Dostęp do archiwalnych wydań „Wspólnoty” możliwy jest tylko dla zalogowanych prenumeratorów.

Jeżeli chcesz otrzymać dostęp napisz do nas: prenumerata@municipium.com.pl

Nr 16/1204 - sierpnia 6, 2016

Zamów prenumeratę już dzisiaj.

Rozmawia: Andrzej Gniadkowski

Samorządy zbyt wolno wykorzystują środki unijne

Programy samorządowe oparte na dotacjach unijnych są realizowane dużo wolniej niż z poziomu centralnego. W poprzedniej perspektywie było odwrotnie. To dla nas duże zaskoczenie – mówi Jerzy Kwieciński, wiceminister rozwoju. Rząd będzie zachęcał samorządy wszystkich szczebli, żeby wyszły poza zakres działań, którymi się tradycyjnie zajmowały i zaczęły aktywniej uczestniczyć w polityce rozwoju biznesu i przedsiębiorczości.

Zaloguj się i czytaj więcej

Andrzej Gniadkowski

RIO oceni gospodarność samorządów

Objęcie kontrolą spółek gminnych, uzupełnienie funkcji kontrolnej o ocenę rzetelności i gospodarności działań JST oraz poszerzenie obowiązków kontrolnych o sprawozdania miesięczne z wykonania budżetów samorządów – przewiduje projekt zmian w ustawie o regionalnych izbach obrachunkowych, który właśnie został opublikowany na stronach Rządowego Centrum Legislacji.

Zaloguj się i czytaj więcej

Piotr Jastrzębski*, Andrzej Wasilewski**

Poprawmy dotacje dla przedszkoli

Ogromne zróżnicowanie wysokości dotacji do przedszkoli w przeliczeniu na jednego ucznia pokazuje, że ustawodawca projektując przepisy, nie osiągnął celu, jakim było przyznanie podobnych kwot przedszkolom niezależnie od ich lokalizacji. Ponad sześciokrotne różnice w wysokości kwot to zjawisko trudne do zaakceptowania i generujące wiele sporów i sądowych batalii. Czy można poprawić przepisy, żeby najniższe kwoty zbliżyć nieco do średniej? Pokazujemy jedno z możliwych rozwiązań.

Zaloguj się i czytaj więcej

Zygmunt Jerzmanowski

Nowe wynagrodzenia członków organów spółek komunalnych

Ustawa o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami – określająca wynagrodzenia członków zarządów i rad nadzorczych również spółek komunalnych stała się ciałem. Sejm uchwalił ją 9 czerwca 2016 r.

Zaloguj się i czytaj więcej

Anna Wrzesień

Walka z nielegalnymi przyłączami do kanalizacji

Analizy zużycia wody i ilości ścieków trafiających do oczyszczalni, kontrole posesji, monitorowanie sieci specjalistycznymi robotami wyposażonymi w kamery, zadymianie rur. Spółki komunalne coraz więcej sił i środków przeznaczają na wykrywanie nielegalnych przyłączy i zrzutów ścieków do rowów i rzek. W efekcie ujawnienie sprawców takich praktyk to tylko kwestia czasu.

Zaloguj się i czytaj więcej

Marcin Leśny*

Centralizacja podatku VAT w nowym wydaniu

W dniu 6 lipca 2016 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zasadach rozliczeń w podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków publicznych przeznaczonych na realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu przez jednostki samorządu terytorialnego. Został on przygotowany przez służby podległe obecnemu ministrowi finansów. Pierwotny projekt opublikowany 25 stycznia 2016 r. podlegał licznym konsultacjom, których wyniki zostały uwzględnione w wersji przyjętej obecnie przez Radę Ministrów.

Zaloguj się i czytaj więcej

Dominik Krzysztofowicz

W poszukiwaniu marki

Marka miasta to przychody od mieszkańców, turystów oraz oczywiście od przedsiębiorstw. Szukając jej, czy tworząc od nowa, warto pamiętać, że najlepsze pomysły rodzą się „w środku”. Warto zatem poszukać ich wśród mieszkańców, zarówno młodych, jak i starszych.

Zaloguj się i czytaj więcej

Zmiany w pieczy zastępczej

Dom dziecka nie będzie mógł znajdować się w jednym budynku z domem pomocy społecznej, ośrodkiem wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie oraz hospicjum.

Zaloguj się i czytaj więcej

Sławomir Bukowski

Jak nakłonić wspólnoty mieszkaniowe do remontów kamienic

Prywatne budynki często negatywnie kontrastują z wyremontowanymi kamienicami komunalnymi. Dlatego miasta zaczęły tworzyć fundusze oraz programy wsparcia dla wspólnot mieszkaniowych. Dofinansowują remonty elewacji kamienic, w których mają udziały, doposażają podwórka, pomagają pisać projekty, na które można zdobyć środki unijne. – Miasto to ludzie, powinniśmy zapewniać im jak najlepszy komfort życia niezależnie od tego, czy mieszkają w lokalach komunalnych, we wspólnotach czy w spółdzielniach – mówi prezydent Łodzi Hanna Zdanowska.

Zaloguj się i czytaj więcej

Justyna Kamińska

Bydgoski rynek wypięknieje

Chodniki wyłożone granitowymi płytami, jednolite parasole w ogródkach restauracyjnych, fontanna i pas świetlny LED wyznaczający przebieg 18. południka – tak niebawem będzie wyglądał Stary Rynek w Bydgoszczy. Władze miasta szykują się do przebudowy. Przetarg na wykonawcę prac ogłoszony zostanie jeszcze w tym roku.

Zaloguj się i czytaj więcej

Leszek Drogosz*, Weronika Wziątek-Nowak**

Walka o powietrze w miastach

Miasta w całej Europie zobowiązują się do inwestycji przyczyniających się do ograniczenia niskiej emisji i poprawy jakości powietrza. Do inicjatywy największych metropolii dołączyła Warszawa.

Zaloguj się i czytaj więcej

Roman Lorens*

Nowoczesne technologie w oświacie

Prawdziwym i najważniejszym wyzwaniem dla organizacji pracy szkoły i placówki oświatowej jest zmiana mentalności jej nauczycieli. Nauczyciel musi zrozumieć, że szkoła nie może być podzielona na „analogowych” nauczycieli i „cyfrowych” uczniów. Proces edukacji wymaga współdziałania, a nie konfrontacyjnego udowadniania swojej wyższości. Nie można zatem być autentycznym w oczach pokolenia wychowanego na najnowszych technologiach informacyjnych i komunikacyjnych, nie znając ich, a co za tym idzie nie wykorzystując w procesie edukacji.

Zaloguj się i czytaj więcej

Beata Potemska*

Skutki zaniedbań gmin w gospodarowaniu przestrzenią

Zakrojona na dużą skalę praktyka kształtowania przestrzeni na podstawie decyzji o warunkach zagospodarowania przyczyniła się do dewastacji przestrzeni i chaosu urbanistycznego. Zarządzanie krajobrazem wymknęło się spod kontroli gmin i nie ma nic wspólnego z racjonalnym gospodarowaniem przestrzenią sprzyjającym rozwojowi społeczno-gospodarczemu. Służy raczej interesom inwestorów oraz właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości.

Zaloguj się i czytaj więcej

Renata Cybulska

Informacja publiczna przetworzona i tryb jej udzielania na tle orzecznictwa

Definicja pojęcia informacji publicznej przetworzonej, interesu publicznego czy też procedura związana z udzieleniem lub odmową udzielenia informacji przetworzonej nie są wprost uregulowane w ustawie. Stosowanie w tym zakresie przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej wyznaczone jest poprzez orzecznictwo sądów administracyjnych.

Zaloguj się i czytaj więcej

Marcin Przestrzelski

Kara pieniężna za zajęcie pasa drogowego

Za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg bez zezwolenia zarządcy drogi lub umowy zawartej z zarządcą drogi, albo z naruszeniem warunków określonych w tym zezwoleniu lub umowie, grozi kara pieniężna wymierzana przez zarządcę drogi. Czy możliwe jest jednak uniknięcie takiej kary, czy też jej wymierzenie jest bezwzględnym obowiązkiem zarządcy drogi?

Zaloguj się i czytaj więcej

Robert Cymbalak*

Wybrane problemy związane z statutami gminy

Statut gminy jako akt prawny pochodny i komplementarny względem ustawy o samorządzie gminnym nie może zawierać postanowień z nią sprzecznych, ani też jego postanowienia nie mogą być interpretowane w sposób sprzeczny z przepisami tej ustawy, a także nie powinien powtarzać jej przepisów.

Zaloguj się i czytaj więcej

Aby zapewnić prawidłowe działanie i wygląd niniejszego serwisu oraz aby go stale ulepszać, stosujemy takie technologie jak pliki cookie oraz usługi firm Adobe oraz Google. Ponieważ cenimy Twoją prywatność, prosimy o zgodę na wykorzystanie tych technologii.

Zgoda na wszystkie
Zgoda na wybrane