Dostęp do archiwalnych wydań „Wspólnoty” możliwy jest tylko dla zalogowanych prenumeratorów.

Jeżeli chcesz otrzymać dostęp napisz do nas: prenumerata@municipium.com.pl

Nr 15/1151 - lipca 26, 2014

Zamów prenumeratę już dzisiaj.

EDYTA ŻYŁA

Silny biznes. Czy wystarczająco?

Korzystne ceny nieruchomości, bliskość stolicy, doskonały dojazd do autostrady A2 – zalety Żyrardowa jako miejsca do lokowania biznesu są bezsporne. O ile więksi przedsiębiorcy o współpracy z władzami miasta wyrażają się pochlebnie, o tyle mniejsi na pytanie o jakość relacji z samorządem albo wzruszają ramionami, albo mówią, że miasto w niczym im nie pomaga. Jak to zmienić?

Zaloguj się i czytaj więcej

DOMINIK KRZYSZTOFOWICZ

Bieg, pot, piasek i fale

Piasek pod nogami, zmoczone falą buty, żar z nieba, a po wybiegnięciu z plaży rozpalony asfalt. Takie są uroki „Biegu po plaży” w Jarosławcu. Imprezy coraz popularniejszej wśród samorządowców, podobnie jak samo bieganie.

Zaloguj się i czytaj więcej

SERGIUSZ TRZECIAK

Dobra ulotka może dać zwycięstwo

Wciąż wielu kandydatów startujących w wyborach samorządowych nie decyduje się na przygotowanie materiałów wyborczych. To poważny błąd, gdyż właśnie materiały wyborcze sprawiają, że kampania staje się atrakcyjna i wzbudza zainteresowanie wyborców i mediów.

Zaloguj się i czytaj więcej

ROZMAWIAŁ SŁAWOMIR BUKOWSKI

Jesteśmy zaskoczeni. Idziemy do Trybunału

Rozmowa z Janem Grabcem, starostą legionowskim, przewodniczącym Koalicji Powiatów walczącej o zmianę przepisów dotyczących janosikowego.

Zaloguj się i czytaj więcej

SŁAWOMIR BUKOWSKI

Ministerstwo rozjuszyło samorządy

– Nowe zasady płacenia janosikowego nie spełniają naszych oczekiwań – grzmi marszałek Mazowsza Adam Struzik. – Dziwię się, że w projekcie nie ma ani słowa o powiatach. Nie mamy wyjścia, idziemy do Trybunału – dodaje starostwa legionowski Jan Grabiec. Rządowy projekt nowelizacji ustawy o dochodach JST zmieniającej zasady wpłat na janosikowe oburzył wszystkich zainteresowanych.

Zaloguj się i czytaj więcej

ANDRZEJ GNIADKOWSKI

Oszczędność mają we krwi

Ciągłe monitorowanie wydatków to klucz do sukcesu Urzędu Miasta w Luboniu. Nieustające zwracanie uwagi na najdrobniejsze sprawy spowodowało, że oszczędzanie stało się dla każdego urzędnika nawykiem.

Zaloguj się i czytaj więcej

PAWEŁ SWIANIEWICZ , JULITA ŁUKOMSKA

Zatrzymany rozrost administracji

Wzrosły wydatki na internet, zagraniczne podróże służbowe urzędników oraz ekspertyzy i opinie. Mimo to wbrew obiegowym opiniom od kilku lat samorządowcy na administracji oszczędzają. Szczególnie w miastach, gdzie wydatki na ten cel spadają od 2010 roku. Wyraźnie obniżyły się m.in. wydatki na remonty bieżące, telefony komórkowe i stacjonarne.

Zaloguj się i czytaj więcej

DOMINIK KRZYSZTOFOWICZ

Megadworzec za unijne pieniądze

Jeszcze w lipcu zostanie opracowana strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Lublina i okolicznych gmin. Samorządowcy podpisali potrzebne porozumienia i zgodnie ustalili, że priorytetowym przedsięwzięciem będzie budowa dworca metropolitalnego w Lublinie.

Zaloguj się i czytaj więcej

OPRAC. DBK

Potwierdzenie zameldowania ucznia

Wskazanie we wniosku o udzielenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów miejsca zamieszkania ucznia oznacza jedynie podanie miejscowości faktycznego zamieszkania. Natomiast nie może być rozumiane jako zobowiązanie wnioskodawcy do dołączenia potwierdzenia o zameldowaniu.

Zaloguj się i czytaj więcej

OPRAC. DBK

Opłata za korzystanie z przystanków

Rada miejska nie może narzucić na przewoźnika obowiązku zawarcia umowy cywilnoprawnej o opłatach przystankowych w przypadku, gdy przepisy rangi ustawowej takiego obowiązku nie przewidują.

Zaloguj się i czytaj więcej

OPRAC. DK

O sposobie informowania radnych decyduje przewodniczący

Przewodniczący rady nie ma obowiązku przesyłania radnym informacji o posiedzeniach komisji w określony sposób. Z tego też powodu radni nie mają prawa żądać od przewodniczącego wysyłania powiadomień w konkretny sposób.

Zaloguj się i czytaj więcej

OPRAC. DK

Gdzie zawieźć odpady komunalne?

Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nie ma prawa sam decydować, czy regionalna instalacja do przetwarzania odpadów jest w stanie przyjąć wszystkie odpady. Stąd też przedsiębiorca nie może sam decydować, gdzie zawiezie odebrane od właścicieli odpady komunalne.

Zaloguj się i czytaj więcej

Maciej J. Nowak

Wyznaczanie w studium i planie terenów mieszkaniowych

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, a następnie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego został przeznaczony teren pod zabudowę mieszkaniową. Przeznaczenie to objęło również działki, które nie mają dostępu do drogi publicznej: ani bezpośredniego, ani przez drogę wewnętrzną czy też służebność. Właściciele tych działek żądają od gminy, aby im ten dostęp zapewniła wskazując, że skoro określiła takie przeznaczenie, to jest za to odpowiedzialna. Czy gmina ma taki obowiązek?

Zaloguj się i czytaj więcej

ZYGMUNT JERZMANOWSKI

JEDEN WŁAŚCICIEL BUDYNKU MOŻE WSTRZYMAĆ ROZBUDOWĘ CMENTARZA

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi w strefie 150 m od granicy cmentarza wszystkie budynki mieszkańców muszą być podłączone do sieci wodociągowej i nie mogą korzystać z własnych studni, nawet głębinowych o głębokości powyżej 30 mb. W omawianym powyżej 150-metrowym pasie ochronnym, właściciele jednego z budynków nie wyrażają zgody na podłączenie do miejskiej sieci wodociągowej mimo że urząd miasta proponuje pokryć wszystkie koszty finansowe związane z podłączeniem. Taka sytuacja wyklucza możliwość rozbudowy cmentarza przez miasto. Ponieważ rozbudowa cmentarza jest obecnie kluczową kwestią dla miasta i jej mieszkańców, uprzejmie proszę o prawną wykładnię możliwości rozwiązania tego problemu poprzez „zmuszenie” opornych właścicieli budynku do podłączenia go do miejskiej sieci wodociągowej.

Zaloguj się i czytaj więcej

Oprac. Zbigniew Ćwiekliński

Dotacja na niepełnosprawnego ucznia

Ministerstwo Edukacji Narodowej wyjaśniło zasady przekazywania dotacji na dziecko niepełnosprawne w szkole publicznej prowadzonej przez inny podmiot niż jednostka samorządu terytorialnego.

Zaloguj się i czytaj więcej

MONIKA ANDRUSZKIEWICZ

Prawo wodne dostosowane do przepisów unijnych

W dniu 12 lipca br. weszła w życie nowelizacja ustawy Prawo wodne dostosowująca przepisy krajowe do porządku unijnego. Zmiany są szczególnie ważne z perspektywy administracji samorządowej.

Zaloguj się i czytaj więcej

MATEUSZ KARCIARZ, MACIEJ KIEŁBUS, JOANNA KOSTRZEWSKA

Wymierzanie opłat podwyższonych za korzystanie ze środowiska

Mimo że odpowiedzialność administracyjna z teoretycznego punktu widzenia jest odpowiedzialnością obiektywną, niezależną od winy podmiotu administrowanego, to jednak w ostatnim czasie sądy administracyjne coraz częściej uwzględniają istnienie winy, dokonując oceny prawidłowości decyzji sankcyjnych wydawanych przez organy administracji publicznej.

Zaloguj się i czytaj więcej

TOMASZ GĄSIOR

Wybory uzupełniające do Senatu

W związku ze zdobyciem mandatów posłów Parlamentu Europejskiego przez senatorów RP, a także śmiercią Senatora RP Henryka Górskiego, w trzech okręgach wyborczych nr 47, nr 73, nr 82, zgodnie z postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 25 czerwca 20014 r., w dniu 7 września odbędą się wybory uzupełniające do Senatu RP. Dla organów jednostek samorządowych z tego obszaru, w tym przede wszystkim dla organów 79 gmin, oznacza to dodatkowe obowiązki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem tych wyborów. Warto zwrócić zatem uwagę na te zadania.

Zaloguj się i czytaj więcej

DOMINIK KRZYSZTOFOWICZ

Ministerstwo zmienia zdanie. Fundusz sołecki nie zasili PROW

Fundusz sołecki nie może być wykorzystany jako wkład do projektów realizowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007–2013. Mimo że zarówno RIO, jak i urzędy marszałkowskie uważają inaczej, to interpretacja resortu rolnictwa nie pozostawia złudzeń.

Zaloguj się i czytaj więcej

MARLENA SAKOWSKA-BARYŁA

Kierunki zmian w dostępie do informacji publicznej

Ustawa o dostępie do informacji publicznej z założenia miała wprowadzać „odformalizowane” reguły udostępniania informacji publicznej. Jednak w efekcie dysponujemy aktem niekompletnym, który np. nie określa zasad postępowania z tzw. informacją przetworzoną, nie wskazuje, co zrobić, gdy wnioskodawca nie podał swojego imienia, nazwiska, adresu, a konieczne jest wydanie decyzji o odmowie udostępnienia informacji publicznej i jej doręczenie owemu wnioskodawcy. Dlatego konieczne są zmiany.

Zaloguj się i czytaj więcej

RYSZARD BREJZA

Unia każe wprowadzić in-house

Ryszard Brejza, prezydent Inowrocławia, w przysłanej do „Wspólnoty” polemice argumentuje, dlaczego Sejm ma obowiązek wprowadzić do ustawy możliwość zlecania zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi spółkom komunalnym bez przetargu. Tytuł i śródtytuły artykułu pochodzą od redakcji.

Zaloguj się i czytaj więcej

RYSZARD BREJZA

Unia każe wprowadzić in-house

Ryszard Brejza, prezydent Inowrocławia, w przysłanej do „Wspólnoty” polemice argumentuje, dlaczego Sejm ma obowiązek wprowadzić do ustawy możliwość zlecania zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi spółkom komunalnym bez przetargu. Tytuł i śródtytuły artykułu pochodzą od redakcji.

Zaloguj się i czytaj więcej

BUK

Co się ostanie w ustawie śmieciowej

Posłowie pracują nad nowelą ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. „Wspólnota” już wie, jakie rozwiązania znajdą się w ostatecznym projekcie.

Zaloguj się i czytaj więcej

SŁAWOMIR BUKOWSKI

Za słabi, by zablokować odkrywki

Samorządowcy i mieszkańcy terenów zagrożonych wysiedleniem pod budowę kopalni odkrywkowych węgla brunatnego przyjechali wykrzyczeć „NIE” pod Kancelarią Premiera w Warszawie. 23 sierpnia zorganizują żywy ponadgraniczny łańcuch z niemieckiego Kerkwitz do Gubina i Brodów. Ale ich protesty zapewne zdadzą się na nic, bo politycy i z koalicji rządzącej, i z PiS uważają, że energetyka oparta na węglu to przyszłość Polski.

Zaloguj się i czytaj więcej

JAN ŻĄDŁO

Rząd się spóźnił ze swoją kartąRząd się spóźnił ze swoją kartą

Gminy otrzymały kolejne zadanie, którego koszt został niedoszacowany. Za własne pieniądze mają utworzyć i wyposażyć stanowiska pracy dla osób wydających rządową Kartę Dużej Rodziny, a wojewoda zapewni im jedynie środki dla zatrudnianych na poziomie minimalnego wynagrodzenia.

Zaloguj się i czytaj więcej

ROZMAWIAŁ ANDRZEJ GNIADKOWSKI

Karty najlepiej działają w dużych miastach

Rozmowa z Szymonem Wytykowskim, prezesem oddziału Wielkopolskiego Związku Dużych Rodzin 3plus

Zaloguj się i czytaj więcej

MONIKA KARWAT-BURY

Polskich nauczycieli trzeba douczyć

Młody nauczyciel przychodzi przygotowany merytorycznie do pracy, ale brakuje mu wiedzy psychologicznej i dotyczącej funkcjonowania szkoły. Z kolei dyrektorzy szkół są przepracowani i brakuje im wiedzy prawnej.

Zaloguj się i czytaj więcej

AG

Zielona Góra tuż przed rewolucją

Coraz bliżej fuzji miasta Zielona Góra i obwarzankowej gminy. Decyzję popierającą połączenie przyjęła w końcu, przeciwna wcześniej, rada gminy. Zmiany zaakceptował też zespół ustrojowy Komisji Wspólnej.

Zaloguj się i czytaj więcej

Dominik Krzysztofowicz

Orzeczenia

Zaloguj się i czytaj więcej

Organizacje samorządowe

Zaloguj się i czytaj więcej

Aby zapewnić prawidłowe działanie i wygląd niniejszego serwisu oraz aby go stale ulepszać, stosujemy takie technologie jak pliki cookie oraz usługi firm Adobe oraz Google. Ponieważ cenimy Twoją prywatność, prosimy o zgodę na wykorzystanie tych technologii.

Zgoda na wszystkie
Zgoda na wybrane