Ustrój samorządu

Milczące załatwienie sprawy administracyjnej oraz jego skutki cywilnoprawne

Wydanie:

papierowe

Dostępność:

w magazynie

Autor:

Lech Gniady

ISBN

Rok wydania: 2020
Liczba stron: 220
Format: B5

Autor: Lech Gniady

120,00 zł

Opis:

Książka jest pierwszą publikacją monograficzną, odnoszącą się do nowej instytucji prawnej – milczącego załatwienia sprawy administracyjnej. Stanowi studium teoretyczno-prawne z komentarzami do przepisów  Działu I Rozdziału 8a Kodeksu postępowania administracyjnego. Osoby zajmujące się rozstrzyganiem spraw  indywidualnych z zakresu administracji publicznej (urzędnicy), jak i pełnomocnicy stron i sędziowie znajdą w książce zarówno przegląd rozproszonych poglądów przedstawicieli nauki, jak i propozycję konkretnej wykładni nowych przepisów prawa.

Jak napisał w recenzji prof. Roman Hauser, autor „dostrzegł nie tylko wiele łączących się z nową regulacją problemów natury dogmatycznoprawnej, lecz także zaproponował własne, autorskie sposoby ich rozwiązania. Z tych względów recenzowana praca zasługuje na miano dzieła nowatorskiego (…). Niewątpliwie wartością dodaną rozprawy jest wyznaczenie zakresu przedmiotowego analizy, nie tylko wokół instytucji milczącego załatwienia sprawy, lecz dostrzeżenie zagadnień prywatnoprawnych, łączących się z cywilnoprawnymi skutkami milczącego załatwienia sprawy administracyjnej”.

Partnerem publikacji jest Peter Nielsen & Partners Law Office sp. k.


Autor:

Lech Gniady – doktor nauk prawnych, radca prawny, wykładowca akademicki. Specjalizuje się w doradztwie z zakresu prawa nieruchomości, prawa administracyjnego i cywilnego.


Spis treści:

Rozdział I

Milcząca zgoda w polskim materialnym prawie administracyjnym

1. Budownictwo

1.1. Prawo budowlane w II RP i „Polsce Ludowej”

1.2. Regulacje współczesne

1.3. Pozostałe normy z zakresu budownictwa

2. Ochrona przedsiębiorcy

3. Milcząca interpretacja

4. Ochrona konkurencji i konsumentów

5. Zawody zaufania publicznego

6. Stopnie naukowe

7. Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

8. Sprawy środowiskowe

9. Transport kolejowy

10. Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne

11. Nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców

12. Wspieranie rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych

13. Krajowy Zasób Nieruchomości

14. Restytucja narodowych dóbr kultury

15. Działalność kulturalna

16. Kontrola inwestycji w podmioty chronione

17. Przedsiębiorstwa państwowe

18. Podsumowanie

Rozdział II

Milczące załatwienie sprawy w prawie UE oraz w prawie wybranych państw europejskich

1. Prawo Unii Europejskiej

2. Francja

3. Hiszpania

4. Włochy

5. Holandia

6. Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej

7. Inne państwa europejskie

Rozdział III

Charakter prawny milczącej zgody w świetle administracyjnego prawa materialnego

1. Przegląd poglądów doktrynalnych

2. Wybrane orzeczenia sądowe i trybunalskie

3. Próba syntezy poglądów

Rozdział IV

Milcząca zgoda w polskiej procedurze administracyjnej

1. Geneza regulacji

2. Charakter prawny milczącego załatwienia sprawy administracyjnej

3. Stosowanie milczącego załatwienia sprawy administracyjnej

4. Zaskarżalność

5. Kontrola sądowoadministracyjna milczącego załatwienia sprawy administracyjnej

6. Pozostałe uwagi

7. Szczególne problemy związane z unormowaniem ustawy – Prawo przedsiębiorców

8. Konkluzje

Rozdział V

Cywilnoprawne skutki milczącego załatwienia sprawy administracyjnej

1. Uwagi wstępne

2. Rozwój współczesnych przepisów polskich dotyczących odpowiedzialności za niezgodne z prawem działanie administracji publicznej

3. Odpowiedzialność administracji publicznej za szkody w świetle norm konstytucyjnych

4. Odpowiedzialność władzy publicznej w świetle przepisów Kodeksu cywilnego

5. Cywilnoprawne skutki milczącego załatwienia sprawy administracyjnej

5.1. Wydanie decyzji ostatecznej

5.2. Niewydanie decyzji

5.3. Podstawa odpowiedzialności w milczącym załatwieniu sprawy administracyjnej

6. Milcząca zgoda w dotychczasowym orzecznictwie sądowym

7. Konkluzje

Rozdział VI

Podsumowanie, refleksje, postulaty

Wykaz literatury

Wykaz pozostałych źródeł

Aby zapewnić prawidłowe działanie i wygląd niniejszego serwisu oraz aby go stale ulepszać, stosujemy takie technologie jak pliki cookie oraz usługi firm Adobe oraz Google. Ponieważ cenimy Twoją prywatność, prosimy o zgodę na wykorzystanie tych technologii.

Zgoda na wszystkie
Zgoda na wybrane