Zarządzanie w samorządzie

Drogi wewnętrzne w praktyce. Poradnik z orzecznictwem.

Wydanie:

papierowe

Dostępność:

w magazynie

Autor:

Wiesław Podhorodecki

ISBN

Rok wydania: 2019 r.
Liczba stron: 209
Format: B5

120,00 zł

Opis:

Książka jest poradnikiem z uwzględnieniem aktualnego stanu prawnego i orzecznictwa sądowego oraz istniejącej praktyki. Stanowi pierwsze tak kompleksowe opracowanie dotyczące dróg wewnętrznych. Autor szczegółowo omawia m.in. problematykę charakteru prawnego dróg wewnętrznych, możliwości ich zaliczenia do kategorii dróg publicznych, umieszczania w nich obiektów budowlanych, w tym urządzeń przesyłowych, dostępu do drogi publicznej oraz zasad organizacji tam ruchu drogowego.
Każdy rozdział zawiera wybrane bogate orzecznictwo z danej tematyki, w sumie publikacja zawiera 197 orzeczeń sądów administracyjnych i powszechnych. To nieodzowny poradnik dla podmiotów władających takimi drogami i korzystających z nich, a w szczególności gmin, spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, inwestorów, przedsiębiorstw oraz osób prywatnych.

Autor:

Wiesław Podhorodecki - radca prawny, wiceprezes Samorządo­wego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku, wieloletni praktyk i wykładowca w zakresie prawa i postępowania administracyjnego, autor licznych publikacji o drogach publicznych.

 

Spis treści:

Rozdział 1. Geneza i charakter prawny dróg wewnętrznych

1.1. Uwagi ogólne

1.2. Drogi wewnętrzne w systemie komunikacyjnym

1.3. Definicja drogi wewnętrznej

1.4. Pojęcie placu

1.5. Definicja parkingu

1.6. Podsumowanie

1.7. Orzecznictwo

Rozdział 2. Zarządzanie drogą wewnętrzną

2.1. Uwagi ogólne

2.2. Zarządzanie drogą wewnętrzną w ramach trwałego zarządu

2.3. Obowiązki wynikające z zarządzania drogami wewnętrznymi

2.4. Ochrona prawna przysługująca właścicielowi lub posiadaczowi nieruchomości, stanowiącej drogę wewnętrzną

2.5. Nadawanie nazwy drogom wewnętrznym

2.6. Orzecznictwo

Rozdział 3. Inwestycje drogowe

3.1. Zakres inwestycji drogowych

3.2. Budowa (odbudowa, rozbudowa), przebudowa i remont drogi

3.3. Zasady lokalizacji drogi wewnętrznej

3.4. Definicja inwestycji celu publicznego a droga wewnętrzna

3.5. Droga wewnętrzna jako lokalna inwestycja gminy

3.6. Oceny oddziaływania na środowisko inwestycji związanej z realizacją drogi wewnętrznej

3.7. Wymagania techniczne i przeciwpożarowe dotyczące dróg wewnętrznych

3.8. Opłata adiacencka dla właścicieli nieruchomości przyległych do nowo wybudowanej lub rozbudowanej drogi

3.9. Orzecznictwo

Rozdział 4. Zasady umieszczania obiektów budowlanych i innych na drogach wewnętrznych

4.1. Uwagi ogólne

4.2. Udostępnianie innym podmiotom pasa drogowego drogi wewnętrznej oraz gruntów pod drogami wewnętrznymi

4.3. Forma prawna wyrażania zgody przez gminę na usytuowanie w drodze wewnętrznej obiektów

4.4. Ustalanie opłat za umieszczenie obiektów budowlanych w drogach wewnętrznych oraz zasady zawierania umów użytkowania, najmu, dzierżawy i użyczenia

4.5. Ustanowienie na rzecz przedsiębiorcy służebności przesyłu

4.6. Wynagrodzenie za ustanowienie służebności przesyłu

4.7. Zastosowanie umowy najmu, dzierżawy oraz użyczenia do umieszczania w pasie drogowym drogi wewnętrznej innych niż instalacje przesyłowe obiektów i urządzeń budowlanych

4.8. Drogi wewnętrzne będące we władaniu spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych

4.9. Orzecznictwo

Rozdział 5. Drogi wewnętrzne przy podziale nieruchomości

5.1. Uwagi ogólne

5.2. Możliwość wydzielenia drogi wewnętrznej z nieruchomości objętej podziałem

5.3. Wydzielenie działki geodezyjnej jako drogi wewnętrznej

5.4. Wydzielenie działek z nieruchomości rolnych lub leśnych pod drogi wewnętrzne

5.5. Charakter dróg, które z mocy prawa przechodzą na własność Skarbu Państwa lub właściwej jednostki samorządu terytorialnego a prawo do odszkodowania

5.6. Orzecznictwo

Rozdział 6. Droga wewnętrzna jako forma dostępu do drogi publicznej

6.1. Dostęp bezpośredni oraz dostęp pośredni poprzez drogę wewnętrzną lub służebność drogową do drogi publicznej

6.2. Dopuszczalność możliwości ustanowienia służebności drogowej na ogólnodostępnej prywatnej drodze wewnętrznej

6.3. Ustanowienie służebności drogi koniecznej

6.4. Wymagania dotyczące parametrów technicznych dróg wewnętrznych

6.5. Etap, na którym inwestor winien wykazać się posiadaniem dostępu do drogi publicznej

6.6. Orzecznictwo

Rozdział 7. Organizacja ruchu na drogach wewnętrznych

7.1. Stosowanie zasad ruchu drogowego na drogach wewnętrznych

7.2. Stosowanie znaków i sygnałów drogowych oraz ich umieszczania na drogach wewnętrznych

7.3. Podmiot uprawniony do wprowadzenia organizacji ruchu na drogach wewnętrznych

7.4. Nadzór nad zarządzaniem ruchem na drogach wewnętrznych

7.5. Projekt organizacji ruchu na drogach wewnętrznych

7.6. Połączenie drogi wewnętrznej z drogą publiczną

7.7. Przepisy karne

7.8. Czy istnieje konieczność uzyskania zgody na wykonanie połączenia nieruchomości z drogą wewnętrzną?

7.9. Orzecznictwo

Rozdział 8. Zaliczenie drogi wewnętrznej do kategorii drogi publicznej

8.1. Kategorie dróg

8.2. Pozbawienie drogi dotychczasowej kategorii i zaliczenie do innej kategorii

8.3. Przesłanki warunkujące możliwość zaliczaniu drogi wewnętrznej do kategorii drogi publicznej

8.4. Orzecznictwo

Rozdział 9. Finansowanie dróg wewnętrznych

9.1. Uwagi ogólne

9.2. Fundusz Dróg Samorządowych

9.3. Ograniczenia w wykorzystaniu środków FDS

9.4. Możliwość finansowania zadania obejmującego przebudowę dróg

9.5. Postępowanie, gdy przedmiotem zadania jest droga, która ma zostać zaliczona do kategorii dróg publicznych

9.6. Zasady kontroli przez wojewodę prawidłowości wykorzystania dofinansowania ze środków FDS

9.7. Orzecznictwo

Wykaz wybranych aktów prawnych

Aby zapewnić prawidłowe działanie i wygląd niniejszego serwisu oraz aby go stale ulepszać, stosujemy takie technologie jak pliki cookie oraz usługi firm Adobe oraz Google. Ponieważ cenimy Twoją prywatność, prosimy o zgodę na wykorzystanie tych technologii.

Zgoda na wszystkie
Zgoda na wybrane