Dostęp do archiwalnych wydań „Wspólnoty” możliwy jest tylko dla zalogowanych prenumeratorów.

Jeżeli chcesz otrzymać dostęp napisz do nas: prenumerata@municipium.com.pl

Nr 18/1180 - września 5, 2015

Zamów prenumeratę już dzisiaj.

Magdalena Gurdek

Wójt fundatorem fundacji

Czy wójt mógł pełnić przez jakiś czas funkcję prezesa fundacji, ze statutu której wynika, że może ona prowadzić działalność gospodarczą? Czy wystarczy samo ustne oświadczenie wójta, że rezygnuje z pełnionej funkcji? Czy będąc fundatorem posiadającym wyłączne prawo powoływania i odwoływania członków organów fundacji wójt nie zarządza przypadkiem jej działalnością gospodarczą?

Zaloguj się i czytaj więcej

Paweł Swianiewicz, Julita Łukomska

W pułapce łatwych kredytów

W Polsce nie ma przepisów pozwalających samorządom bankrutować. Ta pustka prawna powoduje, że jedynymi poszkodowanymi z powodu zaciągania nadmiernych kredytów są społeczności lokalne i władze samorządowe. Wdrażane tam programy naprawcze mogą ograniczyć poziom usług lokalnych. Może nawet dojść do odwołania organów JST i powołania komisarza. A przecież winę ponoszą dwie strony – pożyczkobiorca, ale i bank, który bez należytej roztropności dawał pieniądze. Przez brak stosownych przepisów narażamy banki na coś, co w literaturze ekonomicznej określa się mianem „moral hazard”, a więc pokusę wciskania kredytów klientom będącym w kiepskiej kondycji finansowej. Bo przecież samorząd zbankrutować nie może…

Zaloguj się i czytaj więcej

Mieszkania komunalne w systemie PPP

Ruda Śląska zamierza wybudować 100 mieszkań komunalnych. Szuka podmiotu, z którym podpisze umowę partnerstwa publiczno-prywatnego na 15–25 lat. W tym czasie partner będzie utrzymywał budynki w dobrym stanie technicznym i finansował ewentualne remonty, a na koniec przekaże mieszkania miastu.

Zaloguj się i czytaj więcej

Artur Prasal

ePUAP2 – nowe rozwiązania

Z początkiem lipca br. Centrum Projektów Informatycznych udostępniło testową wersję platformy ePUAP2. Celem jest przeprowadzenie ostatnich testów przez użytkowników instytucjonalnych i prywatnych. Znaczna część dotychczasowych funkcjonalności zostanie bowiem zmieniona, co wymagać może również działań technicznych i organizacyjnych przez podmioty publiczne korzystające z platformy.

Zaloguj się i czytaj więcej

Paweł J. Dąbrowski

Granty rozleniwiają przedsiębiorców

Wszystko się kręci wokół pieniądza? Może tak, może nie. Ale na pewno pieniądze są niezbędne, żeby się kręciło. Dlatego jednym z kluczowych elementów systemu stymulowania przedsiębiorczości są finanse. Niestety, dominujący dziś system bezzwrotnych dotacji jest niedoskonały. Wręcz szkodliwy.

Zaloguj się i czytaj więcej

Zygmunt Laskowski

Radny w komisji przetargowej i rekrutacyjnej

Radny nie powinien zasiadać w komisji przetargowej ani w komisjach rekrutujących (konkursowych) jako ich członek, ani nawet jako obserwator. Gdyby doszło do takiej sytuacji, że radny zostałby jednak do nich powołany, to doprowadzono by do połączenia dwóch funkcji: wykonawczej (zamówienia publiczne są elementem realizacji budżetu gminy i powiatu a kwestie pracownicze leżą w gestii kierowników urzędów, czyli wójta i starosty) z kompetencjami radnego, jako członka organu stanowiącego i kontrolnego.

Zaloguj się i czytaj więcej

Ryszard Grobelny, Hubert Goska, Maciej Milewicz

Zaczynamy wielkie sprzątanie reklam

Wygląd przestrzeni wokół nas w dużym stopniu zależy od reklam. Towarzyszą nam one od końca lat 80., od początku transformacji. Z jednej strony dodają kolorytu, są wyrazem aktywności gospodarczej, z drugiej wiszą, gdzie popadnie, bardzo często w nielegalnych miejscach, jedne na drugich, sprawiając wrażenie przypadkowości, chaosu i świadcząc o braku gustu ich autorów. Z różnych badań wynika, że prawie trzy czwarte Polaków chce ograniczenia ich obecności w przestrzeni publicznej. Ustawa krajobrazowa daje gminom dobre narzędzia, aby zabrać się do dzieła.

Zaloguj się i czytaj więcej

Rozmawia: Janusz Król

Żeby młodzi nie wyjeżdżali

Kredyty, jakie pozaciągaliśmy, poszły na rozwój, na powiększenie zdolności do przyjmowania inwestycji. To bardzo ważne. One nie zostały przejedzone. Bez tych inwestycji miasto zamiast się rozwijać, przeżywałoby regres, zabrakłoby miejsc pracy, mieszkań i w rezultacie zacząłby się odpływ młodzieży – tłumaczy prezydent Siedlec Wojciech Kudelski. Miasto przez trzy lata okupowało czołowe miejsca w rankingu zadłużenia „Wspólnoty”, teraz znalazło się poza pierwszą dziesiątką. – U nas, lokalnie, niektórym ludziom brakuje obiektywizmu. Mówią o kredytach, o zadłużaniu miasta, a nie wspominają o jego ubogaceniu.

Zaloguj się i czytaj więcej

Andrzej Gniadkowski

Uwaga na Brzeziny: tu powstaje smart city

Za trzy, cztery lata instytucje miejskie będą energetycznie samowystarczalne, ulicami pojadą elektryczne samochody miejskie, a autobus będzie można zamawiać prawie jak taksówkę i śledzić jego trasę w komórce. Do tego elektryczne rowery – bezpłatne dla mieszkańców, a na przystankach gniazdka do ładowania telefonów i laptopów oraz stanowiska internetowe z ekranami LCD. Inwestorów ma przyciągać strefa innowacyjnych technologii, naukowcy powołają instytut rozwoju badań, a młodych inżynierów zachęci do przyjazdu program budowy mieszkań. To Brzeziny przyszłości burmistrza Marcina Pluty.

Zaloguj się i czytaj więcej

Okresowe oceny pracowników jako informacja publiczna

Udostępnieniu jako informacja publiczna podlegają wyłącznie okresowe oceny pracowników pełniących funkcje publiczne. Nie można natomiast żądać udostępnienia informacji odnoszących się do pozostałych pracowników, jeżeli nie wykonują oni funkcji publicznych.

Zaloguj się i czytaj więcej

Wysokość cen usług opiekuńczych ustala rada gminy

Rada gminy nie może przekazać swoich własnych kompetencji do ustalania wysokości kosztu usług opiekuńczych ośrodkowi pomocy społecznej. Jest to jej własne uprawnienie, które nie może być przeniesione uchwałą rady na podmiot, który nie ma kompetencji do stanowienia prawa miejscowego.

Zaloguj się i czytaj więcej

Zgoda na wykorzystanie utworu

Kwestie wyrażenia zgody autorów lub wydawców na wykorzystanie ich utworów reguluje ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zgoda na wykorzystanie utworu następuje więc w formie czynności prawnej – w drodze umowy cywilnoprawnej, a nie w formie aktu prawa miejscowego.

Zaloguj się i czytaj więcej

Ograniczenie poboru wody ze względu na suszę

Organem, który jest uprawniony do ograniczenia poboru wody jest dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej.

Zaloguj się i czytaj więcej

Karolina Durbacz, Przemysław Musioł

Restrukturyzacja zadłużenia samorządów oparta na subrogacji

Dług jednostek samorządu terytorialnego rośnie i staje się coraz większym obciążeniem finansowym oraz formalnym, dlatego też samorządy poszukują alternatywnych metod jego restrukturyzacji lub refinansowania. Na rynku polskim funkcjonuje wiele instrumentów finansowych, w tym skierowanych szczególnie do samorządów, a jednym z takich rozwiązań jest subrogacja ustawowa, stosowana w teorii dla celu zmiany wierzyciela, a w praktyce również zmiany warunków spłaty zadłużenia.

Zaloguj się i czytaj więcej

Marcin Pelc

Planowanie przestrzenne jako źródło konfliktów

Nieracjonalna polityka w zakresie sporządzania planów miejscowych skutkuje brakiem ładu przestrzennego, generuje konflikty społeczne oraz naraża samorządy na odszkodowania związane ze sporządzeniem stosownych opracowań planistycznych.

Zaloguj się i czytaj więcej

Monika Turek

Partycypacyjny wymiar rozwoju w perspektywie 2014–2020

Rozpoczęta formalnie w 2014 roku perspektywa finansowa UE powoli nabiera kształtu. Pojawiają się wytyczne dotyczące realizacji poszczególnych programów, ogłaszane są pierwsze nabory wniosków. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE), ustanawiające wspólne przepisy dotyczące funduszy europejskich, wprowadza chwytliwe marketingowo wyrażenie „rozwój lokalny kierowany przez społeczność (RLKS)”. Czym jest, w jakim stopniu różni się od dotychczas wdrażanych rozwiązań oraz czy stanowi szansę, czy wręcz przeciwnie – zagrożenie?

Zaloguj się i czytaj więcej

Dotacje celowe na prace konserwatorskie

W sprawach dotyczących pomocy publicznej projekt programu pomocowego, także projekt uchwały, przewidujący udzielanie pomocy de minimis podlega zgłoszeniu prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który w terminie 14 dni może przedstawić zastrzeżenia dotyczące przejrzystości zasad udzielania pomocy.

Zaloguj się i czytaj więcej

Pomoc dla Państwowej Straży Pożarnej

Przepisy nie przewidują udzielania Państwowej Straży Pożarnej pomocy finansowej w formie dotacji celowej.

Zaloguj się i czytaj więcej

Marszałek wierzycielem

Posłowie przygotowali projekt ustawy, która jednoznacznie określa, kto jest wierzycielem i organem egzekucyjnym należności za zobowiązania z tytułu dochodów związanych z wyłączaniem gruntów rolnych z produkcji. Jest szansa na ujednolicenie tych praktyk w całej Polsce.

Zaloguj się i czytaj więcej

Piła, Ciechanów i Sieradz miastami na prawach powiatu?

Projekt ustawy zaproponowany przez senatorów umożliwia trzem miastom, które w trakcie wprowadzania 1 stycznia 1999 r. trójstopniowego podziału terytorialnego państwa zrezygnowały ze statusu miasta na prawach powiatu, jego przywrócenie, jeżeli za takim rozwiązaniem opowiedzą się władze i lokalna społeczność.

Zaloguj się i czytaj więcej

Aby zapewnić prawidłowe działanie i wygląd niniejszego serwisu oraz aby go stale ulepszać, stosujemy takie technologie jak pliki cookie oraz usługi firm Adobe oraz Google. Ponieważ cenimy Twoją prywatność, prosimy o zgodę na wykorzystanie tych technologii.

Zgoda na wszystkie
Zgoda na wybrane