Prawo

Emerytury i renty z KRUS w 2013 r.

Przypominamy, że osoby, którym Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego , przed dniem 1 stycznia 2013 r., wstrzymała wypłatę okresowej renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy z uwagi na podjęcie działalności podlegającej ubezpieczeniu społecznemu, powinny zwrócić się do właściwego oddziału regionalnego lub placówki terenowej KRUS z wnioskiem o podjęcie wypłaty świadczenia rentowego. Do wniosku powinny dołączyć zaświadczenie o wysokości osiąganych przychodów.

 

Zgodnie bowiem ze zmianami wprowadzonymi od 1 stycznia 2013 r. do ustawy z 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników przez ustawę z 11 maja 2012 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw osoby uprawnione do okresowej renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy mogą podejmować, w czasie pobierania tej renty, działalność podlegającą obowiązkowi ubezpieczenia społecznego (np. zatrudnienie lub inną pracę zarobkową) i nie utracą prawa do tej renty.

 

Zawieszenie

Osiąganie przez rencistę przychodów z tytułu wykonywania takiej  działalności może natomiast spowodować zmniejszenie (zawieszenie) renty okresowej (części uzupełniającej tej renty).

Jeżeli osiągane przez rencistę przychody przekroczą 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (od 1.12.2012 r. do 28.02.2013 r. – 2.457,20 zł), a nie przekroczą kwoty stanowiącej 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (od 1.12.2012 r. do 28.02.2013 r. – 4.563,30 zł), wówczas część uzupełniająca renty zostanie zmniejszona o kwotę przekroczenia w/w przychodu, ale nie więcej niż o maksymalną kwotę zmniejszenia tj. nie więcej niż o 528 zł.

W razie osiągania przychodu przekraczającego kwotę 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia zawieszeniu ulegnie część uzupełniająca okresowej renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy.

 

Kwoty bezpieczne

Natomiast przychody nie przekraczające kwoty 2.457,20 zł nie powodują zmniejszenia (zawieszenia) części uzupełniającej okresowej renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy. Świadczenie to jest w takim przypadku nadal wypłacane w dotychczasowej wysokości.

TAGI: ubezpiecznia,

Aby zapewnić prawidłowe działanie i wygląd niniejszego serwisu oraz aby go stale ulepszać, stosujemy takie technologie jak pliki cookie oraz usługi firm Adobe oraz Google. Ponieważ cenimy Twoją prywatność, prosimy o zgodę na wykorzystanie tych technologii.

Zgoda na wszystkie
Zgoda na wybrane