Centrum usług wspólnych

Samorządowe centra usług wspólnych. pod red. Marleny Sakowskiej-Baryły i Marcina Górskiego

Wydanie:

papierowe

Dostępność:

w magazynie

Autor:

Marcin Górski, Marlena Sakowska-Baryła, Beata Potemska, Arleta Nerka, Jarosław Olesiak, Roman Cieślak, Piotr Olszowiec, Artur Prasal, Magdalena Czaplińska, Agata Andruszkiewicz

ISBN

978-83-61980-80-3

Liczba stron: 227

110,00 zł

Opis:

Utworzenie CUW to skomplikowany proces wymagający pokonania licznych trudności natury prawno-organizacyjnej. Publikacja koncentruje się wokół istotnych zagadnień praktycznych, wskazując, jak postępować w samorządzie terytorialnym, aby tworzenie takiej jednostki było działaniem skutecznym i korzystnym nie tylko w obszarze finansowym. Książka odpowiada na liczne pytania dotyczące zasadności utworzenia CUW, statusu takiej jednostki i podstaw jej funkcjonowania, omawia problemy związanych z reorganizacją i koniecznymi ruchami kadrowymi.

Autorzy szczegółowo omawiają prawno-finansowe aspekty utworzenia CUW, zarządzania w nim informacjami i obiegiem dokumentów, budową niezbędnych systemów IT oraz organizacją ochrony danych osobowych, a także kwestie optymalizacji zamówień publicznych i zagadnień pomocy publicznej. Publikację wyróżnia grono autorów – doświadczonych praktyków, realizujących przedsięwzięcia związane z obsługą samorządu terytorialnego oraz z tworzeniem CUW.

 

Spis treści:

Rozdział I
Centra Usług Wspólnych jako sposób zorganizowania wspólnej obsługi w jednostkach samorządu terytorialnego (Beata Potemska)
1. Idea konsolidacji działań wspomagających realizację podstawowych zadań jednostki – doświadczenia dotychczasowe
2. Centra Usług Wspólnych jako forma outsourcingu w administracji samorządowej
3. Sposób zorganizowania wspólnej obsługi w samorządzie na przykładzie gminy
4. Granice outsourcingu w samorządzie – zasady podziału odpowiedzialności w przypadku konsolidacji procesów wspomagających w wyodrębnionej jednostce organizacyjnej
5. Podsumowanie
Rozdział II
Status prawno-organizacyjny centrum usług wspólnych (Marcin Górski, Marlena Sakowska-Baryła)
1. Wstęp
2. Zakres przedmiotowy wspólnej obsługi
3. Zakres podmiotowy – bierny wspólnej obsługi
4. Zakres podmiotowy – czynny wspólnej obsługi
5. Forma prawna powierzenia wspólnej obsługi
6. Wzajemne obowiązki informacyjne
Rozdział III
Problematyka zatrudniania pracowników przez centra usług wspólnych (Arleta Nerka)
1. Podstawy prawne kształtowania stosunków pracy w jednostkach obsługujących
2. Podmioty stosunków pracy w jednostkach obsługujących
2.1. Jednostka obsługująca jako pracodawca
2.2. Pracownik
3. Nawiązanie stosunku pracy w jednostce obsługującej
3.1. Podstawy nawiązania stosunku pracy
3.2. Nawiązanie stosunku pracy w jednostce obsługującej od początku
3.3. Zastosowanie konstrukcji jednostronnej zmiany treści stosunku pracy pracownika samorządowego
3.4. Możliwość zastosowania transferu części zakładu pracy na nowego pracodawcę (art. 231 kp)
Rozdział IV
Finansowoprawne aspekty działalności centrum usług wspólnych (Jarosław Olesiak)
1. Wstęp. Uwarunkowania tworzenia centrum usług wspólnych
2. Centrum usług wspólnych jako jednostka sektora fi nansów publicznych
2.1. Forma ustrojowa CUW jako jednostki sektora fi nansów publicznych
2.2. Tworzenie CUW jako jednostki budżetowej
2.3. Ustanowienie obsługi CUW
2.4. Odpowiedzialność za naruszenie zasad rachunkowości oraz norm prawa finansowego – kryteria rozgraniczania odpowiedzialności między jednostką
obsługującą i obsługiwaną
2.4.1. Zagadnienia ogólne
2.4.2. Rachunkowość, a odpowiedzialność kierowników CUW i jednostki obsługiwanej
2.4.3. Odpowiedzialność prawno-finansowa
Rozdział V
Centrum Usług Wspólnych jako narzędzie standaryzacji i optymalizacji udzielania zamówień publicznych przez samorządowe jednostki organizacyjne (Roman Cieślak)
1. Centrum Usług Wspólnych dedykowany do realizacji zamówień publicznych jako innowacja?
2. CUW dedykowany do realizacji zamówień publicznych w świetle przepisów Dyrektywy i upzp, centralny zamawiający/zamawiający upoważniony do przeprowadzania
postępowań o udzielenie zamówień publicznych
3. CUW do realizacji zamówień publicznych na przykładzie rozwiązań w administracji rządowej
4. Sposób procedowania wspólnych zamówień, regulacje wewnętrzne, planowanie zamówień
5. Przykład realizacji wspólnych zakupów w procedurze przetargowej – Łódzka Grupa Zakupowa
6. CUW dedykowany do realizacji zamówień publicznych w przyszłości w ramach Inteligentnej Polityki Społecznej
7. Powoływać CUW-y i udzielać wspólnych zamówień czy nie?
Rozdział VI
Dopuszczalność powierzenia jednostce obsługującej świadczenia usług wspólnych na rzecz jednostek obsługiwanych w świetle reguł pomocy publicznej (Piotr Olszowiec)
1. Wstęp
2. Pomoc publiczna – zagadnienia ogólne
3. „Jednostka obsługująca” jako przedsiębiorstwo w świetle reguł pomocy publicznej
4. Podsumowanie
Rozdział VII
Zarządzanie informacją i dokumentacją w CUW (Artur Prasal)
1. Wprowadzenie
2. Przygotowanie CUW pod kątem informatycznym
3. Zarządzanie dokumentacją i informacją w CUW
4. Sposób zarządzania dokumentacją
5. Wymiana danych z innymi podmiotami
6. Uwierzytelnianie użytkowników i podpis elektroniczny
7. Sposób przechowywania i archiwizacji dokumentów elektronicznych
8. Udostępnianie danych
9. Podsumowanie
Rozdział VIII
Budowa Systemów IT w centrum usług wspólnych (Magdalena Czaplińska)
1. Wstęp
2. Program komputerowy jako przedmiot praw autorskich
3. Modele ochrony prawnoautorskiej systemów komputerowych
4. Pola eksploatacji – defi niowanie treści praw
5. Podsumowanie
Rozdział IX
Organizacja ochrony danych osobowych w ramach wspólnej obsługi w centrum usług wspólnych (Marlena Sakowska-Baryła)
1. Wprowadzenie
2. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych w centrum usług wspólnych
3. Powierzenie przetwarzania danych czy przesłanki przetwarzania
4. Administrator danych
5. Podmiot przetwarzający
6. Zakres powierzenia przetwarzana danych CUW
7. Organizacja powierzenia przetwarzania
8. Zakończenie
Rozdział X
Usługi wspólne w oświacie (Agata Andruszkiewicz)
1. Publiczne wydatki na oświatę i wychowanie
2. Dlaczego CUW-y zamiast ZEAS-ów?
3. Czy obsługa wspólna w oświacie jest dobrym rozwiązaniem?
4. Centra usług wspólnych – „za” i „przeciw”
5. Podsumowanie

Aby zapewnić prawidłowe działanie i wygląd niniejszego serwisu oraz aby go stale ulepszać, stosujemy takie technologie jak pliki cookie oraz usługi firm Adobe oraz Google. Ponieważ cenimy Twoją prywatność, prosimy o zgodę na wykorzystanie tych technologii.

Zgoda na wszystkie
Zgoda na wybrane