Dla radnych Prawo

Czy przewodniczący rady może sporządzić i ogłosić uchwałę?

Czy rada miasta w formie uchwały może upoważnić przewodniczącego do sporządzenia i ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały? Czy tego typu działanie jest zgodne z ustawą o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych?

Rada miasta podjęła uchwałę w treści której upoważniła przewodniczącego rady miasta do sporządzenia i ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych publicznym i niepublicznym przedszkolom, innym formom wychowania przedszkolnego, szkołom, w tym szkołom podstawowym, w których zorganizowano oddział przedszkolny i placówkom prowadzonym na terenie miasta, trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji oraz terminu i sposobu rozliczenia ich wykorzystania.

Zdaniem organu nadzoru tego typu upoważnienie było sprzeczne z art.16 ust. 3 ustawy z 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (DzU z 2019 r. poz. 1461). Zgodnie z powołanym przepisem, teksty jednolite aktów normatywnych innych niż ustawa ogłasza organ właściwy do wydania aktu normatywnego. Tekst jednolity to urzędowa wersja tekstu ujednoliconego, czyli takiego tekstu aktu prawnego, na który zostały naniesione wszystkie zmiany wynikające z aktów nowelizujących dany akt, które weszły w życie do dnia ujednolicenia włącznie. Teksty jednolite są opracowywane i ogłaszane przez organ ustawowo do tego upoważniony. Tekst jednolity ogłasza się w formie obwieszczenia w dzienniku urzędowym, w którym dany akt normatywny ogłoszono. W tym przypadku organem ustawowo upoważnionym do sporządzenia i ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały była rada miasta.

 

Uchwała Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie z 30 czerwca 2020 r., nr XVI/1467/2020