Dostęp do archiwalnych wydań „Wspólnoty” możliwy jest tylko dla zalogowanych prenumeratorów.

Jeżeli chcesz otrzymać dostęp napisz do nas: m.zdrojewska@municipium.com.pl

Nr 23/1289 - listopada 16, 2019

Zamów prenumeratę już dzisiaj.

Andrzej Gniadkowski

Misja nowego prezydenta: uratować szpital i miasto

Program naprawczy dla szpitala, program postępowania naprawczego dla miasta oraz holding komunalny, który ma umożliwić oddłużenie szpitala i skoordynować zarządzanie – to zdaniem nowego prezydenta Macieja Glamowskiego jedyna szansa, aby uzdrowić finanse i uratować przynajmniej część inwestycji. Grudziądz jest największym miastem wezwanym kiedykolwiek do przygotowania PPN. – Nie wybudowaliśmy sobie aquaparku, tylko zainwestowaliśmy w szpital, który leczy pacjentów z okolicznych powiatów. Choć przy jego rozbudowie popełniono błędy, zasługujemy na szansę i pomoc Skarbu Państwa – mówi Glamowski.

Zaloguj się i czytaj więcej

Rozmawia: Janusz Król

Historia buduje przyszłość miasta

Jesteśmy miastem Marszałka, Józef Piłsudski żyje w świadomości mieszkańców, ta wiedza buduje naszą tożsamość. Kiedy otwarte zostanie muzeum, do Sulejówka będzie przyjeżdżać nawet 100 tysięcy osób rocznie. Powstaną hotele, rozwinie się ruch turystyczny – mówi burmistrz Sulejówka Arkadiusz Śliwa.

Zaloguj się i czytaj więcej

Dominik Krzysztofowicz

UODO niesłusznie ukarało burmistrza?

30 października Urząd Ochrony Danych Osobowych poinformował o pierwszej w historii karze nałożonej na podmiot publiczny w związku z nieprzestrzeganiem RODO. Burmistrz Aleksandrowa Kujawskiego, na którego nałożono karę w wysokości 40 tys. Zł, nie zgadza się z zarzutami i zapowiada odwołanie.

Zaloguj się i czytaj więcej

dr Marcin Adamczyk

Renegocjacja umów w związku ze wzrostem minimalnej pensji

Koszt pracy jest jednym z ważniejszych czynników branych pod uwagę przy wycenie ostatecznej kwoty, za jaką można wykonać konkretną usługę. Jego wysokość ma zatem przełożenie na rentowność danego przedsięwzięcia, a także często możliwość dalszego wykonania danej umowy. Przyjęcie przez Radę Ministrów rozporządzenia z 10 września 2019 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2020 r. przesądziło, iż od 1 stycznia 2020 r. minimalne wynagrodzenie za pracę wynosić będzie 2600 zł, a minimalna stawka godzinowa wyniesie 17,00 zł. Jak wiemy z doniesień medialnych, płaca minimalna będzie w dalszych latach nadal podnoszona, co muszą uwzględnić przedsiębiorcy realizujący zamówienia realizowane w trybie zamówień publicznych.

Zaloguj się i czytaj więcej

dr Jacek Murzydło*

Udział organizacji ekologicznych w postępowaniu administracyjnym

Organizacje ekologiczne mogą przystąpić do postępowania administracyjnego na każdym jego etapie. Mogą także wnieść odwołanie od decyzji oraz skargę do sądu administracyjnego. Warto jednak znać różnicę pomiędzy udziałem organizacji w postępowaniu przewidzianym w przepisach kodeksu postępowania administracyjnego i ustawie o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Organizacja nie może bowiem uznaniowo wybrać korzystniejszych dla siebie przepisów.

Zaloguj się i czytaj więcej

Janusz Król

Cywilizowanie zmian granic miast

Kiedy Opole przejęło część gminy Dobrzeń Wielki, ta z zasobnej stała się jedną z najbiedniejszych w Polsce. Także wójtowie gmin podrzeszowskich protestują przeciwko okrawaniu ich jednostek przez silniejszego sąsiada. Związek Gmin Wiejskich RP powiedział tym praktykom dość i przygotował projekt ustawy.

Zaloguj się i czytaj więcej

Dominik Krzysztofowicz

Polskie regiony daleko w indeksie konkurencyjności

Komisja Europejska opublikowała Indeks Konkurencyjności Regionalnej, który aktualizowany co trzy lata pozwala regionom monitorować i oceniać rozwój oraz porównać się z innymi. Najwyższą ocenę zdobył Sztokholm. Polska nie wypadła najlepiej. Najwyżej oceniono Warszawę (105. miejsce), daleko po niej, na miejscu 170. uplasowało się województwo śląskie, a na 175. małopolskie. Najniższą ocenę uzyskało woj. warmińsko-mazurskie (225. miejsce na 268 regionów).

Zaloguj się i czytaj więcej

dr Magdalena Niziołek*

Usuwanie braków we wniosku o wydanie warunków zabudowy

Wniosek o wydanie warunków zabudowy, tak jak każde podanie wnoszone do organu, musi zawierać elementy określone w art. 63 § 2 k.p.a. Zgodnie z tym przepisem podanie powinno zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres i żądanie oraz czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach szczególnych. Czy w przypadku braku któregoś z tych elementów organ może pozostawić wniosek bez rozpatrzenia i co na temat usuwania braków we wniosku mówi orzecznictwo?

Zaloguj się i czytaj więcej

Agata Hryc-Ląd*

Okoliczności zmiany umowy w zamówieniach publicznych

Ustawodawca unijny na gruncie dyrektyw 2014/24/UE (klasyczna) oraz 2014/25/UE (sektorowa) w sprawie zamówień publicznych wprowadził grupę przepisów dotyczących zmian umów, które realizują założenia w zakresie zwiększenia elastyczności w realizacji zamówień publicznych. Podszedł on do zagadnienia zmian umów w sposób niezwykle pragmatyczny i elastyczny, doprecyzowując warunki dopuszczalnych zmian. To elastyczne podejście znalazło naturalnie odzwierciedlenie w polskich przepisach prawa – w Prawie zamówień publicznych.

Zaloguj się i czytaj więcej

Mateusz Górski

Zamówienia in-house pod kontrolą

Niewłaściwe zastosowanie trybu udzielenia zamówienia publicznego, błędy w porozumieniu międzygminnym, niedochowanie obowiązku informacyjnego to tylko nieliczne przykłady naruszeń zamówień udzielanych podmiotom wewnętrznym w ramach współpracy publiczno-publicznej (tzw. in-house).

Zaloguj się i czytaj więcej

Windykacja opłat parkingowych

Windykacja opłat parkingowych

W razie pozostawienia pojazdu w strefie płatnego parkowania bez uiszczenia opłaty za parkowanie obowiązek uiszczenia opłaty dodatkowej i tak powstaje z mocy prawa, samo zaś doręczenie zawiadomienia w postaci zostawienia go za wycieraczką lub jego brak nie mają znaczenia dla powstania egzekwowanego obowiązku. W sytuacji, w której zobowiązany kwestionuje zasadność obciążenia opłatą za parkowanie konieczne staje się wykazanie powyższej okoliczności. Dlatego też z punktu widzenia egzekucji opłat parkingowych niezwykle istotne jest drobiazgowe dokumentowanie, np. zdjęciami fotograficznymi czy też za pomocą zapisów monitoringu faktu pozostawienia pojazdu w strefie płatnego parkowania na wyznaczonym miejscu postojowym.

Zaloguj się i czytaj więcej

Karolina Eckardt*

Fair-education. Migracje wyzwaniem dla edukacji

Holenderska oświata jest odzwierciedleniem istoty i charakteru silnego narodu holenderskiego, który z uporem formował się na podmokłym lądzie i konsekwentnie wyrywanej morzu ziemi. Ale obok znaczących sukcesów w ostatnim czasie pojawiło się wiele wyzwań i dylematów, z którymi holenderska oświata musi się zmierzyć. Warto ją obserwować, żeby wyciągnąć wnioski zanim dylematy na taką skalę pojawią się w Polsce.

Zaloguj się i czytaj więcej

Sławomir Bukowski

Żeby kamienica była jak nowa

Wspólnoty mieszkaniowe trzeba z uporem zachęcać do rewitalizacji budynków i oferować im wsparcie w pozyskiwaniu dotacji. Ale to bardzo dobra metoda na zmianę wizerunku miast. Przekonały się o tym władze Wałbrzycha.

Zaloguj się i czytaj więcej

Justyna Kamińska

Dobry sposób na remont szkoły

Rozbudowa piastowskiego liceum to pierwszy i prawdopodobnie największy projekt oświatowy w Polsce realizowany w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Wyremontowany zostanie istniejący budynek, powstanie też nowy z biblioteką, halą sportową i boiskiem.

Zaloguj się i czytaj więcej

Paweł Zawartka, B. Kończak*

Zarządzanie wodą w chmurze

Inteligentne systemy dostarczają dokładne i aktualne dane dotyczące sieci, umożliwiając informowanie zarówno mieszkańców, jak i operatorów sieci oraz pozwalając na doraźne podejmowanie decyzji przez zarządzających siecią wodno-kanalizacyjną. Takie systemy umożliwiają automatyzację i ograniczają wymagania kadrowe. Przedsiębiorstwa wodociągowe, które wdrożyły inteligentne technologie wodne, stanowią model rozwoju inteligentnych systemów w sektorze wodnym.

Zaloguj się i czytaj więcej

dr Bogusław Suwara*

System motywacji pracowników samorządu terytorialnego

Powodzenie i efektywność organizacji zależą nie tylko od czynników materialnych, technologicznych i finansowych, lecz także od umiejętności i kompetencji pracowników, wyznawanych przez nich wartości oraz jakości komunikacji interpersonalnej, sposobu organizacji pracy i funkcji pełnionych w zespole. Dlatego coraz większy nacisk kładzie się na metody budowania kreatywnych zespołów pracowniczych w odniesieniu do realizowanych przez organizację zadań.

Zaloguj się i czytaj więcej

Maciej Kiełbus

Z perspektywy Kancelarii Dr Krystian Ziemski & Partners – Zadania gmin po nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Na skutek kolejnej nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach gminy oraz związki międzygminne realizujące zadania z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi po raz kolejny stanęły przed koniecznością dostosowania stworzonych przez siebie gminnych systemów gospodarki odpadami komunalnymi do nowych rozwiązań prawnych.

Zaloguj się i czytaj więcej

Aby zapewnić prawidłowe działanie i wygląd niniejszego serwisu oraz aby go stale ulepszać, stosujemy takie technologie jak pliki cookie oraz usługi firm Adobe oraz Google. Ponieważ cenimy Twoją prywatność, prosimy o zgodę na wykorzystanie tych technologii.

Zgoda na wszystkie
Zgoda na wybrane