Ustrój samorządu

Uchwała w sprawie zasad zgłaszania projektów uchwał w ramach obywatelskiej inicjatywy z komentarzem, Statut gminy z komentarzem, Zmiany w organizacji pracy rady i sejmiku - PROMOCJA

Wydanie:

papierowe

Dostępność:

w magazynie

Autor:

Ireneusz Krześnicki, Tomasz Fijołek, Magdalena Niziołek, Marcin Rulka, Tomasz Sierzputowski, Paulina Sobczyk, Włodzimierz Zając

ISBN

NOWOŚCI WYDAWNICZE 2018

Skorzystaj z promocji i kup trzy książki za: 260 zł

Uchwała w sprawie zasad zgłaszania projektów uchwał w ramach obywatelskiej inicjatywy z komentarzem

Statut gminy z komentarzem. Poradnik praktyczny po nowelizacji ustawy ustrojowej

Zmiany w organizacji pracy rady i sejmiku. Kadencja 2018–2023

260,00 zł

Opis:

Uchwała w sprawie zasad  zgłaszania projektów uchwał w ramach obywatelskiej inicjatywy z komentarzem

Książka zawiera uniwersalny przykład ze szczegółowym komentarzem projektu uchwały rady gminy / rady powiatu / sej­miku województwa w sprawie zasad zgłaszania projektów uchwał w ramach obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej. Takie uchwały samorządy powinny podjąć jeszcze w tej kadencji.

Cenne porady i wskazówki Autora pozwolą krok po kroku przygotować projekt uchwały z wypełnieniem dyspozycji lakonicznych przepisów ustaw samorządowych, w tym:

- szczegółowe zasady wnoszenia obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej,

- zasady tworzenia komitetu inicjatywy uchwałodawczej,

- zasady promocji obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej,

- formalne wymogi, jakim musi odpowiadać projekt takiej uchwały,

- zasady rozpatrywania przez radę gminy / radę powiatu / sejmi­ku województwa projektu uchwały złożonego w ramach obywatelskiej inicjatywy.

Ogólne przepisy ustaw samorządowych nie pozostawiają organom możliwości uregulowania w uchwale zasad czy trybu realizacji inicjatywy uchwałodawczej przez mieszkańców w sposób dowolny. Zaprezentowany i omówiony w książce przykład szczegółowych zapisów uchwały przede wszystkim pozostawia instytucję obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej mieszkańcom, nie czyniąc z niej narzędzia do walki politycznej, np. w ramach kampanii wyborczej. Proponowany projekt uchwały uwzględnia:

- prawo wniesienia projektu uchwały do rady/sejmiku przez mieszkańców z pominięciem organu wykonawczego,

- upodmiotowienie mieszkańców, którzy wspólnie składają projekt do rozpatrzenia podpisując indywidualne oświadczenia woli, z uwzględnieniem przepisów RODO,

- zasady, które nie ograniczają szerokiego prawa przyznanego mieszkańcom przez ustawodawcę, np. przez nadmierną formalizację.

 

Książka zawiera: ✔ PRZYKŁAD PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE ZASAD ZGŁASZANIA PROJEKTÓW UCHWAŁ W RAMACH OBYWATELSKIEJ INICJATYWY UCHWAŁODAWCZEJ ✔ przykłady uchwał o odrzuceniu projektu ww. uchwały ✔ oświadczenie o wystąpieniu z obywatelską inicjatywą uchwałodawczą ✔ wniosek o wystąpienie z obywatelską inicjatywą uchwałodawczą ✔ deklarację o utworzeniu komitetu inicjatywy uchwałodawczej ✔ uchwałę komitetu inicjatywy uchwałodawczej w sprawie wskazania osób uprawnionych do reprezentowania komitetu.

 

Autor: Ireneusz Krześnicki – dyrektor Wydziału Prawnego, Nadzoru i Kontroli Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, doświadczony samorządowiec (były sekretarz miasta, sekretarz gminy, zastępca wójta), autor kilkuset publikacji prawniczych i samorządowych: na portalu Wolters Kluwer, w dzienniku „Rzeczpospolita”, „Gazecie Prawnej”, „Piśmie Samorządu Terytorialnego WSPÓLNOTA”. Autor książki Technika redagowania uchwał w jednostkach samorządu terytorialnego z przykładami (ODDK Gdańsk 2008 r.) oraz współautor licznych publikacji książkowych.

 

Statut gminy z komentarzem. Poradnik praktyczny po nowelizacji ustawy ustrojowej

Książka jest poradnikiem zawierającym propozycje zapisów, które nie tylko ułatwią sformułowanie nowego statutu, ale też wskażą na możliwość wyeliminowania regulacji, których w statucie być nie powinno.

Autor przedstawia przykład uniwersalnego projektu statutu gminy – zapisu poszczególnych jednostek redakcyjnych zgodnie z zasadami techniki prawodawczej, opatrzonych komenta­rzem z praktycznymi wskazówkami, dotyczącymi m.in. tego:

˗ jakie funkcjonalne regulacje dotyczące organizacji wewnętrznej oraz trybu pracy organów gminy zawrzeć w statucie, aby pomagał on w pracy rady w zakresie zwołania, prowadzenia dyskusji, procedury głosowania, ogłaszania przerw i odraczania obrad,

˗ jak sporządzać dokumentację z sesji (w tym protokołu),

˗ jak uregulować kwestie dotyczące zasad i trybu pracy komisji, w tym nowej komisji skarg, wniosków i petycji,

˗ jak pogodzić przepisy o dostępie do informacji publicznej z regulacjami statutowymi ustalającymi zasady dostępu i korzystania z dokumentów wytworzonych przez organy gminy.

Książka zawiera przykład uniwersalnego projektu statutu gminy – zapisu poszczególnych jednostek redakcyjnych z uwzględnieniem ostatnich zmian prawa. Zapisy projektu można odpowiednio wykorzystać do zmian w statutach powiatów i województw.

Autor: Ireneusz Krześnicki 

 

Zmiany w organizacji pracy rady i sejmików. Kadencja 2018-2023

Autorzy przedstawiają praktyczne objaśnienie nowych obowiązków, uprawnień i zadań postawionych przed radami i sejmikami jst w związku wejściem w życie ustawy z 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych.

Ustawodawca znowelizował m.in. samorządowe ustawy ustrojowe w zakresie:

˗ nowych uprawnień radnego w sferze kontroli,

˗ nowego uprawnienia przewodniczących rad i sejmików (możliwość wydawania poleceń służbowych pracownikom urzędu),

˗ inicjatywy uchwałodawczej mieszkańców,

˗ interpelacji i zapytań radnych,

˗ jawnych głosowań,

˗ nagrywania obrad,

˗ klubów radnych,

˗ budżetów obywatelskich,

˗ raportu o stanie gminy.

Aby zapewnić prawidłowe działanie i wygląd niniejszego serwisu oraz aby go stale ulepszać, stosujemy takie technologie jak pliki cookie oraz usługi firm Adobe oraz Google. Ponieważ cenimy Twoją prywatność, prosimy o zgodę na wykorzystanie tych technologii.

Zgoda na wszystkie
Zgoda na wybrane