Dostęp do archiwalnych wydań „Wspólnoty” możliwy jest tylko dla zalogowanych prenumeratorów.

Jeżeli chcesz otrzymać dostęp napisz do nas: prenumerata@municipium.com.pl

Nr 22/1366 - listopada 5, 2022

Zamów prenumeratę już dzisiaj.

Janusz Król*

Pisma przeciw Polakom

Zaloguj się i czytaj więcej

Piotr Tomaszewski*

Dług w samorządzie – instrument dla przewidujących

Prognozowanie spłaty zobowiązań w kolejnych latach i ich wpływu na finanse gminy staje się dziś trudne, a nawet niemożliwe. Rozwiązaniem problemu powinna być korekta przepływów finansowych w samorządach pozwalająca na stabilne, przewidywalne (najlepiej rynkowe, a nie polityczne) zwiększenie dochodów i tym samym umożliwienie racjonalnego planowania budżetów i WPF-ów.

Zaloguj się i czytaj więcej

Rozmawia: Janusz Król

Współpracę z wojskiem oceniam jako wzorową

Trwa budowa siedziby sztabu, powstają bloki mieszkalne. W przygotowaniu jest uzgodniony z nami układ komunikacyjny zapewniający niezakłócony transport do i z jednostki – mówi Andrzej Sitnik, prezydent Siedlec. W tym mieście siedzibę ma dowództwo 18. Dywizji Zmechanizowanej.

Zaloguj się i czytaj więcej

Grzegorz P. Kubalski*

Po węgiel do gminy

Poszukując sposobów na ograniczenie skali problemu z zapewnieniem opału dla gospodarstw domowych rząd sięgnął po nieoczywiste rozwiązania. Uchwalona 20 października 2022 r. ustawa o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe stwarza gminom możliwość włączenia się w dystrybucję węgla kamiennego dla swoich mieszkańców. A czasami nie tylko swoich.

Zaloguj się i czytaj więcej

Konrad Różowicz*

Ustawa węglowa. Kolejne wyłączenie prawa zamówień publicznych

Datowany na 11 października 2022 r. projekt ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe można określić mianem legislacyjnego kamienia węgielnego pod kolejne wyłączenie stosowania prawa zamówień publicznych. Wcześniej podobne reguły ustanowiono w tzw. ustawie covidowej oraz ustawie związanej z przeciwdziałaniem sytuacji kryzysowej wywołanej wojną na Ukrainie.

Zaloguj się i czytaj więcej

Anna Buchta*

Ścieki pod kontrolą. Obowiązki gmin

Kontrola dokumentów związanych z pozbywaniem się nieczystości ciekłych może nastręczać trudności. Tymczasem za niewywiązanie się z tego obowiązku grożą gminie niemałe kary.

Zaloguj się i czytaj więcej

Bartosz Klimas

Warto rozmawiać

Współpraca na linii rząd – samorząd niezmiennie budzi silne emocje. Obie strony deklarują chęć kooperacji, jednak o porozumienie wciąż trudno.

Zaloguj się i czytaj więcej

Mateusz Górski

Recepta na wyludnianie się miasta

Krosno już dawno zdało sobie sprawę, że inwestowanie w nieruchomości mieszkaniowe może przeciwdziałać wyludnianiu się. Dlatego w ostatnich latach zasób lokalowy dynamicznie się powiększa, a samorząd planuje kolejne inwestycje.

Zaloguj się i czytaj więcej

Regulamin korzystania z basenu

Uchwalając regulamin korzystania z pływalni rada gminy nie może powtarzać i modyfikować przepisów prawa powszechnie obowiązującego. Może to bowiem prowadzić do całkowitej lub częściowej zmiany intencji prawodawcy.

Zaloguj się i czytaj więcej

Tomasz Burczyński

Podatek od nieruchomości. Instrumentalne wszczynanie postępowań karnych skarbowych

Przybliżamy funkcjonowanie art. 70 § 6 pkt 1 ordynacji podatkowej na gruncie podatku od nieruchomości w oparciu o analizę właściwych regulacji. Między innymi porównujemy kompetencje organów podatkowych w zakresie wszczynania postępowań karnych skarbowych oraz analizujemy orzecznictwo sądów administracyjnych dotyczące tego zagadnienia na tle spraw z zakresu podatku od nieruchomości zarówno w okresie przed wydaniem uchwały przez NSA z 24 maja 2021 r. (sygn. akt I FPS 1/21), jak i później.

Zaloguj się i czytaj więcej

Natalia Krupa*

Zatwierdzanie sprawozdań finansowych samorządowych instytucji kultury przez organ wykonawczy JST – formalność czy realny instrument nadzoru?

Pomimo długoletniego obowiązywania ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, relacje organizatora i instytucji kultury budzą liczne wątpliwości. Powszechnie przyjmowany jest pogląd o braku bezpośredniego formalnego podporządkowania instytucji kultury jej organizatorowi oraz ograniczonych kompetencjach organizatora w zakresie nadzoru nad własną jednostką organizacyjną. Jednym z zadań organizatora wprost wskazanym w ustawie jest zatwierdzanie rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury. Czy ta kompetencja to wyłącznie formalność?

Zaloguj się i czytaj więcej

Barbara Świba

Podział nieruchomości zabudowanej a zasięg prawa własności

Zagadnienie zasięgu prawa własności ma szczególne znaczenie w przypadku podziału nieruchomości zabudowanej posiadającej piwnice. Położenie elementów budynku znajdujących się nad powierzchnią terenu łatwo ocenić. Jednak zdarza się, że elementy podziemne (piwnice) wychodzą poza obrys budynku. Wtedy może pojawić się istotny problem przy zatwierdzeniu podziału nieruchomości. Wyjaśniamy, jak do tego zagadnienia podchodzą sądy i dlaczego decyzje z lat 80. rodzą problemy również dzisiaj.

Zaloguj się i czytaj więcej

Beata Kocięcka

Wynagrodzenia kierujących spółkami komunalnymi – czy i kiedy można je zmienić

Ustawodawca – mimo wysokiej inflacji i spadku realnej wartości wynagrodzeń – kolejny raz zamierza zamrozić wynagrodzenia członków zarządów i rad nadzorczych spółek z udziałem jednostek samorządu terytorialnego oraz innych spółek podlegających przepisom ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami. Czy władze jednostek samorządu terytorialnego są w tym obszarze całkowicie bezradne? Ustawa o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami daje kilka możliwości działania.

Zaloguj się i czytaj więcej

Gmina nie sfinansuje kostki wokół kościoła

Dokonanie wydatków ze środków pochodzących z budżetu gminy na rzecz Kościoła nie ma podstaw prawnych, gdyż inwestowanie w obiekty na terenach należących do innych podmiotów prawnych nie należy do zadań własnych gminy wynikających z art. 7 usg i nie znajduje również uzasadnienia w przepisach art. 43 ustawy z 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej.

Zaloguj się i czytaj więcej

Nadchodzą zmiany w kodeksie postępowania administracyjnego

Ministerstwo Sprawiedliwości przedstawiło projekt nowelizacji kodeksu postępowania administracyjnego. Przewidziano w nim między innymi zmianę zasad wyłączenia pracownika lub organu z postępowania.

Zaloguj się i czytaj więcej

Aby zapewnić prawidłowe działanie i wygląd niniejszego serwisu oraz aby go stale ulepszać, stosujemy takie technologie jak pliki cookie oraz usługi firm Adobe oraz Google. Ponieważ cenimy Twoją prywatność, prosimy o zgodę na wykorzystanie tych technologii.

Zgoda na wszystkie
Zgoda na wybrane