W samorządach

Dyskretny urok miast i miasteczek. Dokąd przeprowadzają się mieszkańcy metropolii

Czy duże miasto zaspokaja nasze potrzeby, a może jesteśmy już coraz bardziej „zmęczeni” aglomeracją? Czy dotychczasowe trendy migracyjne ulegają odwróceniu? Czy mniejsze miasta mają szansę na zatrzymanie depopulacji? O tym wszystkim będziemy rozmawiać podczas Konferencji dla Samorządów przygotowanej przez Instytutu Pokolenia. Kluczowym elementem spotkania jest prezentacja raportu dotyczącego migracji z aglomeracji warszawskiej, wrocławskiej i trójmiejskiej do mniejszych miast - oddalonych nawet o kilkaset kilometrów.

 

Prezentacja raportu „Dyskretny urok miast i miasteczek.
Dokąd przeprowadzają się mieszkańcy metropolii?”

Konferencja dla Samorządów podsumowująca wdrażanie projektu
6 Obszarów Funkcjonowania Rodziny w gminach 7 listopada 2023 r.,
Warszawa, Centralny Dom Technologii

Ostatnich kilka dekad rozwoju Polski charakteryzowało się jednokierunkowością migracji wewnętrznych. Zdecydowana większość ruchów migracyjnych mieszkańców polegała na przeprowadzce z obszarów peryferyjnych do największych miast i ich stref podmiejskich. Lata 2020-2023 to czas kumulacji kilku procesów mających znaczny wpływ na życie Polaków. W 2020 doświadczyliśmy ogólnoświatowej kwarantanny spowodowanej Covid-19, która upowszechniła pracę zdalną i hybrydową. Od 2014 zauważamy wyraźny spadek bezrobocia w całej Polsce, do rekordowo niskiego dziś poziomu nienotowanego od roku 1989 (wg metodologii Eurostat 2,7% na koniec II kwartału 2023). Nastąpił znaczny rozwój infrastruktury drogowej zwłaszcza dróg ekspresowych i autostrad (4,7 tys. km w 2022 vs 0,5 tys. km w roku 2002). Obserwujemy  coraz wyższe aspiracje Polaków dotyczące jakości i poziomu życia (PKB na głowę w Polsce w 2021 roku wynosiło 78% średniej UE vs 50% w 2004 roku), przy jednoczesnym bardzo szybkim wzroście cen nieruchomości, zwłaszcza w dużych miastach i ich strefach podmiejskich.

- Powyższe zjawiska oznaczają nową sytuację, w której kierunek migracji wewnętrznych może zostać odwrócony. W okresie po pandemii w mediach pojawiło się wiele przykładów osób, które postanowiły wyprowadzić się z dużych miast, najczęściej do swojej rodzinnej miejscowości – mówi Michał Kot, Dyrektor Instytutu Pokolenia. Chcieliśmy sprawdzić czy to zjawisko ma charakter marginalny i odnosi się do pojedynczych osób, czy też jest to początek nowego trendu. Nasz raport jest próbą zwymiarowania zjawiska migracji z dużych aglomeracji do obszarów oddalonych od dużego miasta. Ponieważ oficjalne dane (zameldowania) nie oddają dobrze dynamiki migracji wewnątrz kraju, użyliśmy innowacyjnej metody badawczej opartej o dane (zanonimizowane) z telefonów komórkowych użytkowników badając faktyczne miejsce przebywania i zamieszkania – dodaje.

Zebrane dane pokazują, m.in. że niektóre miejsca przyciągają „migrantów” zdecydowanie bardziej niż inne, a zależności nie są „typowe” w ujęciu teorii migracji (zarobki, bezrobocie, sieć transportowa, żłobki itp.). Migranci to osoby młode i w średnim wieku, w dobrej sytuacji materialnej, niedojeżdżające regularnie do dużego miasta. Opisywane zjawisko jest szansą dla samorządów położonych peryferyjnie, pod warunkiem stworzenia dobrych warunków do życia dla osób „zmęczonych” dużymi miastami.

Wyniki badania  Instytutu Pokolenia zostały zaprezentowane podczas Konferencji „Jak gminną moc móc wzmóc”. Spotkanie dla samorządowców jest kontynuacją rocznego programu warsztatów realizowanego wokół innowacyjnego modelu zarządzania gminą opartego na 6 Obszarach Funkcjonowania Rodziny (6OFR), na który składają się: podstawy materialne, zdrowie, rekreacja i sport, kultura, edukacja i wychowanie, trwałość więzi oraz tożsamość. 25 gmin, które wzięły udział w projekcie łączy myśl o działaniu na rzecz mieszkańców, czyli rodzin zamieszkujących na ich terenach i zapewnieniu im takich warunków do życia, które okażą się wystarczające, by chciały wiązać swoje życiowe plany z miejscem, w którym mieszkają i z jego lokalną społecznością.

W trakcie Konferencji głos zabrali m. in.: Jerzy Czyżewski - Wójt Łomaz, Tomasz Zygnarowski - Burmistrz Wąbrzeźna, Adam Pawlicki - Burmistrz Jarocina, Robert Lisowski - Wójt Iwanowic, Anna Hetman - Prezydent Jastrzębia-Zdrój oraz Kordian Kolbiarz - burmistrz Nysy.  Przedstawili oni realizowane u w swoich samorządach działania , które wpisują się w model 6OFR i w większości są efektem Warsztatów prowadzonych przez Instytut POKOLENIA. Organizatorzy zagwarantowali także czas na rozmowy, po to aby wszyscy zaproszeni goście, samorządowcy aspirujący do projektu oraz liderzy społeczni, mogli skorzystać z know-how gmin, które dostrzegły potencjał rozwojowy w reagowaniu na potrzeby rodzin, a także w rozwijaniu środowiska lokalnego i budowaniu relacji społecznych między mieszkańcami.

Jednocześnie informujemy, że została uruchomiona kolejna edycja konkursu dla gmin zainteresowanych przeprowadzeniem u siebie  Warsztatów i włączenia się w realizację projektu „Rodzina – Rozwój – Demografia”. Szczegóły na www.instytutpokolenia.pl

 

 

Organizator Konferencji: Instytut Pokolenia

Partner: Polski Fundusz Rozwoju

Grupa PFR to system instytucji rozwoju udzielających wsparcia finansowego i doradczego dla  przedsiębiorców, samorządów, osób fizycznych, inwestujących na rzecz zrównoważonego rozwoju gospodarczego Polski. Działalność organizacji niezmiennie oparta jest o funkcjonowanie Systemu Instytucji Rozwoju, powołanego w 2019 r., w którym PFR odpowiada za obszar inwestycji.

Partner medialny: Pismo Samorządu Terytorialnego WSPÓLNOTA

 

 

Kontakt:

media@instytutpokolenia.pl

t. 729 058 749

www.instytutpokolenia.pl

 

Instytut POKOLENIA to państwowa jednostka budżetowa. Do jej zadań należy inicjowanie i wspieranie działań mających na celu wzmacnianie trwałości więzi międzypokoleniowych, międzyludzkich oraz tożsamości budowanej w polskich rodzinach przez kolejne pokolenia; gromadzenie, opracowywanie oraz udostępnianie organom władzy publicznej informacji o istotnych zjawiskach i procesach demograficznych, społecznych oraz kulturowych; aktywne uczestniczenie w debacie publicznej na temat procesów i zjawisk społecznych; tworzenie przestrzeni wymiany doświadczeń oraz współpraca z krajowymi
i międzynarodowymi instytucjami naukowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie demografii i wspierania rodziny.

Aby zapewnić prawidłowe działanie i wygląd niniejszego serwisu oraz aby go stale ulepszać, stosujemy takie technologie jak pliki cookie oraz usługi firm Adobe oraz Google. Ponieważ cenimy Twoją prywatność, prosimy o zgodę na wykorzystanie tych technologii.

Zgoda na wszystkie
Zgoda na wybrane