Dostęp do archiwalnych wydań „Wspólnoty” możliwy jest tylko dla zalogowanych prenumeratorów.

Jeżeli chcesz otrzymać dostęp napisz do nas: prenumerata@municipium.com.pl

Nr 5/1297 - marca 7, 2020

Zamów prenumeratę już dzisiaj.

Rozmawia: Janusz Król

Wprowadźmy centralny rejestr psów

Ogólnokrajowy rejestr doskonale sprawdził się wprowadzony w wielu państwach europejskich. Przywiązuje on zwierzę do właściciela i jednoznacznie określa osobę zobowiązaną do wypełniania powinności związanych z jego posiadaniem. Co więcej, cywilizuje obrót zwierzętami i kończy kupowanie szczeniaków, gdy dziecko ma taki kaprys – mówi Leszek Świętalski, sekretarz generalny Związku Gmin Wiejskich RP.

Zaloguj się i czytaj więcej

Zygmunt Frankiewicz*

30 lat i co dalej? Wyzwania stojące przed samorządem terytorialnym

Ostatnie 30 lat było z pewnością złotym wiekiem polskiej samorządności. Duży zakres kompetencji, relatywnie niezależne od władzy centralnej źródła dochodów oraz silna legitymacja wyborcza stawia polskie wspólnoty lokalne i regionalne w jednej z najlepszych pozycji w Europie i na świecie. Za tymi uprawnieniami idą konkretne rezultaty. Polskie samorządy są największym inwestorem w całym sektorze publicznym. Szczególnie istotną pracę wykonały w zakresie wykorzystania środków unijnych.

Zaloguj się i czytaj więcej

Sergiusz Parszowski*

Odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczniów

2 września ubiegłego roku naukę na różnych poziomach edukacji rozpoczęło ok. 4,6 mln uczniów z blisko 24 tys. szkół. Dzisiejsze szkoły w różnym stopniu mierzą się z wieloma niewiadomymi i wyzwaniami, które w obliczu nakładających się roczników przybierają na sile. W tej codziennej batalii nietrudno zapomnieć o sprawach najważniejszych, dlatego zatrzymajmy się na chwilę i pomyślmy o bezpieczeństwie uczniów.

Zaloguj się i czytaj więcej

Gminna szkoła wykształci realizatorów dźwięku i producentów muzycznych

Ta wiadomość obiegła Polskę: szkoła w Michałowie tworzy klasę disco polo! Ale to uproszczenie. Uczniowie poznają tajniki pracy realizatora dźwięku, produkcji muzycznej, dowiedzą się, jak nagrywać partie wokalne i instrumenty oraz jak tworzyć podkłady muzyczne.

Zaloguj się i czytaj więcej

Oddolne zmiany, czyli sposób na lepszą edukację

Od pięciu lat w polskich szkołach działa program „Ogarnij inżynierię”, łączący edukację STEAM i technologię druku 3D. Nauczyciele doskonalą swoje umiejętności i otrzymują narzędzia, dzięki którym mogą realizować podstawę programową w innowacyjny sposób. A dzięki zaangażowaniu samorządów we wspieranie edukacji, do programu dołączają całe dzielnice, gminy i miasta.

Zaloguj się i czytaj więcej

Związek Miast podsumowuje swoje prace

5 i 6 marca br. we Wrocławiu odbywa się doroczne Zgromadzenie Ogólne Związku Miast Polskich. Z tego okazji zarząd związku przygotował krótkie podsumowanie swoich prac.

Zaloguj się i czytaj więcej

„PFR dla miast” wesprze samorządy w tworzeniu innowacyjnych miast

Największa baza miejskich innowacji, program edukacyjny skierowany do samorządowców oraz konkurs „Miasto Przyszłości 2050”, w którym zwycięskie miasto ma szansę na sfinansowanie innowacyjnych rozwiązań – to oferta najnowszego programu „PFR dla Miast” realizowanego przez Polski Fundusz Rozwoju.

Zaloguj się i czytaj więcej

Mikołaj Maśliński

Kontrole podmiotów odbierających odpady komunalne

Lipcowa nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nałożyła na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast nowe obowiązki w zakresie kontroli podmiotów odbierających odpady komunalne. Począwszy od września 2019 r. powinny one odbywać się co najmniej raz na dwa lata.

Zaloguj się i czytaj więcej

Dominik Krzysztofowicz

Wygaśnięcie zezwolenia na zbieranie odpadów – interpretacja przepisów

Minister klimatu wydał pod koniec lutego objaśnienia prawne dotyczące stosowania przepisu art. 14 ust. 4 oraz art. 10 ustawy z 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw. Chodzi o wyjaśnienie wątpliwości w zakresie określenia wymagań dotyczących zbierania lub przetwarzania odpadów, jeżeli ich posiadacz nie złoży – poprawnego formalnie – wniosku w terminie. Minister uważa, że za złożenie wniosku należy uznać również złożenie go w wyznaczonym terminie.

Zaloguj się i czytaj więcej

Agata Chodkowska

Nowe PZP: Klauzule abuzywne

Artykułem poświęconym klauzulom abuzywnym w umowach o zamówienia publiczne rozpoczynamy cykl przybliżający najważniejsze zmiany Prawa zamówień publicznych, które wejdą w życie już w przyszłym roku. W związku z małym zainteresowaniem zamówieniami publicznymi ze strony wykonawców ustawodawca postanowił zabezpieczyć również ich interesy wprowadzając katalog klauzul niedozwolonych w umowach. Ma to zachęcić firmy do większego uczestnictwa w postępowaniach. Pojawia się jednak pytanie, czy określony katalog jest rzeczywiście wystarczający.

Zaloguj się i czytaj więcej

Mateusz Górski

Elektronizacja zamówień publicznych – orzecznictwo

W poprzednim numerze „Kuriera prawnego” omawialiśmy najciekawsze wyroki Krajowej Izby Odwoławczej w kontekście elektronizacji zamówień publicznych w zakresie formy sporządzenia oferty oraz składania i otwarcia ofert. Tym razem przyjrzymy się orzecznictwu dotyczącemu podpisów elektronicznych oraz komunikacji pomiędzy zamawiającymi a wykonawcami.

Zaloguj się i czytaj więcej

dr Magdalena Niziołek

Odpowiedzialność za szkodę z tytułu niezgodnej z prawem decyzji

Każdy ma prawo do wynagrodzenia szkody, jaka została mu wyrządzona przez niezgodne z prawem działanie organu władzy publicznej. Powstanie roszczeń odszkodowawczych z powodu wydania niezgodnej z prawem decyzji uwarunkowane jest spełnieniem następujących przesłanek: adresat decyzji poniósł szkodę, szkoda jest wynikiem wydania niezgodnej z prawem decyzji, istnieje związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy wydaniem wadliwej decyzji a poniesioną szkodą, wydanie decyzji niezgodnej z prawem jest stwierdzone we właściwym postępowaniu.

Zaloguj się i czytaj więcej

Agnieszka Pawlikowska*

Rozliczenie wynagrodzenia prowadzącego punkt przedszkolny

Dotacje dla niepublicznego punktu przedszkolnego mogą być wykorzystywane na wynagrodzenie osoby fizycznej zatrudnionej (również na podstawie umowy cywilnoprawnej) w przedszkolu, innej formie wychowania przedszkolnego, szkole lub placówce oraz osoby fizycznej prowadzącej przedszkole, inną formę wychowania przedszkolnego, szkołę lub placówkę, jeżeli odpowiednio pełni funkcję dyrektora przedszkola, szkoły lub placówki albo prowadzi zajęcia w innej formie wychowania przedszkolnego. Należy jednak pamiętać, że dla innej formy przedszkolnej, jaką jest punkt przedszkolny, nie powołuje się organu – dyrektora przedszkola.

Zaloguj się i czytaj więcej

Joanna Macura*

Innowacyjny elektroniczny system obsługi opłaty miejscowej w Brennej

Dzięki digitalizacji danych gmina ma dostęp do różnego rodzaju statystyk i zestawień dotyczących ruchu turystycznego i bazy noclegowej. System wspomaga również prowadzenie akcji zachęcającej turystów do uiszczania opłaty miejscowej poprzez rabaty na rozmaite atrakcje.

Zaloguj się i czytaj więcej

Dominik Krzysztofowicz

Miasto nagradza najlepsze remonty

Trwa 12. edycja konkursu „Nowa elewacja” zorganizowanego przez magistrat w Piotrkowie Trybunalskim, który ma nakłonić właścicieli zniszczonych kamienic do remontu, a przez to udziału we wspólnej rewitalizacji starówki. Rozstrzygnięcie zaplanowano do końca czerwca.

Zaloguj się i czytaj więcej

Robert Seweryn

Oświadczenie majątkowe nowego skarbnika

Obowiązkiem nowo zatrudnionego skarbnika gminy jest złożenie oświadczenia majątkowego w terminie 30 dni od podjęcia uchwały o jego powołaniu przez radę gminy. Skarbnik gminy, który pomimo skutecznie doręczonego wezwania i określenia dodatkowego terminu nie złoży oświadczenia pomimo upływu tego dodatkowego terminu, traci prawo do wynagrodzenia za okres od dnia, w którym powinno zostać złożone oświadczenia do dnia złożenia go. Jeśli jednak wypłacono już wynagrodzenie za ten okres, to pracodawca nie będzie mógł skutecznie domagać się zwrotu wypłaconych poborów za wykonaną pracę na podstawie przepisów o bezpodstawnym wzbogaceniu.

Zaloguj się i czytaj więcej

Lublin. Europejskie miasto na wschodzie Polski

Ponad 700 lat historii, bogata oferta kulturalna i festiwalowa, miejsce dużych inwestycji infrastrukturalnych, czwarty pod względem wielkości ekosystem startupowy w Polsce. Lublin od lat jest jednym z liderów wykorzystania środków europejskich wśród polskich miast i ważnym ośrodkiem współpracy międzynarodowej.

Zaloguj się i czytaj więcej

Aby zapewnić prawidłowe działanie i wygląd niniejszego serwisu oraz aby go stale ulepszać, stosujemy takie technologie jak pliki cookie oraz usługi firm Adobe oraz Google. Ponieważ cenimy Twoją prywatność, prosimy o zgodę na wykorzystanie tych technologii.

Zgoda na wszystkie
Zgoda na wybrane