Dla radnych

Cel zwołania sesji

fot. Pixabay

Spełnienie wymogów ustawowych nie stanowi przeszkody, aby wnioskodawca szerzej uzasadnił potrzebę zwołania sesji w celu lepszego merytorycznego przygotowania radnych do debaty nad projektami uchwał. Jednak brak tego rodzaju uzasadnienia we wniosku nie może być przesłanką do odmowy zwołania sesji rady.

Rada miejska podjęła uchwałę w sprawie uchwalenia statutu gminy. Jako postawę prawną wskazała art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (DzU z 2023 r. poz. 40, dalej: usg). W dokumencie znalazła się informacja, że wniosek o zwołanie sesji nadzwyczajnej powinien zawierać porządek obrad wraz z projektami uchwał. Ponadto należy uzasadnić cel zwołania sesji. Rada zastrzegła, że przewodniczący rady może odmówić przyjęcia wniosku i zwołania sesji nadzwyczajnej w przypadku braków formalnych wniosku.

Kwestię odbywania posiedzeń przez organ stanowiący gminy reguluje art. 20 usg. W ust. 3 ustawodawca przewidział możliwość zwołania sesji z inicjatywy innych podmiotów, tj. na wniosek wójta lub co najmniej 1/4 ustawowego składu rady gminy. W takim przypadku przewodniczący zobowiązany jest zwołać sesję w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku. Art. 20 ust. 3 usg zastrzega jednocześnie, aby wniosek, o którym mowa w tym przepisie, spełniał wymogi określone w art. 20 ust. 1 usg, czyli powinien zatem zawierać porządek obrad oraz projekty uchwał, jakie mają być poddane pod głosowanie na sesji nadzwyczajnej.

Zdaniem organu nadzoru wymóg uzasadnienia celu zwołania sesji nadzwyczajnej nie znajduje oparcia w ustawie o samorządzie gminnym. Taka redakcja przepisów mogłaby doprowadzić do sytuacji, że przewodniczący odmówi przyjęcia wniosku o zwołanie sesji nadzwyczajnej zawierającego porządek obrad wraz z projektami uchwał z uwagi na brak uzasadnienia celu zwołania sesji, co – w kontekście art. 20 ust. 3 w zw. z ust. 1 usg – stanowiłoby naruszenie prawa.

Mając powyższe na uwadze organ nadzoru stwierdził nieważność uchwały w całości.

 

Rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody zachodniopomorskiego z 3 października 2023 r.nr P-1.4131.342.2023.AA

Aby zapewnić prawidłowe działanie i wygląd niniejszego serwisu oraz aby go stale ulepszać, stosujemy takie technologie jak pliki cookie oraz usługi firm Adobe oraz Google. Ponieważ cenimy Twoją prywatność, prosimy o zgodę na wykorzystanie tych technologii.

Zgoda na wszystkie
Zgoda na wybrane