalacji zdolnych do bieżącego przyjmowania strumienia odpadów z gmin województwa śląskiego. Zdaniem samorządów lokalnych niezbędne jest wprowadzenie odpowiednich regulacji w ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, które to z kolei zmieniłyby przepisy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Na podstawie bowiem głównie tego aktu prawa funkcjonuje cały system gospodarki odpadami komunalnymi.

Nadzwyczajne środki „na teraz i na później”

Samorządowcy podkreślają, że nadzwyczajne rozwiązania powinny obowiązywać tylko w trakcie trwania stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce. Postulaty te są następujące:

– zwiększenie rocznych limitów poszczególnych odpadów komunalnych (m.in. zmieszanych odpadów komunalnych), które mogą być przetwarzane w instalacjach, określonych w pozwoleniach zintegrowanych w ramach nadzwyczajnych trybów administracyjnych oraz

– dopuszczenie przekazywania odpadów komunalnych do innych instalacji niż wynika to z zawartych przez gminy umów;odbieranie selektywnie zbieranych odpadów komunalnych różnych frakcji, tj. papier, plastik, szkło, jednym pojazdem, w ramach jednego transportu;

– w ostateczności dopuszczenie do składowania odpadów bez uprzedniego ich sortowania czy poddawania procesom mechaniczno-biologicznego przetwarzania, a w związku z tym także przyjmowanie odpadów przez składowiska ponad limit określony w decyzji administracyjnej.

Jednocześnie jeśli dojdzie do znaczącego paraliżu pracy podmiotów odbierających i zagospodarowujących odpady komunalne, a więc pojawi się ryzyko całkowitego braku możliwości odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości, proponujemy wprowadzenie dodatkowych rozwiązań – uzupełnia Piotr Kuczera.

Na liście dodatkowych rozwiązań znalazły się:

– możliwość odbierania jednym pojazdem zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów biodegradowalnych oraz odpadów popiołu;

– w skrajnych przypadkach możliwość odbierania jednym pojazdem wszystkich głównych rodzajów odpadów bez zachowania segregacji na frakcje;

– zbieranie (magazynowanie) odpadów komunalnych bez zezwolenia lub z przekroczeniem limitów określonych w zezwoleniu, przy zachowaniu podstawowych wymagań ochrony środowiska.

Odrębną i równie istotną kwestią jest sposób traktowania odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości, w których przebywają osoby objęte kwarantanną lub też osoby z już potwierdzonym zakażeniem koronawirusem SARS-CoV-2. W opinii Śląskiego Związku Gmin i Powiatów sprawa ta wymaga również przyjęcia generalnych reguł w formie prawnej.

 Informacja: silesia.org.pl

TAGI: odpady komunalne, koronawirus,