Dostęp do archiwalnych wydań „Wspólnoty” możliwy jest tylko dla zalogowanych prenumeratorów.

Jeżeli chcesz otrzymać dostęp napisz do nas: prenumerata@municipium.com.pl

Nr 18/1362 - września 10, 2022

Zamów prenumeratę już dzisiaj.

Janusz Król*

Woluntaryzm władzy

Zmiany granic gmin zawsze wywołują kontrowersje – protestują ci, którym decyzja rządu zabiera część terytorium, cieszą się ci, którzy zyskują dodatkową powierzchnię wraz z towarzyszącymi jej pożytkami. Wszyscy znamy historię aneksji kilku sołectw z gmin podrzeszowskich, znamy przypadek gminy Dobrzeń Wielki spod Opola i pamiętamy emocje mieszkańców tych gmin. Były, owszem, przypadki, kiedy zmiana granic dokonywała się za zgodą zainteresowanych stron, myślę tu o powiększeniu Zielonej Góry, ale to niezwykle rzadkie ptaki.

Zaloguj się i czytaj więcej

Antoni J. Jeżowski

Wrześniowy plan lekcji

Co czeka samorządowe organy prowadzące jednostki oświatowe w najbliższych dniach i tygodniach? Wiele nowych pomysłów Ministerstwa Edukacji i Nauki budzi oczekiwania, by dorzucić szkole środków z samorządowej kiesy.

Zaloguj się i czytaj więcej

Związek Miast: Oświata jest w kryzysie

Resort edukacji całkowicie utracił kontrolę nad sytuacją polskiej oświaty. Największym, śmiertelnym grzechem MEiN jest jej rosnące niedofinansowanie – pisze ZMP w przyjętym stanowisku.

Zaloguj się i czytaj więcej

Rozmawia: Janusz Król

Do zaboru sołectwa dojdzie wbrew woli naszych mieszkańców

Mieszkańcy Łaz aktywnie działali w celu zablokowania inicjatywy gminy Sianów. Przygotowali apel do wojewody w Szczecinie, do właściwych ministrów i posłów o zaniechanie procedury, która toczyła się całkowicie wbrew ich woli i ponad ich głowami. Dokument 75 proc. uprawnionych do udziału w konsultacjach – mówi Olga Roszak-Pezała, burmistrz Mielna

Zaloguj się i czytaj więcej

Materiał partnera

Paczka eADM w systemach klasy EZD – obowiązkowa

1 czerwca 2020 r. weszło w życie rozporządzenie Prezydenta RP w sprawie paczki eADM . Należy stwierdzić, że pomimo upływu ponad dwóch lat, wiele systemów klasy EZD nadal nie jest dostosowanych do nowych przepisów. W efekcie przekazywanie akt spraw w postaci elektronicznej nadal sprawia poważne problemy i pociąga za sobą szereg negatywnych konsekwencji.

Zaloguj się i czytaj więcej

Nabór na granty z Europejskiego Instrumentu Miejskiego

Do 30 września 2022 r. polskie samorządy mogą aplikować o 60 tys. euro na opracowanie koncepcji inwestycyjnej projektu wpisującego się w lokalne cele energetyczno-klimatyczne.

Zaloguj się i czytaj więcej

Rząd odciążył urzędników wydających decyzje środowiskowe. Rozporządzenie skróciło procedurę budowy stacji bazowych telefonii komórkowej

W uzasadnieniu rozporządzenia Rady Ministrów z 5 maja 2022 r. projektodawca jasno wskazał, że jego intencją była redukcja obciążeń i usunięcie nadregulacji w postępowaniach dotyczących oceny oddziaływania na środowisko. Stare przepisy utrudniały proces inwestycyjny i wydłużały czas uzyskiwania niezbędnych pozwoleń na budowę stacji bazowych.

Zaloguj się i czytaj więcej

Michał Nowak

Drony wkraczają do miast. Metropolia przygotowuje się na rewolucję w miejskiej mobilności

Na świecie trwają przygotowania do budowy trzeciego wymiaru miasta, czyli zagospodarowania przestrzeni do wysokości 120 m nad ziemią. Ma ona być miejscem dla nowych usług dronowych, świadczonych w sposób zorganizowany i bezpieczny. W Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii prace są już bardzo zaawansowane.

Zaloguj się i czytaj więcej

Materiał partnera

Cyfrowa rewolucja w dostępności wiedzy o zabytkach

Ogrom dokumentacji, setki tysięcy zdjęć, rysunków, planów, rycin i map, które ratują od zapomnienia bezcenne ślady naszego dziedzictwa. To wszystko, dzięki tytanicznej pracy zespołów badawczych, jest dziś dostępne dla każdego za pomocą jednego kliknięcia na Zabytek.pl. Portal to jednak przede wszystkim nowoczesne narzędzie niezbędne profesjonalistom w codziennej pracy.

Zaloguj się i czytaj więcej

Dagmara Kafar

Mieszkania w centrach handlowych lub biurowcach

Rząd ma kolejny pomysł na zmniejszenie kryzysu mieszkaniowego w Polsce, który pogłębia się wobec panującej inflacji oraz wzrostu stóp procentowych, a w konsekwencji – wzrostu utrudnień w uzyskiwaniu kredytów hipotecznych, które są podstawą popytu na rynku nieruchomości. Pojawił się nowy pomysł – stworzenia przepisów specjalnych, pozwalających na łatwe przekształcenie na lokale mieszkalne niewykorzystywanych terenów i powierzchni handlowych oraz biurowych.

Zaloguj się i czytaj więcej

Bartosz Klimas

Wędrujące 13 miliardów

Nie żadnych dodatkowych środków dla samorządu – podkreślają przedstawiciele Związku Miast Polskich w reakcji na rządowy projekt ustawy o dochodach JST.

Zaloguj się i czytaj więcej

Anna Zawadzka*

Kroplówka budżetowa od rządu

W tym numerze w ramach cyklu „Budżet na 2023 rok bez tajemnic” mieliśmy opublikować artykuł na temat zasad dokonywania zmian w WPF i budżecie JST. Rządzący sprawili nam jednak niespodziankę i opublikowali projekt zmian ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw, który odbił się dużym echem. Przedstawiamy najistotniejsze propozycje.

Zaloguj się i czytaj więcej

dr Karol Popławski

Czy energia termalna rozwiąże problem z ciepłem?

W ostatnich miesiącach ukazał się raport Najwyższej Izby Kontroli obejmujący analizę efektywności programów rozwojowych w zakresie wykorzystania energii geotermalnej. Znaczenie alternatywnych źródeł energii jest coraz większe.

Zaloguj się i czytaj więcej

Ekologiczne centra przesiadkowe

W Starachowicach zmieniło się otoczenie Dworca Wschodniego. Powstało tam zintegrowane centrum przesiadkowe z tzw. zielonymi wiatami – z roślinnością na dachach. Nowoczesny obiekt komunikacyjny planuje również Warszawa – z ogrodem i ścieżkami edukacyjnymi.

Zaloguj się i czytaj więcej

Mateusz Górski

Budynki będą produkować energię

Włocławek stawia na ekologiczne rozwiązania. Każdy nowo powstały budynek w mieście będzie wyposażony w instalację obniżającą koszty eksploatacyjne, niektóre nawet wytworzą więcej energii niż same potrzebują.

Zaloguj się i czytaj więcej

Samorządowcy żegnają Tadeusza Ferenca

Osobowość, wielki i wspaniały gospodarz, poprowadził Rzeszów od małego prowincjonalnego miasteczka do prężnie rozwijającej się metropolii – piszą prezydenci miast o zmarłym prezydencie Rzeszowa.

Zaloguj się i czytaj więcej

Beata Kocięcka

Jakość wody. Nowe obowiązki właścicieli i zarządców nieruchomości

Analizujemy proponowane przepisy projektu zmian ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, zestawiając je z Dyrektywą UE 2020/2184 w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, którą ustawa ma implementować do polskiego prawa. Okazuje się, że wiele polskich propozycji wykracza poza zakres dyrektywy.

Zaloguj się i czytaj więcej

Rada gminy, a nie wójt, nadaje tytuł honorowy

Wyróżnienie przez gminę członka wspólnoty gminnej za jego zasługi względem gminy tytułem „zasłużony dla gminy” oraz ustanowienie procedury przyznawania takiego tytułu w formie regulaminu, jak również stworzenie „pomocniczej struktury” uczestniczącej w tej procedurze – leży w kompetencji rady gminy.

Zaloguj się i czytaj więcej

Jakub Dorosz-Kruczyński

Regulacje cen i opłat za korzystanie z mienia komunalnego – w akcie wewnętrznym czy prawie miejscowym?

Jaki charakter mają przepisy uchwał w sprawie ustalenia cen i opłat za korzystanie mienia komunalnego oraz korzystanie z usług o charakterze użyteczności publicznej? Mimo upływu lat na to pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi.

Zaloguj się i czytaj więcej

Grzegorz Drozd*

Strony postępowania nadzorczego wojewody

Prowadzone przez wojewodę postępowanie nadzorcze w zakresie badania legalności aktów podejmowanych przez organy JST, a w rezultacie wydanie rozstrzygnięcia nadzorczego stwierdzającego nieważność danego aktu, nierzadko wywiera skutki wobec podmiotów trzecich. Mogą one mieć charakter pozytywny wobec tych podmiotów, jak i negatywny. Oczywiście, że w przypadku tych drugich podmioty mogą mieć interes faktyczny w dążeniu do wyeliminowania aktu nadzoru z obiegu prawnego.

Zaloguj się i czytaj więcej

Mateusz Górski

Środki ochrony prawnej w prawie zamówień publicznych

Jak udowadnia praktyka, wykonawcy, jak również zamawiający, mają problemy z prawidłowym identyfikowaniem środków ochrony prawnej przysługujących im w ramach prawa zamówień publicznych. Zdarza się, że chcą skorzystać ze środków, które od dawna nie obowiązują. Dlatego warto przypomnieć kto, kiedy, w jakich okolicznościach i terminie może z nich skorzystać.

Zaloguj się i czytaj więcej

Tomasz Burczyński*

Dofinansowanie na drogi dojazdowe do pól

Ochrona gruntów rolnych polega przed wszystkim na reglamentacji ich wykorzystania na inne cele. W tym celu ustawodawca wprowadził różne instrumenty, takie jak wymóg uzyskania odpowiednich uzgodnień czy obowiązek przeprowadzenia stosownej procedury planistycznej. Na tym tle wyróżnia się rozwiązanie polegające na wsparciu finansowym budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Jest ono powszechnie wykorzystywane, trudno jednak znaleźć opracowania, które poruszają szerzej ten temat.

Zaloguj się i czytaj więcej

Kolejne zmiany w prawie budowlanym

Rząd pracuje nad kolejnym etapem upraszczania i przyspieszania procesu inwestycyjno-budowlanego. Podstawowym założeniem jest zmniejszenie obciążeń zarówno dla inwestorów, jak i organów administracji architektoniczno-budowlanej oraz nadzoru.

Zaloguj się i czytaj więcej

Rekompensaty za wzrost cen ciepła także dla instytucji samorządowych

Rada Ministrów przyjęła 23 sierpnia 2022 r. projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw. Chodzi o ograniczenie wzrostu cen dla gospodarstw domowych oraz instytucji użyteczności publicznej poprzez wprowadzenie rekompensat.

Zaloguj się i czytaj więcej

Aby zapewnić prawidłowe działanie i wygląd niniejszego serwisu oraz aby go stale ulepszać, stosujemy takie technologie jak pliki cookie oraz usługi firm Adobe oraz Google. Ponieważ cenimy Twoją prywatność, prosimy o zgodę na wykorzystanie tych technologii.

Zgoda na wszystkie
Zgoda na wybrane