Dostęp do archiwalnych wydań „Wspólnoty” możliwy jest tylko dla zalogowanych prenumeratorów.

Jeżeli chcesz otrzymać dostęp napisz do nas: prenumerata@municipium.com.pl

Nr 16/1360 - sierpnia 13, 2022

Zamów prenumeratę już dzisiaj.

Janusz Król*

O dwóch z Onetu na tropie biedy

Ostatnio dwaj reporterzy z portalu Onet.pl przeczytali zestawienie gmin według wskaźnika G opracowanego przez Ministerstwo Finansów, na podstawie którego oblicza się wysokość subwencji wyrównawczej i wybrali się do Kleszczowa oraz Potoku Górnego, czyli do najbogatszej i najuboższej gminy w Polsce z zamiarem sprawdzenia, czy bogaci są naprawdę bogaci, a biedni rzeczywiście ubodzy.

Zaloguj się i czytaj więcej

Materiał Partnera

Synergia systemów ciepłowniczych z infrastrukturą miejską szansą na poprawę efektywności energetycznej i rezyliencję miast

Rozmowa z Mikołajem Gajslerem, Dyrektorem ds. Rozwoju, Członkiem Zarządu Veolia term SA

Zaloguj się i czytaj więcej

Bartosz Klimas

Trudno dojść do Ładu

Dotacje z rządowego Programu Inwestycji Strategicznych pożera inflacja. Samorządy apelują o działania zapobiegawcze i ratunkowe.

Zaloguj się i czytaj więcej

Materiał Partnera

ABC ANON – automatyczne anonimizowanie danych z dowolnych dokumentów

Prawo do informacji publicznej obejmuje uprawnienia do wglądu do dokumentów urzędowych (art. 3 ust.1 pkt 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej), przy czym podlega ono ograniczeniu ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy (art. 5 ust. 1).

Zaloguj się i czytaj więcej

Rozmawia: Janusz Król

Tydzień Kultury Beskidzkiej to wielki sukces zbudowany na współpracy samorządów

Z małej, lokalnej imprezy festiwal rozrósł się do ogromnego przedsięwzięcia angażującego cały region i stał się imprezą znaczącą w Europie. Nie znajdziemy innego wydarzenia, podczas którego występuje ponad 4 tysiące wykonawców, wielka liczba zespołów artystycznych i to podczas cyklu imprez trwających cały tydzień – mówi Antoni Szlagor, burmistrz Żywca.

Zaloguj się i czytaj więcej

Bartosz Klimas

Samorządy: Potrzebujemy tarczy

Pod koniec lipca samorządowcy przekazali do Senatu projekt pakietu ustaw ratunkowych, mających zmniejszać obciążenia domowych budżetów. Swój program nazwali Sanacją Finansów Państwa Polskiego.

Zaloguj się i czytaj więcej

Kamil Skonieczny*

Ze słońca i powietrza

Czy rosnące ceny prądu oraz zaproponowany przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii grant na pokrycie 50 proc. kosztów instalacji OZE w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych przyczynią się do wzrostu liczby takich instalacji? Przedstawiamy studium przypadku.

Zaloguj się i czytaj więcej

Mateusz Cebula*

Młodzi mają głos

Unijny program Young Elected Politicians jest dobrą okazją do wymiany poglądów i doświadczeń dla europejskich samorządowców poniżej 40. roku życia. Oto relacja uczestnika.

Zaloguj się i czytaj więcej

Mateusz Karciarz*

Nieczystości ciekłe (częściowo) na nowych zasadach

9 sierpnia 2022 r. weszła w życie nowelizacja niezwykle istotna dla branży komunalnej – zarówno gmin, jak i przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych czy też podmiotów świadczących usługi w zakresie pozbywania się nieczystości ciekłych. I choć jej główny cel jest doniosły (dokończenie implementacji tzw. dyrektywy ściekowej), to w praktyce przysporzy ona wielu nowych zadań i obowiązków.

Zaloguj się i czytaj więcej

Piotr Rybicki*

Błędy w ewidencji księgowej

Nieterminowe, z opóźnieniem, w innym okresie sprawozdawczym. Artykuł traktuje o aktualnych wyzwaniach w zakresie prawidłowego prowadzenia ewidencji środków trwałych.

Zaloguj się i czytaj więcej

Jakub Dorosz-Kruczyński

Odszkodowanie za zmianę planu miejscowego

Warunki zagospodarowania nieruchomości ustalone przez plan miejscowy wpływają na jej wartość. Jakie roszczenia przysługują właścicielowi nieruchomości, której wartość została obniżona?

Zaloguj się i czytaj więcej

Karol Popławski*

Uchwała wspólnoty mieszkaniowej z mocą wsteczną?

Ustawa o własności lokali nie zakazuje wprost podejmowania uchwał z mocą wsteczną. Istniejące w tym kontekście orzecznictwo nie pozwala na formułowanie jednoznacznych wniosków. Co za tym idzie, każde podjęcie uchwały z mocą wsteczną wymaga zindywidualizowanej oceny.

Zaloguj się i czytaj więcej

Bartosz Klimas

Zielona pożyczka do umorzenia

Podczas Światowego Forum Miejskiego w Katowicach przedstawiciel Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej przedstawił wartą 2,8 mld euro pulę pożyczek, które – w ramach Krajowego Planu Odbudowy – mają pomóc samorządom w finansowaniu zielonych i błękitnych inwestycji.

Zaloguj się i czytaj więcej

Pilotażowe odwierty geotermalne w Krynicy i Rabce

Dwie małopolskie gminy dostaną pieniądze na zbadanie możliwości wykorzystania gorących wód do produkcji taniej i ekologicznej energii.

Zaloguj się i czytaj więcej

„Ciepłe mieszkanie” – nowy program adresowany do samorządów

Ruszył nabór wniosków o dofinansowanie do wymiany tzw. kopciuchów i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych. Środki dystrybuowane będą za pośrednictwem gmin.

Zaloguj się i czytaj więcej

Dane były bezpieczne, ale tylko niektóre

Stan epidemii, który ogłoszono w Polsce w marcu 2020 r., postawił instytucje publiczne w niezwykle trudnej sytuacji. Nie wszystkie sobie poradziły. W połowie skontrolowanych urzędów nie opracowano i nie wdrożono systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji, który powinien określać sposób postępowania właściwy dla każdego rodzaju przetwarzanych informacji.

Zaloguj się i czytaj więcej

Kamila Rożnowska*

Wodór. Najpierw autobusy, wkrótce elektrownie

W ciągu 10 lat koszt produkcji wodoru spadnie o 60–70 proc. Trudna sytuacja na rynku paliw kopalnych może przyspieszyć rozwój tej technologii. Jednym z samorządów dostrzegających potencjał wodoru jest Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia. Wodór może stać się nową specjalizacją tego pogórniczego regionu.

Zaloguj się i czytaj więcej

Mateusz Górski

Szeroka paleta programów mieszkaniowych w Tarnowie

Uruchomienie w 2019 r. programu „Mieszkania za remont” było odpowiedzią na sygnały od tarnowian, którzy niejednokrotnie zgłaszali chęć wynajęcia będącego w kiepskim stanie technicznym miejskiego lokalu w zamian za przeprowadzenie remontu na własny koszt. Nabór do programu odbywa się dwa razy w roku, a mieszkania w tej formule otrzymało do tej pory około 150 najemców.

Zaloguj się i czytaj więcej

Lublin projektuje naturalistyczny park

Trzy różne strefy stanowiące spójną całość, oparte na naturalistycznym zagospodarowaniu zieleni z uwzględnieniem zróżnicowanych potrzeb mieszkańców – to podstawowe założenia koncepcji wąwozu na Czechowie w Lublinie. Ostateczny projekt parku będzie wynikiem konsultacji i rozmów z mieszkańcami.

Zaloguj się i czytaj więcej

Kraków chce stworzyć Lokalną Organizację Turystycznej

Ma to być struktura partnerska, zaś miasto Kraków będzie jednym z jej członków. Do stowarzyszenia będą mogły przystąpić inne samorządy, instytucje kultury, podmioty gospodarcze, stowarzyszenia branżowe oraz osoby fizyczne.

Zaloguj się i czytaj więcej

Leszek Jaworski*

Uchwała mieszkaniowa: z kim gmina musi zawrzeć umowę najmu lokalu po śmierci najemcy

W uchwale dotyczącej wynajmowania lokali gmina określa zasady postępowania w stosunku do osób, które pozostały w mieszkaniu opuszczonym przez najemcę lub w takim, w którego najem nie wstąpiły po śmierci najemcy. Osoby te muszą spełniać ogólne kryteria, takie jak niski dochód i niezaspokojone potrzeby mieszkaniowe.

Zaloguj się i czytaj więcej

Jedna dieta dla radnego sołtysa

Skoro w art. 25 ust. 4 ustawy o samorządzie gminnym przesądzono o przysługującym radnym prawie do diety, to połączenie funkcji radnego z funkcją przewodniczącego organu wykonawczego jednostki pomocniczej uzasadnia przyjęcie zasady prawa do jednej diety – jako ekwiwalentu za utracone korzyści, a nie będącego wynagrodzeniem za pracę.

Zaloguj się i czytaj więcej

Witold Chmarzyński*, Mateusz Filipczyk**

Samochód elektryczny w budynku wielorodzinnym

Dzięki ostatniej nowelizacji ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych proces montażu punktów ładowania w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych będzie szybszy i łatwiejszy. Przede wszystkim wyjaśniona została kwestia tego kto, do kogo i w jakim trybie powinien się zwrócić w celu zainstalowania punktu ładowania. Zgodnie ze znowelizowanymi przepisami w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, w których liczba samodzielnych lokali mieszkalnych jest większa niż trzy, punkt ładowania instaluje się i eksploatuje po uzyskaniu zgody zarządu wspólnoty lub spółdzielni, lub osoby sprawującej zarząd nad daną nieruchomością.

Zaloguj się i czytaj więcej

Jakub Dorosz-Kruczyński

Formy ochrony przyrody zależne od samorządu. Parki krajobrazowe i obszary chronionego krajobrazu

Przepisy prawa przewidują istnienie prawnych form ochrony przyrody o bardzo zróżnicowanym charakterze. Ustanowienie niektórych z nich pozostaje w kompetencji samorządu województwa.

Zaloguj się i czytaj więcej

Grzegorz Drozd

Wstrzymanie wykonania uchwały przez wojewodę

Wojewoda na podstawie art. 171 ust. 1 Konstytucji RP, wraz z regionalną izbą obrachunkową pełni rolę organu nadzoru nad działalnością JST. Nie posiada jednak generalnej kompetencji do wkraczania w jakąkolwiek działalność samorządu, gdyż sprawowany nadzór ma charakter ingerencji ustawowo ograniczonej. Tym samym w obecnie obowiązującym systemie prawnym wojewoda nie ma dowolności w stosowaniu środków nadzorczych.

Zaloguj się i czytaj więcej

Fundusz Transformacji Śląska

Ministerstwo Rozwoju i Technologii przygotowało projekt ustawy o Funduszu Transformacji Śląska, której celem jest określenie organizacji tego funduszu, jego zadań oraz zasad realizacji przedsięwzięć wspierających proces transformacji w regionie.

Zaloguj się i czytaj więcej

Aby zapewnić prawidłowe działanie i wygląd niniejszego serwisu oraz aby go stale ulepszać, stosujemy takie technologie jak pliki cookie oraz usługi firm Adobe oraz Google. Ponieważ cenimy Twoją prywatność, prosimy o zgodę na wykorzystanie tych technologii.

Zgoda na wszystkie
Zgoda na wybrane