Deklaracja po terminie nie pozbawia dodatku węglowego

3 listopada 2022 r. w art. 2 ustawy o dodatku węglowym dodany został ustęp 15g stanowiący, że dodatek przysługuje osobie w gospodarstwie domowym także, gdy główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego, o którym mowa w art. 2 ust. 1, nie zostało zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków do 11 sierpnia 2022 r., a w wyniku przeprowadzenia wywiadu środowiskowego ustalono, że źródłem ogrzewania tego gospodarstwa jest źródło, o którym mowa w art. 2 ust. 1.

Mieszkaniec zwrócił się do wójta o przyznanie dodatku węglowego. We wniosku wskazał, że głównym źródłem ogrzewania jest u niego kuchnia węglowa i piec kaflowy na paliwo stałe. Podniósł ponadto, że przez ostatnich kilka zim dom, w którym mieszka, ogrzewał węglem kamiennym.

Decyzją wójt odmówił mieszkańcowi przyznania dodatku. W uzasadnieniu wskazał, że dokonał weryfikacji wniosku o wypłatę dodatku węglowego w oparciu o zgłoszenie lub wpisanie głównego źródła ogrzewania w centralnej ewidencji emisyjności budynków. Deklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw, w której zgłoszono kuchnię węglową i piec kaflowy, została złożona 16 sierpnia 2022 r., dodatek węglowy przysługuje natomiast osobie, która wykazuje we wniosku o wypłatę tego dodatku główne źródło ciepła zgłoszone w deklaracji dotyczącej źródeł ciepła i źródeł spalania paliw do 11 sierpnia 2022 r.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze po rozpoznaniu odwołania mieszkańca od decyzji wójta gminy utrzymało w mocy zaskarżoną decyzję.

Mieszkaniec zaskarżył do WSA decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Podkreślił w niej, że przed 11 sierpnia 2022 r. nie otrzymał „żadnej kurendy w sprawie potrzeby złożenia deklaracji o źródłach ciepła i emisyjności”. Dowiedział się o potrzebie złożenia deklaracji 12 sierpnia i niezwłocznie – 16 sierpnia 2022 r. – to uczynił. Podkreślił też swoją trudną sytuację życiową i materialną.

Sąd uznał, że skarga jest uzasadniona, bowiem zaskarżona decyzja wydana została z naruszeniem prawa uzasadniającym wyeliminowanie jej z obrotu prawnego. WSA wyjaśnił, że zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (DzU z 2022 r. poz. 1692, z późn. zm., dalej: udw), w brzmieniu obecnym, dodatek węglowy przysługuje osobie w gospodarstwie domowym w przypadku, gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi, wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (DzU z 2022 r. poz. 438, 1561 i 1576), do 11 sierpnia 2022 r., albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania wpisanych lub zgłoszonych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o których mowa w art. 27g ust. 1 tej ustawy.

Sąd dodał, że 3 listopada 2022 r. w art. 2 udw dodany został ustęp 15g stanowiący, że dodatek węglowy przysługuje osobie w gospodarstwie domowym także, gdy główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego, o którym mowa w art. 2 ust. 1, nie zostało zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków do 11 sierpnia 2022 r., a w wyniku przeprowadzenia wywiadu środowiskowego ustalono, że źródłem ogrzewania tego gospodarstwa jest źródło, o którym mowa w art. 2 ust. 1. Z wywiadu środowiskowego sporządza się notatkę służbową. Wpis do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków, dokonywany jest przez wójta, burmistrza albo prezydenta miasta z urzędu, bez konieczności składania odpowiedniej deklaracji. Zmiana ta wprowadzona została w art. 26 ustawy z 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (DzU z 2022 r. poz. 2236). Art. 31 tej ustawy stanowi, że do postępowań w sprawie wypłaty dodatku węglowego wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, prowadzonych na podstawie ustawy zmienianej w art. 26, stosuje się przepisy w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

Sąd wskazał, że SKO w odpowiedzi na skargę słusznie zauważyło, że w stosunku do wniosku skarżącego przepisy w brzmieniu obowiązującym od 3 listopada 2022 r. nie mogły znaleźć zastosowania, skoro ostateczna decyzja w sprawie zapadła 24 października 2022 r. Organy obu instancji, stwierdzając brak podstaw do przyznania skarżącemu wnioskowanego dodatku, przeoczyły treść deklaracji dotyczącej źródeł ciepła i źródeł spalania paliw z 16 sierpnia 2022 r. Znajduje się w niej adnotacja, że została ona złożona zgodnie z art. 27g ust. 1 i 3 ustawy z 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków, a więc dla źródeł ogrzewania wpisanych lub zgłoszonych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków. Taka deklaracja – zgodnie z art. 2 ust. 1 udw – umożliwiałaby skarżącemu skuteczne ubieganie się o dodatek węglowy także w wypadku złożenia jej po 11 sierpnia 2022 r.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z 15 grudnia 2022 r., sygn. akt IV SA/Po 731/22

 

Aby zapewnić prawidłowe działanie i wygląd niniejszego serwisu oraz aby go stale ulepszać, stosujemy takie technologie jak pliki cookie oraz usługi firm Adobe oraz Google. Ponieważ cenimy Twoją prywatność, prosimy o zgodę na wykorzystanie tych technologii.

Zgoda na wszystkie
Zgoda na wybrane