Dostęp do archiwalnych wydań „Wspólnoty” możliwy jest tylko dla zalogowanych prenumeratorów.

Jeżeli chcesz otrzymać dostęp napisz do nas: prenumerata@municipium.com.pl

Nr 24/1316 - listopada 28, 2020

Zamów prenumeratę już dzisiaj.

Rozmawia: Janusz Król

W przeciwieństwie do premiera my wiemy, co się naprawdę w Polsce dzieje

Pierwsza fala zakażeń, którą przeżywaliśmy w marcu i kwietniu, to był okres chaosu, ponieważ nikt nie wiedział, czym jest COVID-19. Już wtedy mówiliśmy rządowi i mówimy nadal, że chcemy być partnerem i oczekujemy bliskiej współpracy. Chcemy wykonywać polecenia, ale rządowe decyzje powinny być na bieżąco konsultowane z organizacjami samorządowymi. Do dzisiaj takich konsultacji nie ma – mówi Andrzej Płonka, starosta bielski, prezes zarządu Związku Powiatów Polskich.

Zaloguj się i czytaj więcej

Janusz Król

Z pustego i Salomon nie naleje

Stowarzyszenie Samorządy dla Polski opublikowało apel o zwiększenie udziałów samorządów w podatku PIT i złożyło na ręce marszałka Senatu RP projekt ustawy, aby te udziały wzrosły z 38,16 proc. do 48,16 proc. Inicjatywa ta – jak przekonuje 75 samorządowców podpisanych pod apelem – jest głosem rozpaczy Polski samorządowej, który, jeśli nie zostanie potraktowany poważnie, to samorządowcy będą musieli zaprotestować. W jaki sposób?

Zaloguj się i czytaj więcej

Materiał Partnera

Umowę PPK w JST warto podpisać do końca 2020 r.

Jednostki sektora finansów publicznych, w tym samorządowe, mają czas do 26 marca 2021 r. na podpisanie umowy o zarządzanie PPK z wybraną instytucją finansową. Warto jednak zawrzeć taką umowę już w tym roku, zakładając jej wejście w życie od 1 stycznia 2021. Dlaczego?

Zaloguj się i czytaj więcej

Andrzej Gniadkowski

Oszczędne zmiany w podziale subwencji

Ponad 100 mln zł więcej otrzymają ubogie samorządy z małymi szkołami w wyniku podniesienia wagi P2 algorytmu podziału części oświatowej subwencji ogólnej (w sumie samorządy te dostaną ekstra ponad 320 mln zł). Część tej kwoty przepłynie z JST, na terenie których prowadzone są szkoły dla dorosłych. Znacznie mniejsza waga będzie bowiem naliczana za samo uczestnictwo w takich zajęciach, znacznie większa – za zdanie egzaminów. W efekcie MEiN przewiduje wzrost zdawalności egzaminów w szkołach dla dorosłych i zanik szarej strefy uczniów-widm.

Zaloguj się i czytaj więcej

Materiał partnera

Wrocław i Kielce gotowe na zdalną edukację

Najbardziej wymowny obraz szkoły to dzisiaj dzieci, młodzież i nauczyciele rozproszeni we własnych domach. Aby sprostać wyzwaniom, jakie niesie ze sobą zdalne uczenie, niezbędne jest zaangażowanie wszystkich, którzy odpowiadają za edukację w Polsce.

Zaloguj się i czytaj więcej

Rola instytucji finansowej w Pracowniczych Planach Kapitałowych

Pracownicze Plany Kapitałowe nie mogłyby istnieć bez udziału instytucji finansowej. Jej głównym zadaniem jest zarządzanie środkami zgromadzonymi w PPK. To od zarządzających funduszami zależy, w jaki sposób będzie realizowana strategia inwestycyjna, a tym samym jakie będą wyniki finansowe. Przez cały czas funkcjonowania PPK instytucja finansowa zajmuje się też przetwarzaniem i obsługą wybranych zleceń uczestników. Odgrywa również kluczową rolę na etapie wprowadzania PPK – zakres i jakość obsługi decydują o skutecznym i sprawnym wdrożeniu programu w organizacjach.

Zaloguj się i czytaj więcej

Minister Gowin skrzynką kontaktową dla samorządowców

Regularne konsultacje zadeklarował 13 listopada wicepremier Jarosław Gowin podczas e-spotkania z przedstawicielami ogólnopolskich korporacji samorządowych. Obiecał, że będzie skrzynką kontaktową dla JST.

Zaloguj się i czytaj więcej

Materiał partnera

Samorządy stawiają na PZU

Kilkuset pracodawców sektora finansów publicznych, w tym samorządy, już podjęło decyzję. Wybrali TFI PZU do zarządzania Pracowniczymi Planami Kapitałowymi (PPK), choć taki obowiązek czeka ich dopiero od nowego roku. – Umowy wejdą w życie od stycznia, ale podpisując je już teraz, można uniknąć dodatkowych formalności – mówi wiceprezes TFI PZU Marcin Żółtek.

Zaloguj się i czytaj więcej

Gdynia wspiera dzieci w domach, nie w instytucjach

Gdyński system wsparcia dziecka i rodziny przeszedł ogromne zmiany. Dziś stawia się w nim na pracę z rodziną, aby mogła przezwyciężyć problemy, z jakimi się boryka i zapewnienie niezbędnego wsparcia szerokiego grona specjalistów. Dzieci, które nie mogą wychowywać się w swoich domach, znajdują bezpieczne miejsce w kameralnych formach opieki. W mieście od prawie 10 lat nie ma bowiem dużego domu dziecka – wsparcie instytucjonalne z powodzeniem zastąpiły formy rodzinne.

Zaloguj się i czytaj więcej

Materiał partnera

Kto będzie mógł oszczędzać w PPK?

Osoby spełniające definicje osoby zatrudnionej same decydują, czy chcą oszczędzać w Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK), czyli dobrowolnym, powszechnym programie długoterminowego oszczędzania.

Zaloguj się i czytaj więcej

Prezydenci i burmistrzowie zaapelowali o tolerancję

Brama pałacu Branickich w Białymstoku, Pałac Kultury i Nauki w Warszawie, most Uniwersytecki w Bydgoszczy, żurawie portowe w Szczecinie oraz inne charakterystyczne obiekty i miejsca w wielu miastach Polski podświetlono tęczowymi barwami, aby uczcić Międzynarodowy Dzień Tolerancji.

Zaloguj się i czytaj więcej

Andrzej Gniadkowski

Duże rzeczy można robić w bardzo prosty sposób, trzeba tylko wiedzieć jak

Można jednocześnie uczyć dzieci i młodzież praktycznych umiejętności, w tym korzystania z nowych technologii i analizy danych, dbać o środowisko wokół szkoły i domu oraz budować partycypację społeczną, a nawet poprawiać zarządzanie całą gminą, miastem. Wszystko to w jednym projekcie z mocno innowacyjnym akcentem – mówi dr Sebastian Grabowski, prezes fundacji Architects PL, z którym rozmawiamy o nowych technologiach, zarządzaniu przez wiedzę na podstawie danych oraz partycypacji społecznej.

Zaloguj się i czytaj więcej

Materiał partnera

Ciepło i odpady – rozsądny mariaż

Ciepłownictwo systemowe w Polsce stoi przed koniecznością poniesienia znaczących nakładów inwestycyjnych na modernizację posiadanego majątku. Zgodnie z wyliczeniami Forum Energii, inwestycje w sam majątek wytwórczy konieczne do poniesienia w latach 2019–2030 w zależności od wybranego scenariusza wyniosą od 29 do 57 mld zł.

Zaloguj się i czytaj więcej

Michał Liżewski*

Poprawa efektywności energetycznej w formule ESCO

Projektowane zmiany w ustawie o efektywności energetycznej umożliwią w większym stopniu realizowanie przez jednostki sektora publicznego projektów służących poprawie efektywności energetycznej w ramach alternatywnych narzędzi – w tym w formule ESCO. Powinno to w dalszej perspektywie doprowadzić do stworzenia komplementarnych względem formuły PPP rozwiązań służących poprawie efektywności użytkowania energii w obiektach publicznych.

Zaloguj się i czytaj więcej

Materiał partnera

BaltCap zrealizuje kolejny projekt infrastrukturalny w Polsce w formule PPP

Rozmowa z Maciejem Kopańskim, członkiem zarządu spółki IZIM i dyrektorem inwestycyjnym funduszu Baltcap Infrastructure Fund.

Zaloguj się i czytaj więcej

Materiał partnera

Najważniejsze – nie odkładać wdrożenia PPK na ostatnią chwilę

Już wkrótce jednostki samorządu terytorialnego jako pracodawcy zaczną podlegać ustawie o Pracowniczych Planach Kapitałowych. PPK to system długookresowego oszczędzania, który ma umożliwić uczestnikom zgromadzenie dodatkowych środków na emeryturę. Przygotowania do wdrożenia systemu przypadły na okres naznaczony pandemią. O to, jak JST przygotowują się na PPK w tak trudnym czasie, pytamy eksperta Pekao TFI Piotra Dygasa.

Zaloguj się i czytaj więcej

Dominik Krzysztofowicz

RPO krytykuje rosnące opłaty śmieciowe

Rzecznik Praw Obywatelskich uważa, że niektórzy samorządowcy ustalając opłaty śmieciowe wykazują brak poszanowania zasad konstytucyjnych i wynikających z prawa unijnego. Przykładem ma być uzależnianie stawki od powierzchni lokalu mieszkalnego. Pismo w tej sprawie trafiło do Ministerstwa Klimatu i Środowiska.

Zaloguj się i czytaj więcej

Jarosław Rokicki*, Michał Zastrzeżyński **

Wdrożenie platformy do elektronicznej obsługi zamówień publicznych

Większość zamawiających staje przed wyzwaniem wyboru odpowiedniej platformy umożliwiającej dostosowanie się do rewolucyjnych zmian wprowadzanych przez ustawę Prawo zamówień publicznych. Konieczne staje się zapewnienie właściwej komunikacji elektronicznej między zamawiającym i wykonawcą w trakcie postępowań o udzielenie zamówienia. Autorzy artykułu w oparciu o swoje doświadczenia pragną przekazać usystematyzowane, praktyczne informacje ułatwiające wybór optymalnego rozwiązania.

Zaloguj się i czytaj więcej

Mateusz Cebula*

Co może zrobić rada ze skargą na radnego

Rada miejska w Dębicy uznała, że skarga na przewodniczącego komisji rewizyjnej pozostawiona zostanie bez rozpatrzenia. Rada podzieliła pogląd, że nie jest organem właściwym do jej rozpatrzenia. Jednocześnie uznała, że skarga pozbawiona jest znamion skargi, gdyż skarżony nie jest organem ani jego pracownikiem i jego działanie lub zaniechanie nie może być przedmiotem skargi.

Zaloguj się i czytaj więcej

Jakub Dorosz-Kruczyński

Jak kontrolować samorząd?

Kontrola i nadzór nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego powinny być prowadzone w oparciu o wyspecjalizowane kryteria. W praktyce najczęściej posługują się nimi organy władzy publicznej powołane do takich zadań. Jednak znajomość takich kryteriów może okazać się pomocna dla podmiotów wykonujących kontrolę polityczną i społeczną, szczególnie radnych.

Zaloguj się i czytaj więcej

Piotr Brogowski

Czynności notarialne zmieniające sposób zarządu we wspólnotach mieszkaniowych

Ustawa o własności lokali nakłada na właścicieli lokali obowiązek zachowania formy aktu notarialnego w wypadku uchwały zmieniającej dotychczasowy sposób zarządu nieruchomością wspólną. Jak ten proces powinien wyglądać?

Zaloguj się i czytaj więcej

Łódź zrewitalizuje Stary Rynek oraz park Staromiejski

Powstanie strefa odpoczynku i relaksu, amfiteatr, fontanny i place zabaw. Dwa historyczne miejsca w Łodzi w najbliższych kilkunastu miesiącach zmienią się nie do poznania.

Zaloguj się i czytaj więcej

Wkrótce ruszy budowa Dworca Metropolitalnego w Lublinie

Przetarg na wykonawcę rozstrzygnięty. Inwestycję zrealizuje spółka Budimex, która złożyła najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu: na ponad 231 mln zł.

Zaloguj się i czytaj więcej

Krzysztof Sługocki*

Art. 30a Karty Nauczyciela w specyficznych warunkach 2020 roku

W wielu publikacjach na temat jednorazowego dodatku uzupełniającego można się spotkać z określeniem: dodatek wyrównawczy. Stosowanie go stanowi dość rażące naruszenie rozumienia tego przepisu, a już na pewno będzie wyrazem czytania bez zrozumienia, w niektórych w okolicznościach jest nawet wyrazem deprecjonowania zawodu nauczyciela, a może i czystej złośliwości wobec nauczycieli.

Zaloguj się i czytaj więcej

Zdzisław Majewski

Rekrutacja przed sądem

Nabór na wolne stanowiska urzędnicze w samorządzie trafia coraz częściej na wokandę sądów administracyjnych. W kilku istotnych orzeczeniach sądy zwracają uwagę szefom urzędów samorządowych, że procedura naboru powinna cechować się przejrzystością i konkurencyjnością. Dlatego bardzo ważne jest ustalenie ram formalnych postępowania rekrutacyjnego i ścisłe ich przestrzeganie.

Zaloguj się i czytaj więcej

Sołtys może kierować sąsiedzką akcją pomocy

Ani art. 8 ust. 1 ustawy o stanie klęski żywiołowej, ani inne jej przepisy nie normują kwestii związanych z organizowaniem w sołectwie form ogólnorozumianej pomocy sąsiedzkiej czy akcji pomocy w razie wypadków losowych (np. pożaru), którymi kierować ma sołtys.

Zaloguj się i czytaj więcej

Joanna Rudzka*

NSA o statusie spółki komunalnej dla potrzeb VAT

Naczelny Sąd Administracyjny orzekł, że spółka komunalna nie zawsze działa jako podatnik VAT i jej aktywności mogą podlegać wyłączeniu z opodatkowania na mocy art. 15 ust. 6 ustawy o VAT.

Zaloguj się i czytaj więcej

Ewa Bożko-Kozikowska*

Jak dostosować wieloletnie programy mieszkaniowe do nowych przepisów

21 kwietnia 2021 r. to ważna data w stosunku do aktualnie obowiązujących wieloletnich programów gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu. Do tego dnia gminy muszą przyjąć uchwały z uwzględnieniem kryteriów określonych przez ustawę z 22 marca 2018 r. o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych, o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego. Pokazujemy, jakie zmiany wnosi ten akt oraz przykładowe zapisy w gminnych uchwałach.

Zaloguj się i czytaj więcej

Jakub Kobyliński*

Nowe PZP: środki ochrony prawnej

Już za około miesiąc wchodzi w życie ustawa z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (DzU z 2019 r., poz. 2019, dalej jako: nowe pzp). Prócz wielu opisywanych do tej pory na łamach „Wspólnoty” zmian, przewiduje ona nowości także w systemie środków ochrony prawnej.

Zaloguj się i czytaj więcej

Mateusz Górski

Wybrane przesłanki odrzucenia oferty w orzecznictwie KIO

Prawo zamówień publicznych nakazuje zamawiającemu odrzucenie oferty, której treść jest niezgodna z treścią SIWZ. Czynność odrzucenia oferty powinna każdorazowo mieć oparcie w wymaganiach zamawiającego opisanych w tej specyfikacji. Przedstawiamy najnowsze orzecznictwo w zakresie wybranych przesłanek odrzucenia oferty.

Zaloguj się i czytaj więcej

Patrycja W. Oleksińska-Dąbrowska

Zastosowanie art. 15r do umów o PPP

Obecne brzmienie przepisów ustawy o COVID-19 nie tylko wprowadza niepewność prawną podmiotów będących stronami umów o koncesji na roboty budowlane lub usługi oraz umów o partnerstwie publiczno-prywatnym. Podmioty publiczne mogą ponieść szczególnie dotkliwe konsekwencje opowiedzenia się po stronie wykonawców. W związku z tymi problemami do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych trafił wniosek o wydanie interpretacji w zakresie zastosowania art. 15r ust. 1–9 oraz art. 15s ustawy o COVID-19 do umów o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz umów o koncesji na roboty budowlane lub usługi.

Zaloguj się i czytaj więcej

Zmiany w dyscyplinie finansów publicznych

Przygotowany przez Ministerstwo Finansów projekt zmian w ustawie o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz niektórych innych ustaw przewiduje m.in. wprowadzenie odpowiedzialności za niezamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu bagatelnym – przewidzianego w nowym prawie zamówień publicznych. Ma to przeciwdziałać zachowaniom niepożądanym z punktu widzenia gospodarowania środkami publicznymi, które do tej pory nie były objęte sankcjami z tytułu naruszenia dyscypliny finansów.

Zaloguj się i czytaj więcej

Aby zapewnić prawidłowe działanie i wygląd niniejszego serwisu oraz aby go stale ulepszać, stosujemy takie technologie jak pliki cookie oraz usługi firm Adobe oraz Google. Ponieważ cenimy Twoją prywatność, prosimy o zgodę na wykorzystanie tych technologii.

Zgoda na wszystkie
Zgoda na wybrane