Dostęp do archiwalnych wydań „Wspólnoty” możliwy jest tylko dla zalogowanych prenumeratorów.

Jeżeli chcesz otrzymać dostęp napisz do nas: prenumerata@municipium.com.pl

Nr 20/1182 - listopada 3, 2015

Zamów prenumeratę już dzisiaj.

Autor: Maciej Kiełbus*

Sejm VII kadencji a sprawy samorządowe – próba podsumowania

Już wkrótce dobiegnie końca VII kadencja Sejmu RP, która rozpoczęła się w listopadzie 2011 roku. Skłania to do podejmowania prób podsumowania aktywności Sejmu i parlamentarzystów w różnych aspektach działalności legislacyjnej. Dotyczy to także aktywności w sprawach samorządowych, która zwłaszcza pod koniec kadencji – w związku z XXV-leciem reaktywowania w Polsce samorządu terytorialnego – stała się nad wyraz duża.

Zaloguj się i czytaj więcej

Dla wybitnych samorządowców

To już XVIII edycja Nagrody im. Grzegorza Palki. Uroczystość odbędzie się 18 października 2015 r. o godz. 11, tradycyjnie w Muzeum Kolekcji im. Jana Pawła II Fundacji Janiny i Zbigniewa Porczyńskich w Warszawie.

Zaloguj się i czytaj więcej

Paweł Pijanowski

Błędy w planowaniu stref Tempo 30

Nieodzowną częścią procesu uspokajania ruchu i wprowadzania stref Tempo 30 jest wskazanie okalających je ulic jako Tempo 50 i Tempo 50+, gdzie możliwy jest wygodny ruch samochodowy. Wielkość stref ograniczonej prędkości powinna być tym mniejsza, im bliżej centrum miasta się znajdują. Niestety, polskie miasta nie biorą pod uwagę tych zasad. Projektowana strefa Tempo 30 w centrum Łodzi będzie olbrzymia, co w konsekwencji doprowadzi do utrudnień w ruchu, pogorszy dostęp do śródmieścia i może oznaczać porażkę całego przedsięwzięcia.Nieodzowną częścią procesu uspokajania ruchu i wprowadzania stref Tempo 30 jest wskazanie okalających je ulic jako Tempo 50 i Tempo 50+, gdzie możliwy jest wygodny ruch samochodowy. Wielkość stref ograniczonej prędkości powinna być tym mniejsza, im bliżej centrum miasta się znajdują. Niestety, polskie miasta nie biorą pod uwagę tych zasad. Projektowana strefa Tempo 30 w centrum Łodzi będzie olbrzymia, co w konsekwencji doprowadzi do utrudnień w ruchu, pogorszy dostęp do śródmieścia i może oznaczać porażkę całego przedsięwzięcia.

Zaloguj się i czytaj więcej

Zygmunt Jerzmanowski

Problemy spółek komunalnych

Katalog problemów spółek komunalnych jest szeroki. Spółki, których często jedynym udziałowcem są gminy, to w dużej mierze spółki małe i słabe. Jednym z powodów tej sytuacji są spore ograniczenia prawne ich działalności. Przedstawiamy kilka spośród ogromu problemów, z jakimi na co dzień borykają się spółki gminne.

Zaloguj się i czytaj więcej

Andrzej Gniadkowski

Komisja kodyfikacyjna ma być niezależna od rządu

Biuro Legislacyjne Kancelarii Sejmu jest zdania, że Komisja Kodyfikacyjna Prawa Samorządowego powinna zostać powołana rozporządzeniem i działać jako ciało doradcze Rady Ministrów. – To nieporozumienie – odpowiadają przedstawiciele Związku Miast Polskich. – Nie może być tak, że prawo regulujące stosunki dwóch niezależnych podmiotów będzie pisane pod dyktando jednego z nich. Chcemy uciec od formalnego i nieformalnego wpływu strony rządowej na prace komisji.

Zaloguj się i czytaj więcej

Janusz Król

Prawo do miasta

Mieszkańcy i mieszkanki mają niezbywalne prawo do miasta – stanowi pierwsza z 15 tez Kongresu Ruchów Miejskich. Konferencja aktywistów z luźnej formuły przekształca się w zintegrowaną siłę, która chce wpływać na politykę miejską. I konkretyzuje swoje przesłanie programowe.

Zaloguj się i czytaj więcej

Sławomir Bukowski

To nasza ziemia, to nasz Śląsk, w ziemi ołów, w powietrzu swąd

Taką piosenkę o Śląsku napisał jako nastolatek Marcin Krupa, dziś prezydent Katowic. – Nie użyłbym teraz takich słów. Mamy zupełnie inną rzeczywistość. Wtedy słowa piosenki wynikały z naszej niewiedzy. Nie mieliśmy pojęcia, że ponad połowa powierzchni Katowic to tereny zielone. Ale też wszyscy nam wpajali, że na Śląsku jest brudno, ciemno, że ludzie chorują. Stąd takie interpretacje – tłumaczy się dziś. Krupa mówi też „Wspólnocie”, dlaczego Górnośląski Związek Metropolitalny nie ma sensu w obecnym kształcie i zdradza, że chciałby, aby Katowice… trzykrotnie zwiększyły swoją powierzchnię!

Zaloguj się i czytaj więcej

Dominik Krzysztofowicz

Pierwszy w Polsce ZIT rusza z konkursami

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju zatwierdziło w sierpniu pierwszą w Polsce Strategię Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Dla Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego, do którego przynależą między innymi Katowice, Zabrze i Gliwice, oznacza to możliwość uruchomienia pieniędzy z regionalnego programu operacyjnego zarezerwowanych dla ZIT. Pierwsze konkursy już ogłoszono.

Zaloguj się i czytaj więcej

Zmiany dotyczące wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji

Sejm uchwalił nowelizację ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw. Dostosowuje ona polskie prawo do regulacji unijnych m.in. w zakresie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko.

Zaloguj się i czytaj więcej

Duże rodziny zwolnione z opłat śmieciowych

Możliwość zwolnienia rodzin wielodzietnych z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi znajduje się w poselskim projekcie nowelizacji ustawy o Karcie Dużej Rodziny oraz niektórych innych ustaw. Projekt zwalnia, w całości lub części, z opłaty za wywóz śmieci rodziny wielodzietne, którym przysługuje Karta Dużej Rodziny. Zwolnienie to przyznawałaby rada gminy w drodze uchwały.

Zaloguj się i czytaj więcej

Nadzór nad wypoczynkiem dzieci w ustawie

Zwiększenie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży podczas wypoczynku to cel rządowego projektu nowelizacji ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym. Projekt ma także wzmocnić nadzór nad wypoczynkiem dzieci, zapewnić odpowiednią opiekę wychowawczą jego uczestnikom oraz dostęp do szerszego zakresu informacji dla użytkowników elektronicznej bazy wypoczynku, w szczególności rodziców.

Zaloguj się i czytaj więcej

Rząd będzie monitorował sytuację osób starszych

Nowe przepisy przyjętej przez Sejm ustawy o osobach starszych zobowiązują rząd do systematycznego monitorowania sytuacji osób starszych w Polsce oraz przedstawiania Sejmowi i Senatowi informacji w tej sprawie do 31 października każdego roku.

Zaloguj się i czytaj więcej

Materialna odpowiedzialność inkasentów za inkaso

Brak jest uregulowań prawnych dających radzie gminy kompetencje do zobowiązania inkasentów do złożenia oświadczenia o materialnej odpowiedzialności za zebrane inkaso podatków.

Zaloguj się i czytaj więcej

Odpowiedzialność karna za podanie fałszywych danych

Przepisy nie dają podstawy prawnej do umieszczania we wzorze deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oświadczenia o odpowiedzialności karno-skarbowej.

Zaloguj się i czytaj więcej

Kamil Makowski*

Nieodpłatna pomoc prawna – komentarz do ustawy

Dostęp do nieodpłatnej pomocy prawnej zobowiązane są zapewnić jednostki samorządu terytorialnego, a mianowicie jednostki szczebla powiatowego. Forma świadczenia tej pomocy przez powiat pozostaje w jego dyspozycji i to od decyzji osób zarządzających powiatem zależało będzie jak w tym konkretnym przypadku będzie ona udzielana. W założeniu jednak ustawodawca przewidział szeroką współpracę powiatów z gminami, które jak wiadomo są najbliżej mieszkańców i wykonują większość zadań publicznych na ich rzecz.

Zaloguj się i czytaj więcej

Zygmunt Laskowski

Zmiana nazwy ulicy – konsekwencje dla mieszkańców

Rada gminy ma swobodę w ustalaniu i zmianie nazwy ulicy, ale powinna się liczyć z konsekwencjami takich działań.

Zaloguj się i czytaj więcej

Jacek Murzydło, Magdalena Piotrowska

Korespondencja nie zawsze podlega udostępnieniu

Spora część postępowań prowadzonych przez organy administracji publicznej wszczynana jest na wniosek zainteresowanej osoby. Pomimo, że niejednokrotnie determinuje on działania organów, nie oznacza, że stanowi jednocześnie informację publiczną.

Zaloguj się i czytaj więcej

Olga Petelczyc*

Korzyści wynikające ze współpracy kierownictwa JST z audytorem wewnętrznym

Przy realizacji projektów przez jednostki samorządu terytorialnego współfinansowanych z programów krajowych i regionalnych warto sięgnąć po profesjonalne wsparcie audytorów wewnętrznych, którzy doskonale znają organizację, w której pracują, a jednocześnie nie są operacyjnie zaangażowani w realizację projektów.

Zaloguj się i czytaj więcej

Kryteria przyjęcia do przedszkola

Rada gminy przyjmując dziewięć kryteriów naboru do przedszkola przekroczyła liczbę danych branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego zgodnie z ustawą o systemie oświaty.

Zaloguj się i czytaj więcej

Ograniczenie poboru wody

To w regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków powinny być uregulowane zasady postępowania w sytuacji, gdy są problemy z zapewnieniem bieżącego dostępu do wody. Nie ma konieczności wydawania w tym zakresie przez wójta zarządzenia porządkowego.

Zaloguj się i czytaj więcej

Prezydent może odwołać dyrektora instytucji kultury

Wójt (burmistrz, prezydent miasta), który jest kierownikiem urzędu wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych. Ma on również prawo zwolnić z zajmowanego stanowiska dyrektora kultury, jeśli istnieją ku temu uzasadnione powody.

Zaloguj się i czytaj więcej

„Najbliższa szkoła” nie zawsze najbliższa

Pojęcie najbliższej szkoły w przypadku dzieci niepełnosprawnych nie powinno być utożsamiane ze szkołą najbliższą w pojęciu geograficznym. Ustalając najbliższą szkołę dla niepełnosprawnego dziecka należy zwrócić szczególną uwagę na jej przystosowanie pod względem technicznym i merytorycznym do przyjęcia dzieci o określonym typie niepełnosprawności.

Zaloguj się i czytaj więcej

Ułatwienia we współpracy z organizacjami pozarządowymi

Ustawa o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw ma przede wszystkim na celu uporządkowanie i usystematyzowanie regulacji w zakresie współpracy finansowej organów administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi.

Zaloguj się i czytaj więcej

Zniesienie obowiązku meldunkowego przesunięte o dwa lata

Rewolucyjne zmiany w ustawie o ewidencji ludności wejdą w życie nie jak planowano z dniem 1 stycznia 2016 tylko 1 stycznia 2018 r. Zasadniczym celem ustawy jest zapewnienie dodatkowego czasu niezbędnego do wprowadzenia – w związku z zaplanowanym zniesieniem obowiązku meldunkowego – kompleksowych zmian w przepisach prawa oraz do odpowiedniego dostosowania systemów teleinformatycznych obsługujących rejestry państwowe oparte na tym obowiązku.

Zaloguj się i czytaj więcej

Zmiany w ustawie Prawo ochrony środowiska

Nowe przepisy mają na celu zapewnienie wysokiego poziomu ochrony ludzi i środowiska przez wdrożenie odpowiednich systemów i procedur służących zarządzaniu i kontroli zagrożeń związanych z substancjami niebezpiecznymi. Stanowią one dostosowanie polskich regulacji prawnych do prawa Unii Europejskiej.

Zaloguj się i czytaj więcej

Aby zapewnić prawidłowe działanie i wygląd niniejszego serwisu oraz aby go stale ulepszać, stosujemy takie technologie jak pliki cookie oraz usługi firm Adobe oraz Google. Ponieważ cenimy Twoją prywatność, prosimy o zgodę na wykorzystanie tych technologii.

Zgoda na wszystkie
Zgoda na wybrane