Akademia "Wspólnoty"

Czynności kontrolne prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji podmiotowej w szkołach i przedszkolach

Szkolenie w Akademii "Wspólnoty" odbędzie się 20 kwietnia o godz. 13.00 w ścieżce "Oświata w JST"

Kontrole dotacji udzielanych publicznym i niepublicznym podmiotom oświatowym są jednym z trudniejszych rodzajów kontroli prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego. Wynika to z niejednoznacznych oraz różnie interpretowanych przepisów prawa regulujących kwestie pobierania i wykorzystania dotacji oświatowych. Także brak jest sformalizowanych i jednoznacznych procedur prowadzenia tego typu kontroli.

W praktyce kontrolerzy już na etapie czynności kontrolnych muszą dysponować taką wiedzą i doświadczeniem, aby wykryć, opisać i udokumentować nieprawidłowości. Ustalenia kontroli poparte dowodami są podstawą do sformułowania oceny czy dotacja została prawidłowo udzielona i wykorzystana, a jeśli nie to jakie kwoty i z jakich tytułów podlegają zwrotowi? Jest to szczególnie istotne, gdyż podmioty kontrolowane odwołują się od niekorzystnych dla nich wyników kontroli. Z kolei w kolejnych etapach postępowania pokontrolnego bazuje się na materiale zebranym przez kontrolera w trakcie prowadzenia czynności kontrolnych. Ten materiał jest też podstawą do wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie zwrotu dotacji i niejednokrotnie do złożenia zawiadomienia do organów ścigania o podejrzeniu popełnienia przestępstwa (np. gdy do dotacji podmioty wykazują tzw. „fikcyjnych uczniów”).

Kontrolowanie dotacji oświatowych jest o tyle trudne, że po drugiej stronie są przedstawiciele sektora prywatnego, dla których nie są znane i rozumiane reguły gospodarowania środkami publicznymi, a prowadzone przez nich szkoły niejednokrotnie traktowane są głównie jako przedsięwzięcia przynoszące zysk. Dodatkowo często są oni reprezentowani przez kancelarie prawne, które nadają ustaleniom kontrolerów inny wymiar. To z kolei wymaga od kontrolerów szczególnej wiedzy i zachowań różniących się od tych, które dotyczą kontroli prowadzonych w samorządowych własnych jednostkach organizacyjnych.

Nie bez znaczenia jest fakt, że kontrole dotacji oświatowych są kontrolami wykrywającymi czyny podlegające zawiadomieniu organów ścigania o podejrzeniach popełnienia przestępstw. Kontroler powinien dysponować pełną wiedzą o mechanizmach wyłudzeń dotacji i niezgodnego z przepisami jej wydatkowania.

Aby więc kontrole dotacji oświatowych były prowadzone efektywnie, a kontroler czuł się specjalistą i potrafił właściwie identyfikować nieprawidłowości i ich skutki, proponuję szkolenie, na którym kontrolerzy pozyskają praktyczną wiedzę przede wszystkim o ustalaniu faktycznej liczby uczniów i o wydatkach możliwych do finansowania dotacją. Omówiona też zostanie procedura przeprowadzania kontroli i prawa osób kontrolujących. Szczególna uwaga zwrócona będzie na konsekwencje stwierdzanych nieprawidłowości. Te zagadnienia zostaną przedstawione na bazie wieloletniej praktyki prowadzącej szkolenie z uwzględnieniem obowiązujących regulacji prawnych.

 

Szkolenie poprowadzi  Beata Kurek – Zastępca Dyrektora Wydziału Audytu i Kontroli w Urzędzie Miasta odpowiedzialna m.in. za realizację kontroli dotacji oświatowych. Wykładowca zagadnień z zakresu kontroli i dyscypliny finansów publicznych na studiach podyplomowych. Współautorka publikacji „Dotacje oświatowe. Problemy i wyzwania” oraz autorka poradnika dla kontrolerów „Organizacja i przeprowadzanie kontroli dotacji oświatowych w praktyce”. Od kilku lat prowadzi spotkania warsztatowe i konferencje nt. kontroli dotacji oświatowych.


Szkolenia Akademii „Wspólnoty” przeznaczone są dla wszystkich pracowników samorządowych i obejmują bardzo szeroki zakres tematyczny. Co ważne prowadzone są w formie online. Każdy urzędnik może więc odbyć szkolenie, prowadzone przez najlepszych fachowców z danej, wybranej przez siebie tematyki i uzyskać zaświadczenie ukończenia szkolenia, bez konieczności wyjazdu i bezpośredniego kontaktu z trenerem i innymi uczestnikami.

ŚCIEŻKI SZKOLENIOWE V EDYCJI AKADEMII "WSPÓLNOTY":

■ Pracownicze Plany Kapitałowe
■ Finanse samorządowe i podatki lokalne
■ Postępowanie administracyjne, sprawy obywatelskie, organizacja urzędu
■ Nowe prawo
■ Szkolenia na zamówienie
■ Kadry i prawo pracy
■ Gospodarka komunalna, rozwój i inwestycje
■ Nowe orzecznictwo i linie orzecznicze
■ Oświata w JST

 

KURSY V EDYCJI AKADEMII "WSPÓLNOTY":
■ Służba przygotowawcza
■ Zamówienia publiczne
■ Zarządzanie oświatą
■ RODO/Ochrona danych osobowych

 

Więcej informacji o szkoleniach znajdą Państwo na stronie www.akademiawspolnoty.pl