Dostęp do archiwalnych wydań „Wspólnoty” możliwy jest tylko dla zalogowanych prenumeratorów.

Jeżeli chcesz otrzymać dostęp napisz do nas: prenumerata@municipium.com.pl

Nr 17/1153 - sierpnia 23, 2014

Zamów prenumeratę już dzisiaj.

EDYTA ŻYŁA

Żyrardów trafi na listę UNESCO?

Mimo różnic politycznych żyrardowskim samorządowcom w jednym obszarze udaje się współpracować. Chodzi o turystykę. Wiadomo jednak, że ten, komu udaje się osiągnąć największe sukcesy, natychmiast obwołuje się ich ojcem. Pomysły na zwiększenie atrakcyjności turystycznej miasta pojawią się jesienią w kampanii, czyniąc ją jeszcze ciekawszą.

Zaloguj się i czytaj więcej

SERGIUSZ TRZECIAK

Jak dotrzeć z przekazem do wyborcy

Przekaz jest tym, co widzą i słyszą odbiorcy w czasie kampanii – zarówno oni, ale także media oraz polityczni konkurenci. Powinien zawierać najważniejsze informacje na twój temat jako kandydata: kim jesteś, jakie korzyści oferujesz swoim wyborcom, w czym twoja oferta może być dla nich przydatna, co odróżnia ciebie od innych kandydatów.

Zaloguj się i czytaj więcej

Michał Borowski

Dyrektywa UE zmieni obieg faktur

Decyzją organów Unii Europejskiej, jednostki samorządu terytorialnego będą miały obowiązek przyjmowania i przetwarzania faktur elektronicznych dokumentujących transakcje w ramach zamówień publicznych.

Zaloguj się i czytaj więcej

BEATA POTEMSKA

Dlaczego zarządzanie procesowe w urzędzie gminy ma sens

Pierwszym polskim samorządem, który podjął próbę wprowadzenia zarządzania procesowego, był Urząd Miejski w Dzierżoniowie – w listopadzie 1999 roku uzyskał certyfikat jakości zgodny z normą ISO 9002. Główny nacisk położono na prawidłowe określanie celów, osiąganie optymalnych wyników, które podlegają stałej kontroli, oraz nowoczesne metody zarządzania zasobami ludzkimi.

Zaloguj się i czytaj więcej

HUBERT GOSKA

Samorząd na zakupach w banku

Indywidualne rachunki płatnicze, konsolidacja sald, automatyczne lokowanie nadwyżek finansowych oraz elektroniczne instrumenty płatnicze. Instytucje finansowe chętnie współpracują z JST, oferując coraz szerszy wachlarz usług poprawiających komfort pracy, zwiększających możliwości kredytowe, a także pozwalających na oszczędność czasu i pieniędzy. Warto się z nimi zapoznać. Prezentujemy krótki przegląd najciekawszych rozwiązań.

Zaloguj się i czytaj więcej

DOMINIK KRZYSZTOFOWICZ

Duże nieporozumienie w sprawie ZIT w olsztynie

Władze Olsztyna obawiają się, że jeżeli zrealizują przedsięwzięcia w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, to zablokują sobie i okolicznym gminom możliwość ubiegania się o być może większe pieniądze na podobne inwestycje z regionalnego programu operacyjnego. Inaczej sprawę widzi Warmińsko-Mazurski Urząd Marszałkowski.

Zaloguj się i czytaj więcej

OPRAC. DBK

Do należności cywilnoprawnych zastosowanie ma kodeks cywilny

Jeżeli uchwała dotyczy należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających jednostce samorządu terytorialnego lub jej jednostkom podległym, to zastosowanie odpowiednich ulg następuje na podstawie przepisów prawa cywilnego.

Zaloguj się i czytaj więcej

OPRAC. DBK

Sołtys nie może reprezentować sołectwa

Jednostki pomocnicze nie mogą występować w stosunkach cywilnoprawnych jako odrębny od gminy podmiot prawny, ich organy nie są umocowane i nie mogą być upoważnione w statucie do zawierania w imieniu tych jednostek umów i zaciągania zobowiązań.

Zaloguj się i czytaj więcej

OPRAC. DK

Opłaty za substancje przedostające się do środowiska

Korzystanie ze środowiska w zakresie wprowadzania do powietrza gazów lub pyłów nieobjętych ustalonymi dla danego rodzaju instalacji standardami emisyjnymi nie jest zwolnione z obowiązku uzyskania pozwolenia i jest objęte zakresem pozwolenia udzielonego w związku z eksploatacją tej instalacji. Dlatego należy uiścić opłatę za wszelkie substancje przedostające się do środowiska z instalacji, nie tylko uwzględnione w pozwoleniu emisyjnym.

Zaloguj się i czytaj więcej

OPRAC. DK

Właściciel pojazdu niekoniecznie winny

Nie zawsze właściciel pojazdu będzie karany za nieprawidłowe zaparkowanie samochodu. Jeżeli udowodni, że samochód zaparkowała osoba, której użyczył pojazd, nie może być ukarany z tego tytułu – ciężar dowodu spoczywa jednak na nim.

Zaloguj się i czytaj więcej

Robert Cymbalak

Niejasny wniosek o dostęp do informacji

Czy w sytuacji, gdy z otrzymanego przez organ wniosku o udostępnienie informacji publicznej nie wynika jednoznacznie, jakich informacji żąda wnioskodawca, czy i na jakiej podstawie można wezwać do uzupełnienia wniosku o dostęp do informacji publicznej?

Zaloguj się i czytaj więcej

JACEK MURZYDŁO

Anonimizowanie uchwał

Jak przetwarzać dane osobowe w uchwałach rady gminy? Na co szczególnie zwracać uwagę, publikując uchwały w Biuletynie Informacji Publicznej?

Zaloguj się i czytaj więcej

Małgorzata Grosman-Januchowska

Co dobry samorządowiec przestudiować powinien

Życie stawia przed nami coraz to nowe wyzwania. Musimy wiedzieć i umieć coraz więcej, musimy wykazywać się coraz szerszymi kompetencjami. W efekcie – trzeba stale uczyć się i dokształcać. Przedstawiamy opis najważniejszych kierunków na uczelniach w Polsce, adresowanych do samorządowców i pracowników administracji, do których rekrutacja właśnie trwa.

Zaloguj się i czytaj więcej

BARBARA RÓŻAŃSKA-FILIPCZAK

Kto pierwszy?

Przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami przyznają radzie lub sejmikowi – w odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność jednostki samorządu terytorialnego – możliwość odstąpienia od trybu przetargowego zbywania nieruchomości, po spełnieniu wskazanych tam przesłanek. Przy czym odstąpienie to następuje w drodze rozstrzygnięcia o charakterze indywidualnym.

Zaloguj się i czytaj więcej

TADEUSZ KOŁACZ

Pospieszne kreowanie rzeczywistości oświatowej

Przyszły upały, znak to, że wakacje. Uczniowie i nauczyciele się rozjechali, a w MEN trwa gorączkowa praca nad pomysłami, którym trzeba nadać rytm przed gorącymi miesiącami poprzedzającymi wybory samorządowe.

Zaloguj się i czytaj więcej

Jędrzej Bujny

Przekazanie urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych

Gminy nie zawsze muszą odebrać przekazywane im urządzenia wodociągowe i kanalizacyjne. W przypadku nieodpowiedniego ich stanu technicznego mogą one odmówić odbioru.

Zaloguj się i czytaj więcej

DAMIAN WĄSIK

Nazwa komitetu wyborczego

Nieprzestrzeganie przepisów Kodeksu wyborczego o urzędowym nazewnictwie komitetów wyborczych pociąga ze sobą skutki prawne w postaci wadliwości zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego i o zamiarze zgłaszania kandydatów. Z tego względu konieczny jest przegląd najważniejszych reguł obowiązujących w tym zakresie.

Zaloguj się i czytaj więcej

TOMASZ GĄSIOR

Pierwsza sesja i ślubowanie wójta

Nie ma żadnych przeciwwskazań, aby na pierwszej sesji nowo wybranej rady gminy wójt złożył ślubowanie – tuż po ślubowaniu radnych. Będzie to zależało tylko od tego, czy ogłoszenie wyników wyborów do rad nastąpi w zbliżonym terminie jak ogłoszenie wyników wyborów wójtów.

Zaloguj się i czytaj więcej

Sławomir Bukowski

Pruszków zdaje w tym roku bardzo trudny egzamin z oświaty

Lekcje na dwie zmiany we wszystkich podstawówkach, w rekordowej pod względem liczby dzieci szkole aż 9 oddziałów dla pierwszoklasistów! Przerażona dyrektorka rezygnuje, a władze miasta głowią się, jak ułożyć sobie współpracę z rodzicami, którzy 1 września przyprowadzą maluchy na rozpoczęcie roku. Podwarszawski Pruszków stanął w obliczu potężnego kryzysu oświatowego.

Zaloguj się i czytaj więcej

ROZMAWIAŁ ANDRZEJ GNIADKOWSKI

Samorządy nie potrafią interpretować prawa

O kontroli RIO „Udzielanie dotacji z budżetów JST jednostkom oświatowym, dla których organem prowadzącym są podmioty inne niż JST” rozmawiamy z Grażyną Wróblewską, prezes poznańskiej Regionalnej Izby Obrachunkowej i przewodniczącą Krajowej Rady RIO.

Zaloguj się i czytaj więcej

ANDRZEJ GNIADKOWSKI

Raport izb obrachunkowych: chaos w dotacjach oświatowych

Prawie wszystkie gminy źle dotują placówki oświatowe. Wyniki kontroli nie pozostawiają wątpliwości: niepubliczne przedszkola – w 98 proc. przypadków stwierdzono nieprawidłowości, publiczne szkoły podstawowe – nieprawidłowości w 94 proc. przypadków, oddziały przedszkolne przy niepublicznych szkołach podstawowych – 92 proc. dotacji nieprawidłowych. W sumie tylko 15 proc. skontrolowanych dotacji było udzielanych prawidłowo. Te dane powinny wstrząsnąć nie tylko samorządami, ale i autorami przepisów. Szacujemy, że w skali kraju samorządy zaniżają dotacje i powinny zwrócić szkołom i przedszkolom za jeden rok ok. 200 mln zł.

Zaloguj się i czytaj więcej

ROZMAWIAŁ ANDRZEJ GNIADKOWSKI

Samorządowcy nie chcą ginąć za Kartę

Rozmowa z Andrzejem Jakubcem, burmistrzem Krasnegostawu, członkiem zespołu ds. edukacji, kultury i sportu KWRiST, członkiem zarządu Unii Miasteczek Polskich.

Zaloguj się i czytaj więcej

ANDRZEJ GNIADKOWSKI

Gracze są, Karty nie ma

Od września zeszłego roku, gdy poznaliśmy propozycje MEN w sprawie zmian Karty Nauczyciela, samorządowcy czekają aż projekt trafi do Sejmu. Ale nie ma się co łudzić. W tej kadencji reform nie należy się spodziewać. Tym bardziej że obecny projekt nadaje się do kosza.

Zaloguj się i czytaj więcej

SŁAWOMIR BUKOWSKI

Każda okazja dobra, by strajkować

Związkowcy we wrocławskim MPK aktywizują się w rytmie kalendarza. Dwa lata temu zaszantażowali zarząd przed EURO 2012. Teraz – bo idą wybory samorządowe. Za dwa lata Wrocław będzie Europejską Stolicą Kultury, więc z pewnością wysuną kolejne postulaty. Trudno się oprzeć wrażeniu, że czują się w MPK jak u siebie w domu, a prezes spółki służy im do jednego: wypłacania pensji i obarczania winą za brak podwyżek.

Zaloguj się i czytaj więcej

BUK

Coraz więcej mejlowania do urzędów gmin

Od 11 sierpnia obowiązują nowe zasady funkcjonowania Elektronicznych Skrzynek Podawczych (na platformie ePUAP i stronach internetowych instytucji), które zwiększą liczbę spraw urzędowych załatwianych drogą elektroniczną.

Zaloguj się i czytaj więcej

AG

Tylko pilne zmiany uratują miliony z PROW

Zarząd Związku Województw RP apeluje do ministra rolnictwa i rozwoju wsi o pilne zmiany w strukturze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007–2013. Niewykorzystane dotąd środki miałyby trafić do samorządów.

Zaloguj się i czytaj więcej

Aby zapewnić prawidłowe działanie i wygląd niniejszego serwisu oraz aby go stale ulepszać, stosujemy takie technologie jak pliki cookie oraz usługi firm Adobe oraz Google. Ponieważ cenimy Twoją prywatność, prosimy o zgodę na wykorzystanie tych technologii.

Zgoda na wszystkie
Zgoda na wybrane