Prawo pracy w samorządzie

Komentarz do ustawy o wliczaniu okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy

Wydanie:

papierowe

Dostępność:

w magazynie

Autor:

ISBN

Rok wydania: 2020
Liczba stron: 206
Format: 165x235mm

110,00 zł

Opis:

Komentarz obejmuje całościowo zagadnienie wiążącego zaliczania do pracowniczego stażu pracy okresów stanowiących pracę w indywidualnym gospodarstwie rolnym. Podejmuje problematykę zakresu praw pracowniczych uzależnionych od okresu (stażu) pracy, do którego pracownik może zaliczyć okres pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym. Stanowi pierwsze tak kompleksowe i szczegółowe omówienie przepisów prawa regulujących zagadnienia związane z zaliczaniem takich okresów pracy. Uwzględnia aktualny stan prawny i orzecznictwo sądowe.

Zagadnienia zawarte w książce odnoszą się zarówno do kwestii materialnych związanych z zakresem uprawnień pracowniczych nabywanych dzięki wydłużeniu okresu (stażu) pracy o czas pracy w rolnictwie, jak i do zagadnień proceduralnych – obejmujących tryb i zasady wydawania zaświadczeń potwierdzających okres pracy w gospodarstwie rolnym w celu wylegitymowania się nim w zakładzie pracy (komórce kadrowej).

Autor omawia uprawnienia z zakresu prawa pracy związane z wykonywaną poprzednio pracą w rolnictwie. Wskazuje również, ważny dla praktyki postępowania, tryb wykazywania uprawnień związanych ze świadczeniem pracy w gospodarstwie rolnym.

Komentarz zawiera szczegółową analizę postępowania administracyjnego w sprawie wydania zaświadczenia potwierdzającego wykonywanie pracy w gospodarstwie rolnym. Obejmuje istotne zagadnienia procesu przed sądem pracy w sprawach o ustalenie uprawnień związanych z wykonywaniem pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym. Odnosi się także do postępowania przed sądami administracyjnymi w sprawach ze skarg na postanowienia odmawiające wydania zaświadczenia potwierdzającego okres pracy w gospodarstwie rolnym.

 

Spis treści

Wstęp

Art. 1. Zasada wliczania okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy

1. Prawna konstrukcja wydłużenia stażu pracowniczego

2. Materialnoprawne podłoże konstrukcji wydłużenia pracowniczego stażu pracy

3. Okres pracy w gospodarstwie rolnym jako okres uprawniający do urlopu wypoczynkowego i wymiar tego urlopu

4. Okres pracy w gospodarstwie rolnym jako okres uprawniający do urlopu wychowawczego

5. Okres pracy w gospodarstwie rolnym jako okres uprawniający do nagrody jubileuszowej

6. Okres pracy w gospodarstwie rolnym jako okres uprawniający do dodatku za wieloletnią pracę i dodatku za wysługę lat

7. Okres pracy w gospodarstwie rolnym jako okres uprawniający do nabycia prawa do odprawy pieniężnej z tytułu przejścia na rentę z tytułu niezdolności do pracy lub z tytułu przejścia na emeryturę

8. Okres pracy w gospodarstwie rolnym jako okres uprawniający do świadczeń przewidzianych w układzie zbiorowym pracy porozumieniu w sprawie zakładowego systemu wynagradzania

9. Fakultatywność okresu pracy w indywidulnym gospodarstwie rolnym

10. Układ zbiorowy pracy i porozumienie w sprawie zakładowego systemu nagradzania jako źródła praw nabywanych za pomocą zaświadczenia z art. 3 ust. 1 u.w.p.

11. Okres prowadzenia indywidualnego gospodarstwa rolnego

12. Praca w gospodarstwie rolnym prowadzonym przez współmałżonka

13. Praca w gospodarstwie rodziców lub teściów

14. Praca domownika w gospodarstwie rolnym rolnika

Art. 2. Wyłączenia z zakresu przedmiotowego ustawy

Art. 3. Postępowanie w sprawie wykazania okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym

1. Niezbędność zaświadczenia

2. Funkcja zaświadczenia

3. Treść zaświadczenia

4. Zakres postępowania wyjaśniającego

5. Skutki prawne wydania zaświadczenia

6. Postanowienie odmawiające stwierdzenia okresu pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym

Art. 4 Wejście w życie

Bibliografia

Wykaz wykorzystanych orzeczeń


Dr hab. Wojciech Maciejko, prof. nadzw., kierownik Zakładu Prawa Finansowego w Wyższej Szkole Prawa i Administracji w Rzeszowie, adwokat, radca prawny. Prowadzi kancelarię zajmującą się obsługą prawną urzędów administracji publicznej, członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie.