Prawo

Działalność wójta w spółce to nie jest informacja publiczna

Informacje niedotyczące dokumentu urzędowego i nieodnoszące się do publicznej sfery działalności organu, a więc niedotyczące spraw obejmujących wykonywanie przez wójta zadań władzy publicznej, gospodarowania mieniem komunalnym lub mieniem Skarbu Państwa, nie podlegają udostępnieniu jako informacja publiczna.

Mieszkanka zwróciła się z wnioskiem o udostępnienie informacji, czy wójt gminy był jednocześnie pełnomocnikiem spółki i reprezentował jej interesy w postępowaniach prowadzonych przed organami administracji publicznej oraz wykonywał inne zlecone mu zadania. W razie ustalenia, że był pełnomocnikiem spółki, zwróciła się o udostępnienie skanów dokumentacji, w szczególności treści pełnomocnictwa, potwierdzeń wykonania zleconych działań, delegacji, wysokości wynagrodzenia za wykonane czynności, wydatków itp. Mieszkanka z wnioskiem zwróciła się 10 sierpnia 2021 r., a 23 sierpnia wójt odmówił udostępnienia informacji, gdyż żądanie wyrażone we wniosku nie stanowi informacji publicznej. Wnioskowana informacja nie dotyczy bowiem osoby pełniącej funkcję publiczną a osoby prywatnej – zapytania składane w indywidualnych sprawach nie mają waloru informacji publicznej. Zatem informacje, o jakie zwrócono się we wniosku, nie mogą być udostępniane w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej. Mimo to mieszkanka zarzuciła organowi bezczynność.

Sąd rozpatrujący sprawę wyjaśnił, że wniosek o udzielenie informacji publicznej został złożony 10 sierpnia 2021 r., a więc termin udostępnienia żądanej informacji upływał 24 sierpnia 2021 r. Bezsporne jest więc, że przed upływem tego terminu (23 sierpnia 2021 r.) wójt poinformował skarżącą, że żądana wnioskiem informacja nie podlega udostępnieniu w trybie ustawy, gdyż nie jest informacją publiczną. Sąd stanowisko to podzielił.

Ponadto sąd wskazał, że dokumentem urzędowym podlegającym udostępnieniu w trybie ustawy jest dokument podpisany przez funkcjonariusza publicznego, w rozumieniu kodeksu karnego, w ramach jego kompetencji. Jest oczywiste, że osoby działające w imieniu spółki prawa handlowego (w tym przypadku sp. z o.o.) nie są funkcjonariuszami publicznymi w rozumieniu art. 6 ust. 2 ustawy. Tym samym dokument pełnomocnictwa udzielonego przez osoby reprezentujące podmiot gospodarczy nie jest dokumentem urzędowym.

Niezależnie od tego, z pisma wójta z 23 sierpnia 2021 r. jednoznacznie wynika, że dokument został wystawiony przez „podmiot prywatny, a nie publiczny i dotyczy to spraw nie związanych z działalnością organu publicznego oraz zarządzeniem mieniem komunalnym”. Brak urzędowego charakteru dokumentu w powiązaniu z jego treścią (sprawy niezwiązane z działalnością organu publicznego oraz zarządzeniem mieniem komunalnym) ma ten skutek, że również informacja o udzieleniu takiego pełnomocnictwa nie jest informacją publiczną i nie podlega udostępnieniu w trybie ustawy.

Sąd wyjaśnił, że stosownie do art. 1 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, każda informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną i podlega udostępnieniu na zasadach i w trybie określonych w niniejszej ustawie. Podmiotami obowiązanymi do udostępnienia tak ujmowanej informacji publicznej, w myśl art. 4 ust. 1 pkt 4), są władze publiczne oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne, w szczególności podmioty reprezentujące państwowe osoby prawne albo osoby prawne samorządu terytorialnego oraz podmioty reprezentujące inne państwowe jednostki organizacyjne albo jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego. Natomiast zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 4 lit. a), udostępnieniu podlegają dane publiczne, ale tylko takie, które mają treść i postać dokumentów urzędowych. Dokumentem takim, w świetle art. 6 ust. 2 ustawy, jest treść oświadczenia woli lub wiedzy, utrwalona i podpisana w dowolnej formie przez funkcjonariusza publicznego, w rozumieniu kodeksu karnego, w ramach jego kompetencji, skierowana do innego podmiotu lub złożona do akt sprawy.

Reasumując, sąd stwierdził, że wniosek skarżącej z 10 sierpnia 2021 r. skierowany do wójta nie dotyczył informacji publicznej, gdyż nie dotyczył dokumentu urzędowego. Nie odnosi się też do publicznej sfery działalności tego organu, a więc nie dotyczy spraw obejmujących wykonywanie przez wójta zadań władzy publicznej, gospodarowania mieniem komunalnym lub mieniem Skarbu Państwa. Dotyczy natomiast osoby fizycznej oraz kwestii prywatnych, a nie urzędowych organu samorządu gminnego (wójta).

Wyrok WSA w Rzeszowie z 15 listopada 2021 r., sygn. akt II SAB/Rz 132/21

Aby zapewnić prawidłowe działanie i wygląd niniejszego serwisu oraz aby go stale ulepszać, stosujemy takie technologie jak pliki cookie oraz usługi firm Adobe oraz Google. Ponieważ cenimy Twoją prywatność, prosimy o zgodę na wykorzystanie tych technologii.

Zgoda na wszystkie
Zgoda na wybrane