Dostęp do archiwalnych wydań „Wspólnoty” możliwy jest tylko dla zalogowanych prenumeratorów.

Jeżeli chcesz otrzymać dostęp napisz do nas: prenumerata@municipium.com.pl

Nr 9/1223 - maja 6, 2017

Zamów prenumeratę już dzisiaj.

Sławomir Bukowski

CBA idzie na samorząd?

87 postępowań przygotowawczych w administracji samorządowej wszczęli w zeszłym roku agenci CBA. To trzykrotnie więcej niż w administracji rządowej i 5 razy więcej niż w spółkach Skarbu Państwa. Samorząd znajduje się na celowniku służb. Czy takie szukanie ofiar ma uzasadniać rządowe tezy o wszechobecnych układach, korupcji i konieczności ograniczenia liczby kadencji w samorządzie?

Zaloguj się i czytaj więcej

Andrzej Gniadkowski

Rząd zapowiada koniec obchodzenia limitów zadłużenia

Od 2018 roku samorządy będą musiały obliczać swoje wskaźniki zadłużenia według nowych zasad. Uwzględniać mają wszystkie formy zadłużenia, w tym umowy leasingu zwrotnego, sprzedaży zwrotnej, restrukturyzacji zadłużenia, forfaitingu i inne. Ze wzoru zniknie też składnik sprzedaży majątku. Łatwiejsza będzie za to restrukturyzacja zadłużenia – takie zmiany przewiduje, skierowany do uzgodnień, projekt ustawy o finansach publicznych.

Zaloguj się i czytaj więcej

Andrzej Gniadkowski

Nadchodzi samorządowa rewolucja

Dwa lata temu był tu prezes PiS Jarosław Kaczyński i wymieniając mnie z imienia i nazwiska powiedział, że sytuacja w Lubinie to prosta droga do dyktatury, brak opozycji w radzie nazwał patologią. Trochę się zdziwiłem. Przede wszystkim, że zna moje imię i nazwisko, prezydenta jakiegoś małego miasta na zachodzie kraju. Ale chyba jednak zapomniał, że to silne partie doprowadziły do nazizmu, faszyzmu i komunizmu, a nie bezpartyjni – mówi Robert Raczyński, prezydent Lubina, jeden z liderów nowego ugrupowania Bezpartyjni.

Zaloguj się i czytaj więcej

Marek Kazimierczyk*

Rozwój elektromobilności w Polsce – początek drogi

Tematyka rozwoju elektromobilności i poszukiwania alternatywnych źródeł zasilania jest podnoszona przez wiele środowisk. Wynika to z wieloaspektowości przedsięwzięcia, wielu potencjalnych beneficjentów zmian i różnorodności potencjalnych korzyści oraz zagrożeń. Dokumentem zbierającym w całość ten temat jest przygotowany przez Ministerstwo Energetyki i przyjęty przez Radę Ministrów Plan Rozwoju Elektromobilności w Polsce „Energia do przyszłości”. Dokument ten wskazuje również rolę samorządów w jej rozwoju.

Zaloguj się i czytaj więcej

Magdalena Dworska*

Fundusze dla samorządowych instytucji kultury i sportu a profesjonalny fundraising

Wielokrotnie spotykam się z opinią, że instytucjom samorządowym bardzo trudno pozyskiwać fundusze na swoją działalność, zwłaszcza od indywidualnych darczyńców. Oczywisty wydaje się fakt, że ludzie nie chcą dokładać do instytucji, które są finansowane ze środków publicznych. Takie opinie i przekonania ograniczają jednak ogromnie możliwości, jakie posiada każda, nie tylko samorządowa, instytucja, wokół której gromadzą się ludzie stanowiący kapitał społeczny.

Zaloguj się i czytaj więcej

Stanisław Dąbek

Sieci szerokopasmowe w samorządzie

Nowe przepisy wprowadzone nowelizacją z 9 czerwca 2016 r. ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych dotyczą nie tylko samorządów realizujących własne inwestycje telekomunikacyjne, jak np. sieć hotspotów czy zamknięta sieć szerokopasmowa, ale także innych samorządów, wykonujących bezpośrednio lub pośrednio zadania publiczne. Wszystkie samorządy muszą być przygotowane na istotne zmiany na styku relacji z przedsiębiorcami telekomunikacyjnymi (np. operatorami telefonii komórkowej, operatorami kablowymi).

Zaloguj się i czytaj więcej

Andrzej Gniadkowski

Rząd zapowiada koniec obchodzenia limitów zadłużenia

Od 2018 roku samorządy będą musiały obliczać swoje wskaźniki zadłużenia według nowych zasad. Uwzględniać mają wszystkie formy zadłużenia, w tym umowy leasingu zwrotnego, sprzedaży zwrotnej, restrukturyzacji zadłużenia, forfaitingu i inne. Ze wzoru zniknie też składnik sprzedaży majątku. Łatwiejsza będzie za to restrukturyzacja zadłużenia – takie zmiany przewiduje, skierowany do uzgodnień, projekt ustawy o finansach publicznych.

Zaloguj się i czytaj więcej

Justyna Kamińska

Termomodernizacja. Dlaczego się opłaca?

Ma zabezpieczyć budynek przed utratą ciepła, zmniejsza zapotrzebowanie na energię i jej zużycie. Samorządy już wiedzą, że poprawa efektywności energetycznej budynków jest w stanie wygenerować oszczędności. Takie inwestycje dotyczą zwykle szkół, bibliotek, budynków mieszkalnych.

Zaloguj się i czytaj więcej

Mariusz Zagórski

Prosto nie znaczy łatwo. O prostej polszczyźnie w urzędzie

Stosowanie prostego języka w komunikacji urzędowej przynosi wymierne korzyści. Dowiódł tego eksperyment przeprowadzony w 2015 roku przez izby skarbowe w Poznaniu i Zielonej Górze. Do osób zalegających z zapłatą podatku wysłano pisma napisane prostym językiem. Okazało się, że w porównaniu z grupą kontrolną, do której wysyłano tradycyjne wezwania, „skłonność do zapłacenia podatku” wzrosła o… 400 procent!

Zaloguj się i czytaj więcej

Justyna Kamińska

Dworzec kolejowy wizytówką miasta

Nowoczesny dworzec z funkcją zintegrowanej platformy przesiadkowej powstał w Solcu Kujawskim. To jedna z inwestycji BiT City – szybkiej kolei miejskiej pomiędzy Toruniem a Bydgoszczą. Obiekt stał się architektoniczną wizytówką miasta i miejscem spotkań mieszkańców.

Zaloguj się i czytaj więcej

Michał Prętnicki*

Planowane zmiany w partnerstwie publiczno-prywatnym

Przepisy zawarte w projekcie ustawy o zmianie ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz niektórych innych ustaw, skierowanym przez Ministerstwo Rozwoju do konsultacji publicznych, mają w założeniu ułatwić stosowanie rozwiązań znanych z praktyki międzynarodowej oraz podnieść atrakcyjność rynku partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce.

Zaloguj się i czytaj więcej

Jan Metko

Parkometry naruszają przepisy o ochronie danych osobowych

Obowiązek wpisywania do parkometru numeru rejestracyjnego samochodu jest niezgodny z prawem – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie. Nie oznacza to jednak, że parkowanie w strefie stało się bezpłatne.

Zaloguj się i czytaj więcej

Katarzyna Gospodarowicz*

Zatrudnianie na zastępstwo pracowników samorządowych

Fakt występowania nieobecności pracowników w urzędzie jest dość częstym zjawiskiem. Różne są tego przyczyny. Najczęściej mają one związek z chorobami zatrudnionych. Czasami mają one charakter krótkotrwałych zwolnień lekarskich, a w niektórych przypadkach mogą sięgać nawet roku. O ile w sytuacji kilkudniowych nieobecności nie zachodzi natychmiastowa konieczność ustanawiania zastępstwa dla nieobecnego, to w przypadku długich okresów chorobowych, w celu zapewnienia nieprzerwanej i niezakłóconej pracy urzędu, niezbędne staje się wyznaczenie osób, które przejmą te obowiązki.

Zaloguj się i czytaj więcej

Barbara Świba

Kategorie dróg w planach

W miejscowym planie powinna zostać określona kategoria planowanej drogi publicznej.

Zaloguj się i czytaj więcej

Zygmunt Laskowski

Czy rada może zajmować stanowisko w każdej sprawie?

Każde rozstrzygnięcie organu samorządu terytorialnego jest uchwałą i musi się mieścić w ramach jego ustawowo określonego zakresu działania, według przypisywanej mu z mocy prawa właściwości, bez względu na to, czy mają one charakter władczy, czy niewładczy, intencyjny, czy konkretny.

Zaloguj się i czytaj więcej

Katarzyna Skiba-Kuraszkiewicz*

Klauzule społeczne w zamówieniach publicznych

Przez lata polscy zamawiający przyzwyczaili się, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego ma umożliwić im zakup określonej usługi, roboty budowlanej czy innego dobra po możliwie najniższej cenie. Zamówienia publiczne były więc instrumentem służącym „racjonalnemu” wydatkowaniu środków publicznych, choć owa racjonalność w wielu przypadkach była jedynie pozorna. Zamawiający, pod pretekstem wyboru najtańszej oferty, niejednokrotnie nabywali usługi w sposób ekonomicznie nieuzasadniony, np. po niskich kosztach zakupu, ale wysokich kosztach eksploatacji.

Zaloguj się i czytaj więcej

Dorota Bąbiak-Kowalska

Klauzule społeczne w samorządach przecierają szlaki

Z najnowszych informacji o wynikach kontroli klauzul społecznych w zamówieniach publicznych udzielanych przez administrację publiczną, przeprowadzonych przez Najwyższą Izbę Kontroli, a opublikowaną 11 kwietnia 2017 r. wynika, że działania szefa KPRM oraz prezesa Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz upowszechnienia klauzul społecznych w zamówieniach publicznych administracji rządowej nie zwiększyły skali ich stosowania. Również samorządy w znikomym stopniu korzystają z tego rozwiązania.

Zaloguj się i czytaj więcej

Sławomir Bukowski

CBA idzie na samorząd?

87 postępowań przygotowawczych w administracji samorządowej wszczęli w zeszłym roku agenci CBA. To trzykrotnie więcej niż w administracji rządowej i 5 razy więcej niż w spółkach Skarbu Państwa. Samorząd znajduje się na celowniku służb. Czy takie szukanie ofiar ma uzasadniać rządowe tezy o wszechobecnych układach, korupcji i konieczności ograniczenia liczby kadencji w samorządzie?

Zaloguj się i czytaj więcej

Andrzej Gniadkowski

Rząd zapowiada koniec obchodzenia limitów zadłużenia

Od 2018 roku samorządy będą musiały obliczać swoje wskaźniki zadłużenia według nowych zasad. Uwzględniać mają wszystkie formy zadłużenia, w tym umowy leasingu zwrotnego, sprzedaży zwrotnej, restrukturyzacji zadłużenia, forfaitingu i inne. Ze wzoru zniknie też składnik sprzedaży majątku. Łatwiejsza będzie za to restrukturyzacja zadłużenia – takie zmiany przewiduje, skierowany do uzgodnień, projekt ustawy o finansach publicznych.

Zaloguj się i czytaj więcej

Andrzej Gniadkowski

Nadchodzi samorządowa rewolucja

Dwa lata temu był tu prezes PiS Jarosław Kaczyński i wymieniając mnie z imienia i nazwiska powiedział, że sytuacja w Lubinie to prosta droga do dyktatury, brak opozycji w radzie nazwał patologią. Trochę się zdziwiłem. Przede wszystkim, że zna moje imię i nazwisko, prezydenta jakiegoś małego miasta na zachodzie kraju. Ale chyba jednak zapomniał, że to silne partie doprowadziły do nazizmu, faszyzmu i komunizmu, a nie bezpartyjni – mówi Robert Raczyński, prezydent Lubina, jeden z liderów nowego ugrupowania Bezpartyjni.

Zaloguj się i czytaj więcej

Marek Kazimierczyk*

Rozwój elektromobilności w Polsce – początek drogi

Tematyka rozwoju elektromobilności i poszukiwania alternatywnych źródeł zasilania jest podnoszona przez wiele środowisk. Wynika to z wieloaspektowości przedsięwzięcia, wielu potencjalnych beneficjentów zmian i różnorodności potencjalnych korzyści oraz zagrożeń. Dokumentem zbierającym w całość ten temat jest przygotowany przez Ministerstwo Energetyki i przyjęty przez Radę Ministrów Plan Rozwoju Elektromobilności w Polsce „Energia do przyszłości”. Dokument ten wskazuje również rolę samorządów w jej rozwoju.

Zaloguj się i czytaj więcej

Magdalena Dworska*

Fundusze dla samorządowych instytucji kultury i sportu a profesjonalny fundraising

Wielokrotnie spotykam się z opinią, że instytucjom samorządowym bardzo trudno pozyskiwać fundusze na swoją działalność, zwłaszcza od indywidualnych darczyńców. Oczywisty wydaje się fakt, że ludzie nie chcą dokładać do instytucji, które są finansowane ze środków publicznych. Takie opinie i przekonania ograniczają jednak ogromnie możliwości, jakie posiada każda, nie tylko samorządowa, instytucja, wokół której gromadzą się ludzie stanowiący kapitał społeczny.

Zaloguj się i czytaj więcej

Stanisław Dąbek

Sieci szerokopasmowe w samorządzie

Nowe przepisy wprowadzone nowelizacją z 9 czerwca 2016 r. ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych dotyczą nie tylko samorządów realizujących własne inwestycje telekomunikacyjne, jak np. sieć hotspotów czy zamknięta sieć szerokopasmowa, ale także innych samorządów, wykonujących bezpośrednio lub pośrednio zadania publiczne. Wszystkie samorządy muszą być przygotowane na istotne zmiany na styku relacji z przedsiębiorcami telekomunikacyjnymi (np. operatorami telefonii komórkowej, operatorami kablowymi).

Zaloguj się i czytaj więcej

Andrzej Gniadkowski

Wielki bałagan w przepisach oświatowych

Odnoszące się do arkuszy organizacyjnych przepisy nowej ustawy oświatowej i rozporządzenia nadal nie obowiązują. Wejdą w życie 1 września. Jednocześnie teraz trudno stosować stare rozporządzenie ministra edukacji z 2001 roku, odnoszące się do poprzedniego ustroju szkolnego – mówi Czesław Tomalik, prezes zarządu Związku Gmin Śląska Opolskiego. – Wyłania się obraz bałaganu w nowych przepisach.

Zaloguj się i czytaj więcej

Minister rolnictwa nie ma czasu dla wsi

Do Torunia przyjechało ponad 350 samorządowców reprezentujących gminy wiejskie. Na spotkanie z nimi nie znalazł czasu minister rolnictwa i rozwoju wsi – wysłał niskiej rangi urzędniczkę.

Zaloguj się i czytaj więcej

Justyna Kamińska

Termomodernizacja. Dlaczego się opłaca?

Ma zabezpieczyć budynek przed utratą ciepła, zmniejsza zapotrzebowanie na energię i jej zużycie. Samorządy już wiedzą, że poprawa efektywności energetycznej budynków jest w stanie wygenerować oszczędności. Takie inwestycje dotyczą zwykle szkół, bibliotek, budynków mieszkalnych.

Zaloguj się i czytaj więcej

Mariusz Zagórski

Prosto nie znaczy łatwo. O prostej polszczyźnie w urzędzie

Stosowanie prostego języka w komunikacji urzędowej przynosi wymierne korzyści. Dowiódł tego eksperyment przeprowadzony w 2015 roku przez izby skarbowe w Poznaniu i Zielonej Górze. Do osób zalegających z zapłatą podatku wysłano pisma napisane prostym językiem. Okazało się, że w porównaniu z grupą kontrolną, do której wysyłano tradycyjne wezwania, „skłonność do zapłacenia podatku” wzrosła o… 400 procent!

Zaloguj się i czytaj więcej

Justyna Kamińska

Dworzec kolejowy wizytówką miasta

Nowoczesny dworzec z funkcją zintegrowanej platformy przesiadkowej powstał w Solcu Kujawskim. To jedna z inwestycji BiT City – szybkiej kolei miejskiej pomiędzy Toruniem a Bydgoszczą. Obiekt stał się architektoniczną wizytówką miasta i miejscem spotkań mieszkańców.

Zaloguj się i czytaj więcej

Michał Prętnicki*

Planowane zmiany w partnerstwie publiczno-prywatnym

Przepisy zawarte w projekcie ustawy o zmianie ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz niektórych innych ustaw, skierowanym przez Ministerstwo Rozwoju do konsultacji publicznych, mają w założeniu ułatwić stosowanie rozwiązań znanych z praktyki międzynarodowej oraz podnieść atrakcyjność rynku partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce.

Zaloguj się i czytaj więcej

Aby zapewnić prawidłowe działanie i wygląd niniejszego serwisu oraz aby go stale ulepszać, stosujemy takie technologie jak pliki cookie oraz usługi firm Adobe oraz Google. Ponieważ cenimy Twoją prywatność, prosimy o zgodę na wykorzystanie tych technologii.

Zgoda na wszystkie
Zgoda na wybrane