Dostęp do archiwalnych wydań „Wspólnoty” możliwy jest tylko dla zalogowanych prenumeratorów.

Jeżeli chcesz otrzymać dostęp napisz do nas: prenumerata@municipium.com.pl

Nr 22/1210 - października 29, 2016

Zamów prenumeratę już dzisiaj.

Dagmara Kafar

Kodeks urbanistyczno-budowlany szansą na racjonalne wykorzystanie przestrzeni

Funkcjonowanie w źle skomponowanej przestrzeni stało się zjawiskiem niepożądanym nie tylko z powodów estetycznych, ale również ekonomicznych. Codzienne, uciążliwe i coraz droższe dojazdy do pracy i szkoły, rosnące koszty wyposażenia w infrastrukturę techniczną i drogi, substandardowe osiedla niedostatecznie wyposażone w obiekty kulturalne, oświatowe, służby zdrowia, usług podstawowych i wyższego rzędu stają się elementami dominującymi i to w sposób negatywny w życiu coraz większej liczby mieszkańców Polski. Przyczyna jest jedna – przypadkowe, nieracjonalne i ekstensywne gospodarowanie przestrzenią.

Zaloguj się i czytaj więcej

Janusz Król

Będziemy monitorować tworzenie prawa w Polsce

Nie wystarczy powiedzieć: wygrałem wybory i ja rządzę. Program to jedno, ale diabeł tkwi w szczegółach. I te szczegóły trzeba uzgadniać – mówi Wojciech Długoborski, prezes Unii Miasteczek Polskich, wiceburmistrz Chojny.

Zaloguj się i czytaj więcej

Sławomir Bukowski

Walka o duży Rzeszów

Kulminacją wielomiesięcznego sporu grupy mieszkańców z wójtem i radnymi o to, czy gmina Krasne powinna zostać wchłonięta przez rozrastający Rzeszów, było referendum zorganizowane 23 października. Ta sprawa to ciekawy przyczynek do analiz, w jakim stopniu członkowie lokalnej wspólnoty mają prawo do decydowania o łączeniu się gmin.

Zaloguj się i czytaj więcej

Polskie projekty najlepsze w Europie

Małopolski ARES wygrał walkę o najwyższy stopień podium w prestiżowym europejskim konkursie RegioStars 2016. W kolejnej kategorii zwyciężył inny polski projekt, z przeciwległego krańca Polski – z Gdańska. Polacy pokazali,jak należy realizować projekty społeczne.

Zaloguj się i czytaj więcej

Małgorzata Konieczka*

Transakcje wewnętrzne w gminie po wdrożeniu centralizacji rozliczeń podatku vat

Usługi świadczone przez jednostki organizacyjne na rzecz gminy oraz transakcje pomiędzy jednostkami organizacyjnymi gminy po wdrożeniu scentralizowanego systemu rozliczeń podatku VAT będą traktowane jako działania w ramach jednego podatnika VAT – transakcje wewnętrzne.

Zaloguj się i czytaj więcej

Andrzej Gniadkowski

Zeroemisyjne miasta: utopia i moda

Zielone dachy, domy pasywne, klimatyzacja wykorzystująca sieć ciepłowniczą, pompy ciepła, ośrodki szkoleniowo-badawcze i laboratoria dla uczniów – polskie gminy szukają innowacji w dziedzinie zarządzania energią. Wiele pomysłów ma szansę realizacji dzięki współpracy z samorządami z Norwegii w ramach realizowanego przez Związek Miast Polskich programu „Polsko-norweska platforma współpracy dla poszanowania energii i klimatu”.

Zaloguj się i czytaj więcej

Krzysztof Buczkowski*

Gdynia pokazała swój Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (SUMP)

Rok 2016 jeszcze się nie zakończył, a już możemy powiedzieć, że będzie rokiem obfitym w nowo powstające w polskich miastach plany zrównoważonej mobilności miejskiej – PZMM (ang. sustainable urban mobility plan – SUMP). Co ciekawe ich powstanie ogłaszają głównie mniejsze miasta, m.in. Konin, Jarocin, Mielno, Głowno czy Ostrów Wielkopolski.

Zaloguj się i czytaj więcej

Autor: Justyna Kamińska

Jak dobrze wspierać turystykę

Obowiązkowych zadań własnych z zakresu turystyki gminy nie mają zbyt wiele. Jednak dla wielu są one ważnym elementem rozwoju lokalnego. Dlatego coraz częściej samorządy przygotowują oferty lub produkty związane z lokalną specyfiką: szlaki religijne, uzdrowiskowe, przemysłowe. Włączają się także w tworzenie i działalność lokalnych oraz regionalnych organizacji turystycznych.

Zaloguj się i czytaj więcej

Justyna Kamińska

Nowe oblicze planetarium

Planetarium Śląskie w Chorzowie zostanie przebudowane i zmodernizowane. Projekt architektoniczny postał w poznańskiej pracowni Consultor – tej samej, która przebudowała Filharmonię Śląską w Katowicach. Szacowany koszt inwestycji to blisko 30 mln zł.

Zaloguj się i czytaj więcej

Beata Potemska*

Relacje pomiędzy planowaniem przestrzennym a procesem rewitalizacji

Proces rewitalizacji polegający na nienaturalnym odtwarzaniu substancji, która obumarła w sposób naturalny stał się obecnie domeną wielu jednostek samorządu terytorialnego. Jest on realizowany na szeroką skalę i stanowi w wielu przypadkach priorytetowe zadanie i jednocześnie ogromne wyzwanie dla wielu polskich gmin.

Zaloguj się i czytaj więcej

Kinga Sulejman*

Spoiwo łączące przeszłość z teraźniejszością

Powstawały po II wojnie światowej jako wyraz przywiązania do regionu i jego tradycji. Ich repertuary są tak liczne, jak one same. Dążą do zachowania ludowej tradycji wiejskiej, która zorientowana jest na popularyzację zwyczajów i obrzędów towarzyszących ważnym momentom życia oraz na cykliczność świąt i uroczystości. Zespoły ludowe są nie tylko ważnym elementem folkloru, ale i wizytówką wielu polskich gmin.

Zaloguj się i czytaj więcej

Robert Kornalewicz

Zmiany w KPA

Rada Ministrów przystąpiła do opracowania daleko idącej nowelizacji przepisów kodeksu postępowania administracyjnego, czego efektem jest projekt ustawy opatrzony w wykazie prac Rady Ministrów numerem UD33. Projekt ustawy w dalszym ciągu pomija jednak milczeniem dotychczas wielokrotnie podnoszone przez jednostki samorządu terytorialnego kwestie dotyczące stworzenia możliwości zaskarżenia do sądu administracyjnego przez organy I instancji decyzji wydawanych przez organy II instancji oraz nadanie uprawnień organom I instancji do przedstawienia organom odwoławczym odpowiedzi na odwołanie od wydanych przez te organy decyzji administracyjnych.

Zaloguj się i czytaj więcej

Sylwia Zawartka*

Umowa o pracę na okres próbny w samorządzie?

Ustawodawca zdecydował się uregulować odmiennie zasady nawiązywania stosunku pracy z pracownikami samorządowymi na podstawie umowy o pracę, tworząc zamknięty katalog rodzajów umów o pracę, wyłączając możliwość zatrudnienia pracownika samorządowego na umowę na okres próbny.

Zaloguj się i czytaj więcej

Marcin Rulka*

Zebrania wiejskie: skład, kompetencje, tryb podejmowania uchwał

Instytucja zebrania wiejskiego jest bardzo skromnie uregulowana w przepisach ustawowych. Taka skąpość regulacji ustawowych oznacza konieczność uregulowania w statucie sołectwa takich kwestii, jak: skład, kompetencje oraz tryb podejmowania uchwał. Rada gminy ma w tym zakresie dość dużą swobodę. Jest ona jednak w pewnym zakresie ograniczona ogólnymi zasadami wynikającymi z przepisów konstytucyjnych oraz ustawowych.

Zaloguj się i czytaj więcej

Zasady przeprowadzania konsultacji

Przepisy upoważniają radę gminy jedynie do określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji. Przez zasady należy rozumieć tezy, w których treści zawarte jest prawo rządzące jakimiś procesami, podstawa na której coś się opiera, a z pojęciem trybu wiąże się sposób postępowania.

Zaloguj się i czytaj więcej

Uchwała o CUW-ach nie jest aktem prawa miejscowego

Uchwała w sprawie organizacji wspólnej obsługi oświatowych jednostek organizacyjnych zaliczanych do sektora finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest gmina Suwałki nie jest aktem prawa miejscowego.

Zaloguj się i czytaj więcej

Aby zapewnić prawidłowe działanie i wygląd niniejszego serwisu oraz aby go stale ulepszać, stosujemy takie technologie jak pliki cookie oraz usługi firm Adobe oraz Google. Ponieważ cenimy Twoją prywatność, prosimy o zgodę na wykorzystanie tych technologii.

Zgoda na wszystkie
Zgoda na wybrane