Dostęp do archiwalnych wydań „Wspólnoty” możliwy jest tylko dla zalogowanych prenumeratorów.

Jeżeli chcesz otrzymać dostęp napisz do nas: prenumerata@municipium.com.pl

Nr 10/1224 - maja 20, 2017

Zamów prenumeratę już dzisiaj.

Andrzej Gniadkowski, Sławomir Bukowski

Partie polityczne rozegrały samorząd

Przypadający 27 maja Dzień Samorządu Terytorialnego będzie testem jedności samorządowej. Z pewnością przegranym, gdyż największe partie, podsycając umiejętnie emocje, podzieliły środowisko między siebie. Jedne żeby pokazać, jak wielkie mają poparcie, inne żeby jednoznacznie wskazać wroga. Pomóc w konsolidacji środowiska miało powołanie Samorządowego Komitetu Protestacyjnego, ale zamiast przyczynić się do koordynacji działań, tylko potęguje on chaos kompetencyjny.

Zaloguj się i czytaj więcej

Sławomir Bukowski

Nadszedł czas próby

Doszło do tego, że w niektórych środowiskach potrzeba dziś niezłej odwagi, żeby publicznie wywiesić flagę Unii Europejskiej – mówi Paweł Adamowicz, prezydent Gdańska, lider Samorządowego Komitetu Protestacyjnego. Jego zdaniem korporacje samorządowe powinny się zjednoczyć, bo im lepiej środowisko będzie zorganizowane jako część administracji publicznej, tym skuteczniej będzie reprezentować i bronić interesu obywateli.

Zaloguj się i czytaj więcej

Janusz Król

Związek Miast Polskich zbyt mocno się upolitycznił

Od siedmiu lat obserwuję działalność związku i mam wiele spostrzeżeń dotyczących jego stronniczości politycznej. Do tego brakuje wymiernych efektów jego pracy – mówi burmistrz Łukowa Dariusz Szustek. – Myślę, że wcześniej czy później doprowadzi to do rozpadu ZMP jako organizacji niewiele już znaczącej. Bo nikt nie będzie się chciał wiązać z czymś tak słabym.

Zaloguj się i czytaj więcej

Tadeusz Kołacz*

Jak przebiega wdrażanie trudnej reformy edukacyjnej

Do końca marca samorządy były zobowiązane do ustalenia nowej sieci szkolnej, zgodnej z duchem reformy i w uzgodnieniu z kuratorami oświaty. Z informacji medialnych wynika, że prawie wszystkie samorządy uchwały przyjęły i kalendarz zmian obowiązuje. Nieliczne zdecydowały się na wniesienie skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego na opinię kuratora oświaty w sprawie projektu dostosowania sieci szkół do nowego ustroju szkolnego w związku z reformą edukacji. Z zainteresowaniem będziemy obserwować działania i wyroki niezawisłych sądów.

Zaloguj się i czytaj więcej

Zygmunt Jerzmanowski*

Burmistrzowie na drabinie płacowej

Wynagrodzenia wójtów, burmistrzów, prezydentów od wielu lat pozostają na niezmienionym w zasadzie poziomie. Tymczasem od 9 września 2016 r. obowiązuje ustawa z 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, zwana nową ustawą kominową. Reguluje ona sprawę wynagrodzeń członków zarządów i rad nadzorczych w spółkach z udziałem Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz państwowych i komunalnych osób prawnych, czyli między innymi prezesów spółek komunalnych. Ich nowe wynagrodzenia winny być ustalone do końca czerwca 2017 r.

Zaloguj się i czytaj więcej

Spór o wskaźnik zadłużenia

Chociaż projekt zawiera propozycje zmian, które należy ocenić pozytywnie, np. ułatwienie samorządom przeprowadzenia restrukturyzacji zadłużenia, to analiza innych propozycji budzi poważne wątpliwości – napisali samorządowcy ze Związku Miast Polskich o projekcie nowelizacji ustawy o finansach publicznych.

Zaloguj się i czytaj więcej

Jan Metko

Projekt nowego prawa wodnego już w Sejmie

W ocenie Ministerstwa Środowiska tylko centralizacja może usprawnić zarządzanie wodami, a tym samym poprawić stan infrastruktury wodnej i ograniczyć zagrożenie powodziami. Dlatego proponuje, aby gro zadań, które obecnie realizują m.in. samorządy, przejął nowy twór: Wody Polskie.

Zaloguj się i czytaj więcej

Dorota Makowska*, Ireneusz Krześnicki**

Kaskadowe podrzucanie dróg zatrzymane przez sądy

Wydaje się, że „gehenna” gmin spowodowana art. 10 ust. 5 ustawy o drogach publicznych dobiega końca. Przepis przez ponad 10 lat nakładał na gminy obowiązki wykraczające poza zadania służące zaspokajaniu potrzeb wspólnoty gminnej, polegające na: przebudowie, remoncie, ochronie i oznakowaniu, utrzymaniu urządzeń bezpieczeństwa i organizacji ruchu dróg, które nie pełniły funkcji dróg gminnych. Nastąpiło to dzięki wspólnemu działaniu samorządów i wojewody łódzkiego.

Zaloguj się i czytaj więcej

Marcin Adamczyk*

Doręczenie elektroniczne po nowelizacji

Zanim zaczniemy przygotowanie do zmian wprowadzonych nowelizacją kodeksu postępowania administracyjnego od strony prawnej, warto zwrócić uwagę, że konieczne jest przygotowanie lub zweryfikowanie wymagań technicznych każdego urzędu związanych z doręczeniem elektronicznym.

Zaloguj się i czytaj więcej

Sławomir Bukowski

Smart metering w Mikołowie

System automatycznego, radiowego odczytu wskazań wodomierzy oraz monitoring sieci wodociągowej pozwoliły ograniczyć straty wody w Mikołowie prawie o połowę. Czas identyfikacji i lokalizacji awarii skrócił się do nawet kilku minut, a kradzieże wody stały incydentalne.

Zaloguj się i czytaj więcej

Andrzej Gniadkowski

Otwartość, gościnność i współpraca

Dziekan wydziału informatycznego przyjechał z urlopu 100 kilometrów tylko po to, żeby zrobić prezentację, poznać ludzi, przedstawić nasze talenty i zaraz po spotkaniu wrócił na urlop. Tak właśnie się wygrywa – o organizacji wizyt studyjnych i wydziału obsługi inwestora opowiada Mariusz Sagan, dyrektor Wydziału Strategii i Obsługi Inwestorów Urzędu Miasta Lublina.

Zaloguj się i czytaj więcej

Marzena Hoffmann, Jakub Zieliński*

Rząd przykręca śrubę samorządom

Jak proponowane zmiany w ustawie o finansach publicznych wpłyną na finanse jednostek samorządu terytorialnego? Kto najbardziej na tym straci? Czy wzrośnie bezpieczeństwo finansowe JST i skończą się próby obchodzenia przepisów przy wyliczaniu indywidualnego wskaźnika zadłużenia?

Zaloguj się i czytaj więcej

Joanna Kostrzewska

Sukcesja administracyjnoprawna w przekształceniu zakładu budżetowego w spółkę

Specyfika procesu przekształcenia zakładu budżetowego w spółkę prawa handlowego sprowadza się między innymi do tego, że wskazana w przepisie ustawy „likwidacja” zakładu budżetowego nie dotyczy, jakby się mogło wydawać, czynności zmierzających do zakończenia bytu prawnego zakładu, a przeciwnie, prowadzić ma do zawiązania spółki.

Zaloguj się i czytaj więcej

Marcin Nagórek*

Działalność legislacyjna gmin w zakresie dotacji celowych

Ostatnio wzrosła aktywność legislacyjna gmin odnośnie do podejmowania uchwał w przedmiocie dotacji celowych, udzielanych w oparciu o ustawę Prawo ochrony środowiska. Są one ukierunkowane na pomoc w finansowaniu prac związanych m.in. z usuwaniem azbestu, wymianą źródeł ciepła czy budową przydomowych oczyszczalni ścieków. Praktyka pokazuje, że są one często przedmiotem negatywnej oceny organów nadzoru (regionalnych izb obrachunkowych), co skutkuje występującymi przypadkami orzekania o nieważności takich aktów prawa miejscowego zarówno w części, jak i w całości. Przyczynami takiego stanu rzeczy są różnego rodzaju wady prawne ww. aktów prawnych. W tekście przybliżono jedynie wybrane, najczęściej występujące błędy.

Zaloguj się i czytaj więcej

Przemysław Sztejna*

Komentarz do nowelizacji przepisów kodeksu postępowania administracyjnego

Wchodząca w życie 1 czerwca 2017 r. nowelizacja kodeksu postępowania administracyjnego jest jedną z najistotniejszych i najobszerniejszych nowelizacji postępowania administracyjnego. Przewidziane zmiany mają na celu przede wszystkim usprawnienie prowadzenia postępowań administracyjnych i zapobieganie przewlekłości w rozpatrywaniu spraw administracyjnych. Poniżej przedstawiamy obszerny komentarz do nowych przepisów.

Zaloguj się i czytaj więcej

Większe możliwości umorzenia postępowania

W dniu 20 kwietnia w Sejmie został skierowany do pierwszego czytania projekt zmiany ustawy Kodeks postępowania administracyjnego. Dotyczy on nadania organowi administracji publicznej prawa do umorzenia zawieszonego postępowania, po upływie trzech lat od dnia wydania postanowienia o jego zawieszeniu, w wypadku śmierci strony, jej przedstawiciela ustawowego lub utraty przez stronę lub przedstawiciela ustawowego zdolności do czynności prawnych.

Zaloguj się i czytaj więcej

Aby zapewnić prawidłowe działanie i wygląd niniejszego serwisu oraz aby go stale ulepszać, stosujemy takie technologie jak pliki cookie oraz usługi firm Adobe oraz Google. Ponieważ cenimy Twoją prywatność, prosimy o zgodę na wykorzystanie tych technologii.

Zgoda na wszystkie
Zgoda na wybrane