Dostęp do archiwalnych wydań „Wspólnoty” możliwy jest tylko dla zalogowanych prenumeratorów.

Jeżeli chcesz otrzymać dostęp napisz do nas: prenumerata@municipium.com.pl

Nr 5/1271 - marca 9, 2019

Zamów prenumeratę już dzisiaj.

dr Mariusz Filipek*

Nadchodzą zmiany w prawie zamówień publicznych

24 stycznia 2019 r. został skierowany do uzgodnień i konsultacji projekt ustawy Prawo zamówień publicznych, który ma na celu kompleksowe uregulowanie tej materii prawa. Wprowadza on m.in. odrębną i – jak się wydaje – elastyczną procedurę udzielania zamówień o wartości poniżej progów unijnych, możliwość negocjowania ofert w celu ich polepszenia, jeden sąd właściwy do rozpoznawania skarg od orzeczeń Krajowej Izby Odwoławczej, czy reguły dotyczące waloryzacji wynagrodzenia wykonawcy. Założenia projektu nie pomijają również elektronizacji zamówień.

Zaloguj się i czytaj więcej

Sławomir Bukowski

Powołam pełnomocniczkę ds. równego traktowania

Publicznie wypowiedziałam wojnę mowie nienawiści. Dopóki będę pełniła funkcję prezydenta, będę starała się każdy jej przejaw wyłapywać. Podjęłam decyzję, że na poziomie miasta powołam pełnomocniczkę do spraw równego traktowania. Bo jestem przekonana, że nie tylko kobiety, ale członkowie wielu środowisk potrzebują fachowej pomocy. Zainicjowałam też w szkołach lekcje na temat dyskryminacji – mówi Anna Mieczkowska, prezydent Kołobrzegu.

Zaloguj się i czytaj więcej

Adam Citko*

Instruktor praktycznej nauki zawodu bez kwalifikacji?

Projektowane zmiany, które mają zostać wprowadzone w rozporządzeniu ministra edukacji narodowej z 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu, stanowią odpowiedź na problemy związane z organizacją praktycznej nauki zawodu. Dążą one przede wszystkim do umożliwienia łatwiejszego dostępu do pełnienia tej funkcji instruktora praktycznej nauki zawodu. Uelastycznienie podejścia ustawodawcy jest konieczne, jednak projektowane zmiany mogą okazać się zbyt daleko idące.

Zaloguj się i czytaj więcej

Kamil Obłodecki*

Cyberbezpieczeństwo nasze urzędowe

Aby stać się celem cyberataku, nie trzeba dysponować pieniędzmi. Obecnie liczą się przede wszystkim dane. Informacja to najcenniejszy zasób, prawdziwe złoto XXI wieku. A kto ma więcej danych o obywatelach niż jednostki samorządu terytorialnego?

Zaloguj się i czytaj więcej

Łukasz Kubiak*

Miliardowe koszty przestrzennego chaosu

Czas na poważnie zająć się systemem planowania przestrzennego w Polsce. Roczne koszty chaosu przestrzennego w Polsce są szacowane na 84,3 mld zł. Niewiele ponad 30 proc. kraju pokryte jest planami zagospodarowania, a i tak na obszarach przewidzianych pod zabudowę mogłoby zamieszkać ponad 60 mln ludzi – nadpodaż gruntów jest ogromna. W 2017 roku na terenach nieobjętych planami wydano 145,5 tys. decyzji w sprawie warunków zabudowy. Jedynie 4 proc. było negatywnych.

Zaloguj się i czytaj więcej

Dominik Krzysztofowicz

E-doręczenia coraz bliżej

Polski monopolista na rynku usług pocztowych został wybrany do roli podmiotu, który zelektronizuje system doręczeń pism urzędowych. Wszystkie podmioty, zarówno publiczne, niepubliczne, jak i osoby fizyczne mają zgodnie z projektowaną ustawą przesyłać między sobą pisma drogą elektroniczną – bez drukowania, bez wysyłania listu poleconego. W tym celu powstanie między innymi wyszukiwarka adresów elektronicznych i zmienione zostaną przepisy KPA. Obsługą systemu zajmie się Poczta Polska S.A.

Zaloguj się i czytaj więcej

Piotr Tomczak

Jak zaprojektować strefę aktywności dla seniora

Typowa siłownia plenerowa przeznaczona jest dla osób dorosłych, jednak niewskazane jest korzystanie z niej przez osoby starsze. Seniorzy potrzebują dedykowanych im placów rekreacji i rehabilitacji, na których instaluje się przyrządy zaprojektowane pod nadzorem fizjoterapeutów. Takie strefy powstają od kilku lat w zachodniej Europie, teraz przyszedł czas na Polskę.

Zaloguj się i czytaj więcej

Paweł Swianiewicz, Julita Łukomska*

Płeć piękna podbija samorząd

Liczba samorządów, w których obliczony przez nas współczynnik feminizacji wynosi ponad 50 proc., wzrosła z 276 do 315. Wbrew temu, czego można by się spodziewać, procentowo najwięcej takich jednostek jest wśród gmin wiejskich. Z kolei liczba samorządów, w których radach ani zarządach nie pojawiła się żadna kobieta, spadł do 20. Nie ma wśród nich ani jednej gminy miejskiej lub miejsko-wiejskiej, są zaś 2 powiaty i 18 gmin wiejskich.

Zaloguj się i czytaj więcej

Ireneusz Krześnicki*

Uchwała w sprawie zasad zgłaszania projektów uchwał w ramach obywatelskiej inicjatywy

Ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (DzU z 2018 r. poz. 130 i 1349), wprowadziła wiele istotnych zmian, które od początku kadencji 2018–2023 skorygują funkcjonowanie samorządu terytorialnego w Polsce. Fundusz obywatelski, transmisja z sesji organu uchwałodawczego, publikacja wyników głosowań na sesji/sejmiku, powołanie komisji skarg, wniosków oraz petycji, ocena przy aktywnym udziale mieszkańców działalności organów (omówienie raportu o stanie) gminy, powiatu czy województwa (poza instytucją absolutorium), prawo radnego do nieograniczonej informacji o działaniach instytucji samorządowych i wreszcie wprowadzenie postulowanych od wielu lat przepisów dotyczących obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.

Zaloguj się i czytaj więcej

Sławomir Wojciechowski*

Uproszczenie wymogów dotyczących przedkładania określonych dokumentów urzędowych w Unii Europejskiej

Z roku na rok rośnie odsetek dokumentów wydawanych z rejestru stanu cywilnego na potrzeby załatwienia spraw za granicą, w tym na terenie Unii Europejskiej. W instytucjach tych wzrasta także ilość spraw załatwianych na podstawie dokumentów zagranicznych. Obywatele państwa członkowskiego Unii Europejskiej, chcąc załatwić sprawę przed organem administracji w Polsce, będą mogli przedłożyć zagraniczny dokument wraz z dołączonym do niego wielojęzycznym formularzem. Nie będzie przez to obowiązany dodatkowo dołączyć odrębnego tłumaczenia.

Zaloguj się i czytaj więcej

Mateusz Kiełczyński

Początek końca instytucji użytkowania wieczystego

Od 1 stycznia 2019 r. prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe przekształca się w prawo własności tych gruntów – tak brzmi art. 1. ustawy z 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (DzU z 2018 r. poz. 1716), która obowiązuje od początku roku.

Zaloguj się i czytaj więcej

Tomasz Wcisło

Deprecjacja instytucji młodzieżowej rady gminy

Deprecjacja to termin, którego najczęściej używamy do określenia spadku siły nabywczej pieniądza, jednakże posługując się słownikową definicją tego terminu, możemy skonstatować, że odnosi się on także do obniżenia wartości, znaczenia czy też roli jakiegoś zjawiska, rzeczy bądź instytucji. Dlatego też uważam, że przywołany wyżej termin jest jak najbardziej adekwatny do pozycji, jaką zajmuje młodzieżowa rada gminy w stosunku do gminnej rady seniorów w świetle ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (DzU z 2018 r. poz. 994).

Zaloguj się i czytaj więcej

Aleksandra Baranowska-Górecka*

Obowiązki administratorów związane z naruszeniami ochrony danych osobowych

Unijne rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej: RODO, które rozpoczęło stosowanie nieomal rok temu, nakłada na administratorów danych, w tych samorządowych, szereg nieznanych przed 25 maja 2018 r. obowiązków. Istotną nowością na gruncie rozporządzenia, która do dziś budzi wiele wątpliwości jest obowiązek zgłaszania incydentów w zakresie ochrony danych do organu nadzorczego, a także obowiązek przekazywania informacji w związku z naruszeniami w zakresie ochrony danych osobom, których dane dotyczą. Obowiązki te wynikają z art. 33 oraz art. 34 RODO.

Zaloguj się i czytaj więcej

Aby zapewnić prawidłowe działanie i wygląd niniejszego serwisu oraz aby go stale ulepszać, stosujemy takie technologie jak pliki cookie oraz usługi firm Adobe oraz Google. Ponieważ cenimy Twoją prywatność, prosimy o zgodę na wykorzystanie tych technologii.

Zgoda na wszystkie
Zgoda na wybrane