Dostęp do archiwalnych wydań „Wspólnoty” możliwy jest tylko dla zalogowanych prenumeratorów.

Jeżeli chcesz otrzymać dostęp napisz do nas: prenumerata@municipium.com.pl

Nr 20/1286 - października 5, 2019

Zamów prenumeratę już dzisiaj.

Andrzej Gniadkowski

Dotacje odbierają nam samorządność

Samorządność w Polsce cierpi nie tylko dlatego, że wprowadza się mocniejszy nadzór, ogranicza swobodę wykonywania zadań własnych i nie rekompensuje ubytków, jakie wprowadzają w dochodach rozmaite ulgi i zmniejszanie stawek PIT. Równie ważnym elementem tego procesu jest uzależnianie samorządów od transferów finansowych z budżetu państwa. Wzrastające kwoty dotacji to nie jest droga do poprawy ich kondycji, tylko jej pogarszanie.

Zaloguj się i czytaj więcej

Rozmawia: Janusz Król

Odeszliśmy daleko od normalnego funkcjonowania państwa

Jeżeli premier krytykując samorządy mówi, że oszczędzają na oświacie, podczas gdy widać, że dopłacamy coraz więcej, a nakłady na oświatę w relacji do PKB spadają, to coś się nie zgadza. Nie ma naszego przyzwolenia na taką politykę, to wprowadzanie w błąd opinii publicznej – mówi Zygmunt Frankiewicz, prezydent Gliwic, prezes Związku Miast Polskich.

Zaloguj się i czytaj więcej

Joanna Rudzka*

Kwalifikowalność VAT w projektach unijnych

Analizując kwestię kwalifikowalności VAT w projekcie unijnym, jednostka powinna w pierwszej kolejności zadać sobie pytanie, czy w danej sytuacji ma prawo do odliczenia VAT. Podatek ten uznaje się bowiem za wydatek kwalifikowalny wyłącznie wówczas, gdy beneficjentowi – zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem krajowym – nie przysługuje prawo (czyli beneficjent nie ma prawnych możliwości) do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub do ubiegania się o zwrot VAT.

Zaloguj się i czytaj więcej

Andrzej Gniadkowski

Minister Ardanowski zaskoczył wójtów

Działanie w samorządzie to aktywność polityczna. Przesadne eksponowanie małych ojczyzn i alienowanie się regionów zawsze oznaczały upadek Polski. Najbogatszy samorząd nie poradzi sobie bez pomocy administracji rządowej. Polityka Prawa i Sprawiedliwości jest najbardziej przyjazna gminom wiejskim, oznacza odejście od modelu polaryzacyjno-dyfuzyjnego – to główne tezy wystąpienia Jana Ardanowskiego, ministra rolnictwa i rozwoju wsi, na XIX Kongresie Gmin Wiejskich.

Zaloguj się i czytaj więcej

Daniel Chojnacki*, Tymon Grabarczyk

Odbiór odpadów z nieruchomości niezamieszkanych

Od 6 września 2019 r. obowiązuje przepis art. 6c ust. 2c ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach przewidujący możliwość przystąpienia właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, do systemów odbioru odpadów komunalnych po wyrażeniu przez nich pisemnej zgody. Ustawodawca nie wskazał jednak wprost, od kiedy właściciele tego rodzaju nieruchomości rzeczywiście mogą korzystać z przyznanego im uprawnienia.

Zaloguj się i czytaj więcej

Mateusz Górski

Badanie rażąco niskiej ceny

Proces badania ceny złożonej przez oferentów w postępowaniu o zamówienie publiczne nie jest procesem łatwym, na szczęście ustawa Prawo zamówień publicznych zawiera wskazówki umożliwiające zamawiającemu wybranie rzetelnej oferty.

Zaloguj się i czytaj więcej

Marcin Nagórek*

Legalność wydatków budżetowych

Legalność wydatkowania środków publicznych, w tym przez jednostki samorządu terytorialnego, ma fundamentalne znaczenie w gospodarce finansowej tych podmiotów. Niestety w żadnym akcie prawnym nie znajdziemy jednoznacznych wskazówek, czy określony wydatek budżetowy ma uzasadnienie prawne, tzn. czy może być ponoszony na określony cel obrany przez jednostkę samorządową. W tym zakresie z pomocą przychodzi jednakże orzecznictwo sądowo-administracyjne oraz nadzorcze regionalnych izb obrachunkowych.

Zaloguj się i czytaj więcej

dr Jowanka Jakubek-Lalik*

RODO a dostęp do akt po nowelizacji KPA

Ostatnie zmiany w kodeksie postępowania administracyjnego dotyczą m.in. kwestii dostępu do akt sprawy oraz realizacji obowiązków ochrony danych osobowych ustanowionych w RODO. W ramach uchwalonej 21 lutego 2019 r. ustawy o zmianie niektórych ustaw, w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia 2016/679, zostały znowelizowane przepisy nie tylko kodeksu postępowania administracyjnego, ale także ordynacji podatkowej i wielu innych ustaw. Jakie zmiany wprowadza ta nowelizacja do praktyki działania jednostek samorządu terytorialnego?

Zaloguj się i czytaj więcej

Ryszard Kowalski*

Jasne standardy planowania pozwolą walczyć z chaosem przestrzennym

O co chodzi autorom założeń do nowej ustawy o planowaniu przestrzennym? Jaka jest geneza prac, diagnoza i proponowane rozwiązania? Czym zostaną zastąpione przewidziane do likwidacji studia i tzw. wuzetki? Problematykę opisuje współautor koncepcji, którą przyjęło Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju.

Zaloguj się i czytaj więcej

Zygmunt Laskowski*

Co można finansować z funduszu sołeckiego?

Środki funduszu sołeckiego przeznacza się na realizację przedsięwzięć, które są zadaniami własnymi gminy, służą poprawie warunków życia mieszkańców i są zgodne ze strategią rozwoju gminy. Aby wniosek o wykorzystanie środków z tego funduszu spełniał wymogi prawne muszą być spełnione łącznie wszystkie trzy przesłanki wymienione powyżej.

Zaloguj się i czytaj więcej

Justyna Kamińska

Stary browar kulturalną wizytówką miasta

W Ostrowcu Świętokrzyskim zakończyła się rewitalizacja Browaru Saskich z 1908 roku i dostosowywanie go do potrzeb instytucji kulturalnych miasta. Było to możliwe dzięki blisko 17 mln zł unijnego dofinansowania.

Zaloguj się i czytaj więcej

Maciej Kiełbus*

Z perspektywy Kancelarii Dr Krystian Ziemski & Partners – Kluby radnych, uprawnienia przewodniczącego rady oraz komisji rewizyjnej sejmiku województwa po nowelizacji

Znowelizowana w 2018 roku ustawa o samorządzie gminnym daje klubom radnym trzy uprawnienia: udział przedstawiciela każdego klubu w komisji rewizyjne, w komisji skarg, wniosków i petycji o raz możliwość wprowadzenia do porządku obrad najbliższej sesji swojego projektu uchwały. No uprawnienia związane z wydawaniem poleceń służbowych niektórym pracownikom urzędu dostał przewodniczący rady. Dzięki nowelizacji przewodniczącym komisji rewizyjnej sejmiku został radny największego klubu opozycyjnego.

Zaloguj się i czytaj więcej

Aby zapewnić prawidłowe działanie i wygląd niniejszego serwisu oraz aby go stale ulepszać, stosujemy takie technologie jak pliki cookie oraz usługi firm Adobe oraz Google. Ponieważ cenimy Twoją prywatność, prosimy o zgodę na wykorzystanie tych technologii.

Zgoda na wszystkie
Zgoda na wybrane