W samorządach

Dzień bez dzwonków

Medialne informacje o 4-dniowym tygodniu nauki w szkołach Wodzisławia Śląskiego to nadinterpretacja. Prawdą jest, że jeden dzień w tygodniu zostanie przeznaczony na prace projektowe zamiast na tradycyjną naukę w ławkach.

Strategia rozwoju oświaty Wodzisławia Śląskiego na lata 2022–2026 zakłada m.in. to, aby uczniowie cztery dni spędzali w szkolnych ławkach, a piątego dnia uczestniczyli w pracach projektowych – zajęciach krawieckich, stolarskich, informatycznych czy plastycznych. Strategia daje również możliwość wprowadzania zajęć międzyprzedmiotowych dla klas 4–8 (zajęcia prowadzone przez nauczycieli z połączonych tematycznie przedmiotów lub wynikające z realizowanego projektu). To oznacza także odejście od 45-minutowych lekcji w tym dniu.
Jak informuje urząd miasta, rozwiązania zawarte w strategii mają służyć stworzeniu jak najlepszych warunków rozwoju młodych ludzi, podnoszeniu atrakcyjności kształcenia i powiązaniu edukacji z rynkiem pracy, a w konsekwencji również i rozwojowi miasta.


Mieczysław Kieca, prezydent Wodzisławia Śląskiego
Planujemy ograniczyć testy z tradycyjnymi ocenami na rzecz testowania, ale z indywidualną pracą z uczniem, omawiania zdobytej wiedzy i wskazania elementów do poprawy. Planujemy ograniczyć istniejący model kartkówek i sprawdzianów. Jesteśmy pierwszym miastem w Polsce, który chce zrobić coś innego, który pragnie zmian dla naszych dzieci. Sukcesywnie zamierzamy te zmiany wdrażać do naszego systemu edukacji. Chcemy pokazać, że można pracować inaczej.

Piotr Iwaniec, dyrektor Departamentu Edukacji, UM Jelenia Góra
Wszelka zmiana w tradycyjnym, codziennym podejściu do nauczania, pozostająca w zgodzie z przepisami prawa oświatowego, a przy tym zmierzająca do zwiększenia ciekawości uczniów, wzmocnienia chęci do nauki i uczestnictwa w procesie poznawczym – jest, w największym tego słowa znaczeniu, pożądana. Jak wskazują najnowsze publikacje eksperckie, np. Instytutu Badań Edukacyjnych, empiryczne kształcenie znacznie bardziej przyczynia się do rozwoju ucznia niż prowadzone metodą wykładową, pogadanką, przy użyciu standardowych zadań czy kart pracy. Należy odwoływać się do pasji i zainteresowań dzieci i młodzieży, wykorzystywać w pełni przestrzeń sali, szkoły i jej najbliższego otoczenia. Korzystać z możliwości wycieczek edukacyjnych, wizyt studyjnych w instytucjach, firmach, przedsiębiorstwach; angażować, zgodnie z wymaganiami zawartymi w podstawie programowej danego przedmiotu, nowoczesne technologie, laboratoria, pracownie czy warsztaty.
W Jeleniej Górze – aby wzmocnić kształcenie dualne – zacieśniliśmy w ostatnich dwóch latach współpracę z uczelniami wyższymi i przedsiębiorcami (programy praktyk i staży, stypendiów dla uczniów), nawiązaliśmy też szeroką współpracę międzynarodową (wymiany, staże, program Erasmus+). W mieście prężnie działa Zespół Placówek Pozaszkolnych – Centrum Wspierania Uzdolnień. To instytucja wspierająca rozwój talentów wśród najmłodszych uczniów i nastoletniej młodzieży szkolnej.

Małgorzata Ciemińska, naczelnik Wydziału Edukacji Kultury i Sportu, UMiG Myślenice
Stosowanie metody projektowej w szkole zwiększa samodzielność uczniów poprzez dokonywanie wyboru zagadnienia, sposobu jego opracowania. Rozwija kreatywność, ale też daje możliwość twórczego działania, które w uczniach wyzwala niezwykłą inwencję. Ponadto stwarza możliwość zaprezentowania dokonań indywidualnych jak również całej grupy pracującej nad projektem. Zmiana tradycyjnej organizacji pracy szkoły wpłynie, w moim odczuciu, pozytywnie na uczniów i nauczycieli, gdyż stworzy warunki do wszechstronnego rozwoju, a zmagania z czasem odsuną się na dalszy plan.


Strategia rozwoju oświaty Wodzisławia Śląskiego na lata 2022–2026 (fragm.)
W celu upowszechnienia aktywizującej uczniów w wysokim stopniu metody projektowej należy zainicjować i wprowadzić stopniowo do praktyki szkolnej tzw. dzień projektowy, podczas którego uczniowie pod kierownictwem nauczycieli realizować będą projekty przedmiotowe lub międzyprzedmiotowe. (…) Będzie to wymagać na ogół reorganizacji przestrzeni klas oraz odejścia od rutyny 45-minutowych lekcji oraz dzwonków na przerwę, co stanowi dużą zmianę w tradycyjnej organizacji pracy szkoły. Umożliwia jednak wspólną aktywność uczniów, uzyskiwanie przez nich spektakularnych efektów i łączenie w jednym projekcie zagadnień z kilku przedmiotów.


Fot. Pixabay

Aby zapewnić prawidłowe działanie i wygląd niniejszego serwisu oraz aby go stale ulepszać, stosujemy takie technologie jak pliki cookie oraz usługi firm Adobe oraz Google. Ponieważ cenimy Twoją prywatność, prosimy o zgodę na wykorzystanie tych technologii.

Zgoda na wszystkie
Zgoda na wybrane