Dostęp do archiwalnych wydań „Wspólnoty” możliwy jest tylko dla zalogowanych prenumeratorów.

Jeżeli chcesz otrzymać dostęp napisz do nas: prenumerata@municipium.com.pl

Nr 18/1284 - września 7, 2019

Zamów prenumeratę już dzisiaj.

Andrzej Gniadkowski

Państwo musi wreszcie zająć się problemem podrzucanych odpadów

Nowym źródłem dochodu mafii śmieciowej stało się składowanie niebezpiecznych odpadów na wynajmowanych posesjach. Oczywiście bez pozwolenia. Przedsiębiorcy znikają, a obowiązek usunięcia toksycznych śmieci spada na gminy. Rząd zapowiada wsparcie, ale dotychczasowy program NFOŚiGW był tak skonstruowany, że przez kilka lat zgłosiły się do niego… tylko dwie gminy. I obie zostały odrzucone, bo nie spełniały kryteriów.

Zaloguj się i czytaj więcej

Magdalena Hodak*

Gminy wpadły w toksyczną pułapkę

Ekobomby w Łódzkiem. W Brużyczce Małej i tuż obok – w Łodzi – składowane są niebezpieczne odpady. Działki na wsi i w mieście zanieczyściła ta sama firma. Niewydolne prawo uniemożliwia samorządom rozwiązanie problemu.

Zaloguj się i czytaj więcej

Rozmawia: Janusz Król

Samorządowcy z mniejszych miast zbierają siły

Jako nowy zarząd UMP zaczęliśmy weryfikację członków stowarzyszenia. Z dotychczasowych odpowiedzi wynika, że do stowarzyszenia należy co najmniej 59 miasteczek, ale nie wszystkie potwierdzenia jeszcze spłynęły. Mamy też pozytywne sygnały z kilku gmin z całego kraju, że zamierzają zasilić naszą organizację – mówi Artur Tusiński, prezes zarządu Unii Miasteczek Polskich, burmistrz Podkowy Leśnej.

Zaloguj się i czytaj więcej

Krzysztof Jędrośka*

Kto nam zostanie w samorządzie?

Ograniczanie poziomu wynagrodzeń wójtów, burmistrzów i prezydentów odbija się na pracy pracowników samorządowych. Jeżeli nie chcemy, żeby doszło do paraliżu administracji, taki stan rzeczy musi ulec radykalnej zmianie – pisze sekretarz miasta Rydułtowy.

Zaloguj się i czytaj więcej

dr Bogdan Stępień

Ekstrasubwencja niemal w całości trafi do szkół wiejskich

Zdaniem Ministerstwa Edukacji Narodowej 59 mln zł, które zostanie przesunięte z grupy jednych samorządów do drugiej, zgodnie z projektem nowelizacji rozporządzenia w sprawie podziału dodatkowej subwencji oświatowej to niewielka kwota. Trudno się z tym zgodzić. Gdyby zaproponowany przez MEN nowy algorytm podziału zastosować do pełnej kwoty subwencji oświatowej w ustawie budżetowej, to przesunięciu uległoby 2,7 mld zł! Niemal w całości te pieniądze trafiłyby z miast do obszarów wiejskich.

Zaloguj się i czytaj więcej

Dominik Krzysztofowicz

Szpitale zaplątane w sieć

Sieć szpitali miała ułatwić pacjentom dostęp do świadczeń zdrowotnych, a dyrektorom – zarządzanie placówkami. Choć większości placówek skontrolowanych przez Najwyższą Izbę Kontroli udało się początkowo poprawić sytuację finansową, ostatecznie ich straty okazały się jeszcze większe, niż to było wcześniej. Nie poprawił się też dostęp do specjalistów, a w części szpitali wykorzystywano jedynie 60 proc. dostępnych łóżek.

Zaloguj się i czytaj więcej

Adam Citko*

Czy cisza legislacyjna została złamana, czyli o nowelizacji kodeksu wyborczego z 31 lipca 2019 r.

W dniu 31 lipca 2019 r. uchwalona została ustawa o zmianie ustawy Kodeks wyborczy oraz ustawy o referendum ogólnokrajowym (DzU z 2019 poz. 1504). Wprowadzane na mocy przedmiotowej ustawy zmiany do kodeksu wyborczego wywołały duże wątpliwości, związane zarówno z ich merytorycznym brzmieniem, jak i ze sposobem ich wprowadzenia.

Zaloguj się i czytaj więcej

Przynależność partyjna sekretarza gminy

Dostępność do informacji o członkostwie partyjnym funkcjonariusza publicznego jest niezbędna w celu rzeczywistego kontrolowania przestrzegania wymogu apolityczności osób zajmujących stanowisko sekretarza gminy. Informacja o przynależności partyjnej lub o braku takiej przynależności sekretarza gminy nie jest informacją ze sfery życia prywatnego (w omawianym w artykule przypadku), lecz stanowi informację publiczną podlegającą udostępnieniu z odwołaniem się do art. 61 Konstytucji RP.

Zaloguj się i czytaj więcej

Agnieszka Zaborowska*; Tamara Laprus-Bałuka*

Problemy przy ocenie oddziaływania na środowisko

Dla inwestycji niezaliczanej do żadnej z grup znaczącego oddziaływania na środowisko, na mocy przepisów ustawy o informacji o środowisku nie jest wymagany ani raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, ani karta informacyjna przedsięwzięcia o oddziaływaniu na środowisko. Nie jest też wymagana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach lub decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Tyle teoria.

Zaloguj się i czytaj więcej

Aleksandra Baranowska-Górecka*

Zmiany KPA w związku z RODO

Zmiany wprowadzone do kodeksu postępowania administracyjnego ustawą z 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania ogólnego rozporządzenia o ochronie danych dotyczą głównie realizowania obowiązku informacyjnego, o którym mowa w art. 13 RODO. Co ważne, przepisy krajowe nie modyfikują zakresu informacji dotyczących przetwarzania danych, który został określony w unijnym rozporządzeniu. Nowelizacja ta dotyczy jedynie obligatoryjnego momentu przekazania tych informacji.

Zaloguj się i czytaj więcej

dr Marcin Adamczyk*

Wady w uchwałach dotyczących odpłatności za usługi opiekuńcze

Wzrost płacy minimalnej pociąga za sobą wiele praktycznych konsekwencji. Jedną z nich jest wzrost kosztów pracy opiekunek środowiskowych, co wiąże się z koniecznością ponownej weryfikacji prawidłowości ustalenia kosztów jednej godziny usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, która to jest podstawą określania odpłatności za takie usługi.

Zaloguj się i czytaj więcej

dr Bogusław Suwara*

Sekretarz – menedżer czy urzędnik?

Przedmiotem tego artykułu będzie przedstawienie analizy stanowiska sekretarza w gminach, miastach, powiatach oraz województwach i określenie jego statusu w strukturze organizacyjnej, posiadanych uprawnieniach i obowiązkach służbowych. Jaką rolę odgrywa praca sekretarza? Zadamy sobie też pytanie: czy sekretarz jest menedżerem czy tylko urzędnikiem?

Zaloguj się i czytaj więcej

dr Magdalena Niziołek*

Niewładcze formy działania organów stanowiących JST

Uchwała organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego („JST”), w zależności od jej treści, może być aktem prawa miejscowego, działaniem zewnętrznym lub wewnętrznym, generalnym lub indywidualnym, władczym bądź niemającym charakteru władczego.

Zaloguj się i czytaj więcej

Umowa o dotację tylko z wójtem a nie z radą

Reprezentowanie gminy na zewnątrz jest uprawnieniem wójta do dokonywania w imieniu gminy czynności prawnych ze skutkiem dla gminy. Wobec tego zawieranie umowy o udzielenie dotacji z beneficjentem dotacji, ustalanie postanowień umownych również należy do kompetencji wójta gminy.

Zaloguj się i czytaj więcej

Nowe obowiązki wójtów w zakresie ewidencji zabytków

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego przygotowało projekt nowelizacji rozporządzenia z 26 maja 2011 r. w sprawie prowadzenia rejestru zabytków, krajowej, wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków oraz krajowego wykazu zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem (DzU poz. 66). Przewiduje on m.in. obowiązek informowania właściciela zabytku o zamiarze włączenia i włączeniu karty adresowej zabytku do gminnej ewidencji.

Zaloguj się i czytaj więcej

Janusz Król

#ZdecentralizowanaRP, czyli leczenie dżumy cholerą.

Szeroko promowany w mediach projekt #ZdecentralizowanaRP# trafił też na łamy „Wspólnoty”. Uczestnicy projektu zabiegali u nas o publikację artykułu „Zdecentralizowana Rzeczpospolita nie zapomina o gminach”, a ponieważ jesteśmy pismem otwartym, które daje możliwość wypowiedzi wszystkim uczestnikom debaty publicznej, drukujemy ten tekst. Jednak trudno zostawić go bez komentarza, koncepcja uwojewództwienia Polski to jedna z najdziwaczniejszych – i chyba najgroźniejszych – inicjatyw politycznych, o jakich słyszałem w ostatnich latach.

Zaloguj się i czytaj więcej

Jan Metko

Nieodpłatne porady prawne i porady obywatelskie będą bardziej powszechne

Od wprowadzenia ustawy z 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej formułowano wobec niej wiele zarzutów. Przykładowo, w ocenie Najwyższej Izby Kontroli stworzony system nie był zbyt efektywny ze względu na wąski zakres osób, które z tego wsparcia mogły korzystać. Część zgłaszających się po nieodpłatną pomoc odchodziła z kwitkiem, gdyż nie spełniała ustawowych kryteriów do jej uzyskania. Poprawę sytuacji ma przynieść ustawa z 15 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej oraz niektórych innych ustaw.

Zaloguj się i czytaj więcej

Justyna Kamińska

Basen produkujący energię

Wodny Park Tychy to obiekt wyjątkowy – energooszczędny, ekologiczny, wyróżniający się ciekawą architekturą. Zasilany jest energią pochodzącą z biogazu, co sprawia, że jego utrzymanie jest o jedną czwartą tańsze niż innych aquaparków.

Zaloguj się i czytaj więcej

Justyna Kamińska

Muzeum Kinematografii odzyskuje blask

Trwa długa wyczekiwany remont zabytkowego pałacu Karola Scheiblera w Łodzi, w którym działa Muzeum Kinematografii. Po remoncie placówka zyska nową przestrzeń wystawienniczą i nowoczesny sprzęt multimedialny. Inwestycja kosztuje blisko 7,5 mln złotych.

Zaloguj się i czytaj więcej

Maciej Kiełbus*

Z perspektywy Kancelarii Ziemski & Partners – Nowe ograniczenia „antykorupcyjne”

Ustawą z 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (dalej: ustawa nowelizująca) dokonano istotnej nowelizacji ustawy o samorządzie gminnym (dalej: usg) w zakresie jednego z tzw. przepisów antykorupcyjnych – art. 24f ust. 2 usg. Co ciekawe podobnych zmian nie wprowadzono do analogicznych przepisów zawartych w ustawie o samorządzie powiatowym (art. 25b ust. 3) czy ustawie o samorządzie województwa (art. 27b ust. 3).

Zaloguj się i czytaj więcej

Zdzisław Majewski

Nowe rozwiązania w projekcie ustawy o zamówieniach publicznych

W Sejmie trwają prace nad nową ustawą o zamówieniach publicznych. W poprzednim numerze Wspólnoty przedstawiliśmy szereg nowych rozwiązań prawnych. Poniżej prezentujemy m.in. propozycje w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania, samooczyszczenia wykonawców, warunków udziału w postępowaniu, kwestii określenia momentu wszczęcia postępowania, zasady stosowania nowego trybu – trybu podstawowego, zakazu stosowania klauzul abuzywnych, zasad waloryzacji wysokości wynagrodzenia.

Zaloguj się i czytaj więcej

Aby zapewnić prawidłowe działanie i wygląd niniejszego serwisu oraz aby go stale ulepszać, stosujemy takie technologie jak pliki cookie oraz usługi firm Adobe oraz Google. Ponieważ cenimy Twoją prywatność, prosimy o zgodę na wykorzystanie tych technologii.

Zgoda na wszystkie
Zgoda na wybrane