Dostęp do archiwalnych wydań „Wspólnoty” możliwy jest tylko dla zalogowanych prenumeratorów.

Jeżeli chcesz otrzymać dostęp napisz do nas: prenumerata@municipium.com.pl

Nr 10/1146 - maja 17, 2014

Zamów prenumeratę już dzisiaj.

Samorząd Równych Szans

Do 15 czerwca przedstawiciele urzędów z całej Polski mogą przesyłać zgłoszenia do szóstej edycji konkursu Samorząd Równych Szans.

Zaloguj się i czytaj więcej

BUK

Turyści ciągną do Torunia

Gród Kopernika odwiedziło w zeszłym roku blisko 1,7 miliona turystów, o 40 tysięcy więcej, niż w 2012 roku – wykazało coroczne badanie ruchu turystycznego. Goście zachwyceni są starówką, a narzekają na komunikację miejską.

Zaloguj się i czytaj więcej

ANDRZEJ GNIADKOWSKI

Sopot – prawdziwe slow city

Szybciej rowerem niż samochodem? To bardzo możliwe. Sopot to pierwszy samorząd w Polsce, który wprowadził ograniczenie prędkości do 30 km/h na terenie całego miasta.

Zaloguj się i czytaj więcej

BUK

Komisja Europejska woli Gdańsk

20,2 mln euro dotacji unijnej na budowę drugiego terminalu otrzyma Port Lotniczy im. Lecha Wałęsy w Gdańsku. Informację potwierdziła już Komisja Europejska – warto przypomnieć, że ta sama Komisja nie zgadza się na pomoc publiczną dla lotniska w Kosakowie pod Gdynią.

Zaloguj się i czytaj więcej

Europa Nostra wyróżniła samorząd z Polski

Zaloguj się i czytaj więcej

Rozmawiał Aleksander Pawelec

Biogazownia jak gra w lotka

Wydać kilkaset tysięcy euro i czekać kilka lat, aby dowiedzieć się, że rząd nie kupi naszej energii? Dla inwestorów nadchodzi trudny czas – wieszczy Michał Siembab z Polskiej Izby Gospodarczej Energii Odnawialnej.

Zaloguj się i czytaj więcej

ALEKSANDER PAWELEC

Ustawa o odnawialnych źródłach energii zatrzyma rozwój branży?

Przedsiębiorcy i samorządowcy nauczyli się już działać na rynku OZE bez sektorowej ustawy. Ta jednak nadchodzi i już wiadomo, że wywróci ich życie do góry nogami.

Zaloguj się i czytaj więcej

DOMINIK KRZYSZTOFOWICZ

Śląski subregion centralny wyda ponad 3 mld złotych

Nie będzie dwóch Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Katowicach. Miasto skorzysta z jednej puli środków – ponad 790 mln euro przeznaczonych dla subregionu centralnego. To obok północnego, zachodniego i południowego jeden z czterech subregionów, jakie stworzono w województwie śląskim.

Zaloguj się i czytaj więcej

OPRAC. DBK

Zgoda nie może być generalna

W każdym zindywidualizowanym przypadku zbycia nieruchomości gminnej w formie darowizny, organ stanowiący powinien wyrazić swoją zgodę, podejmując stosowną uchwałę i zgoda ta nie może przybrać formy zasady zawartej w akcie prawa miejscowego.

Zaloguj się i czytaj więcej

OPRAC. DBK

Ceny wynajmu świetlicy

Rada gminy ma kompetencje do uregulowania wysokości cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej jednostek samorządu terytorialnego, ale jest to akt kierownictwa wewnętrznego, a nie akt prawa miejscowego.

Zaloguj się i czytaj więcej

OPRAC. DK

Selektywna zbiórka odpadów bez opłat

Rada gminy nie może w regulaminie utrzymania czystości i porządku w gminie nałożyć na właścicieli nieruchomości obowiązku ponoszenia kosztów selektywnej zbiórki odpadów. Taka opłata byłaby „płaceniem za to samo”, co zostało już opłacone w formie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zaloguj się i czytaj więcej

OPRAC. DK

Bezprzetargowa sprzedaż działki

Wojewoda nie może stwierdzić nieważności sprzedaży działki w formie bezprzetargowej tylko dlatego, że przylega ona do więcej niż jednej działki. Sam fakt przylegania nieruchomości gminnej do dwóch nieruchomości nie jest równoznaczny z funkcjonalnym powiązaniem nieruchomości z każdą z nich.

Zaloguj się i czytaj więcej

MACIEJ J. NOWAK

Zasady wynajmowania lokali gminnych

W gminie jest zmieniana uchwała rady gminy „Zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy”. W radzie rozpoczęła się dyskusja na temat tego, jakie konkretnie kryteria mogą być w uchwale wprowadzane przy przyznawaniu lokali komunalnych, w tym lokali socjalnych. Co powinno być brane pod uwagę? Przy przyznawaniu pierwszeństwa do lokali gminnych rada gminy może wprowadzać kryteria dotyczące osobistej sytuacji konkretnych osób, której zaistnienie skłania do wniosku, że potrzebują one szczególnej pomocy.

Zaloguj się i czytaj więcej

MACIEJ J. NOWAK

Organ kwestionujący zmianę planu

W gminie została podjęta (przez radę gminy) uchwała o przystąpieniu do prac nad zmianą obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Wójt następnie poinformował o przystąpieniu do zmiany planu wszystkie organy właściwe do dokonywania opinii i uzgodnień. Jeden z nich skierował w odpowiedzi pismo, w którym zażądał zatrzymania prac nad zmianą planu, argumentując, że mogłaby ona doprowadzić do pogorszenia warunków związanych z ochroną przyrody na nieruchomościach objętych zmianą. W ocenie organów gminy ewentualna zmiana planu byłaby zgodna z treścią studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Czy żądanie zatrzymania postępowania w zakresie zmiany planu miejscowego jest w jakikolwiek sposób dla organów gminy wiążące? Nie. Organy uzgadniające projekt planu miejscowego nie mogą w sposób wiążący dla organów gminy wypowiadać się na temat zasadności podjęcia postępowania w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Zaloguj się i czytaj więcej

WOJCIECH KUCYPERA

Zwrot funduszu remontowego dla gminy

Czy gmina, której członkostwo we wspólnocie mieszkaniowej ustało ma prawo do żądania zwrotu przez wspólnotę uiszczonych przez gminę zaliczek na fundusz remontowy?

Zaloguj się i czytaj więcej

SZYMON BATKOWSKI

Remont szkoły z funduszu sołeckiego

Czy z funduszu sołeckiego można przeznaczyć środki na remont szkoły przez stowarzyszenie przy założeniu, że budynek jest własnością gminy? Odpowiedź na postawione pytanie nie jest jednoznaczna. Przy pewnych założeniach możemy uznać, iż remont szkoły mieści się w zadaniach własnych gminy, a tym samym środki z funduszu sołeckiego mogą być co do zasady przeznaczone na remont szkoły. Istotne jednak jest również przeanalizowanie zapisów umowy zawartej pomiędzy stowarzyszeniem a gminą, która stanowi podstawę do korzystania z budynku szkoły, co do obowiązków ponoszenia kosztów utrzymania budynku szkoły.

Zaloguj się i czytaj więcej

JACEK MURZYDŁO

Laptop w urzędzie? Tak, ale...

Pomimo niewątpliwych zalet komputerów przenośnych ich zastosowanie na stanowiskach pracy wiąże się dla pracodawcy z koniecznością wypełnienia dodatkowych obowiązków. Ich niedopełnienie może sporo kosztować. Problem ten dotyczy także urzędów.

Zaloguj się i czytaj więcej

JĘDRZEJ BUJNY

Zaopatrzenie energetyczne w gminie

Katalog spoczywających na gminach zadań obejmujących sprawy „zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz” nie jest jednorodny. Mając bowiem na względzie aktualne brzmienie art. 18 ust. 1 prawa energetycznego, można wyodrębnić w nim aż trzy typy zadań, tj. zadania o charakterze planistycznym, organizacyjnym oraz finansowym. W niniejszym artykule zajmiemy się jedynie tym pierwszym rodzajem.

Zaloguj się i czytaj więcej

Analiza oświadczeń majątkowych

Jak co roku przewodniczący rad i wójtowie, starostowie oraz wojewodowie mają za zadanie przeanalizowanie złożonych im oświadczeń majątkowych. Zrobią to także urzędy skarbowe. Tym razem jest to czynność o tyle ważna, że mamy rok wyborczy. A oświadczenia majątkowe i ich analiza za kilkanaście tygodni będą się cieszyły szczególną popularnością w prasie lokalnej.

Zaloguj się i czytaj więcej

ZYGMUNT JERZMANOWSKI

„BEZKONKURENCYJNA” GOSPODARKA KOMUNALNA

We Wspólnocie nr 25/1137 z 7 grudnia 2013 r. Pan Marian Ochociński, Skarbnik Gminy Nieszawa, w artykule pt.: „Omnipotencja czy konkurencja” przedstawił swe poglądy na sposób funkcjonowania gospodarki komunalnej. Pan Skarbnik stwierdza, iż w zbyt wielu dziedzinach gospodarki samorządy próbują utrzymać monopol zakładów i spółek komunalnych. I te słowa wypowiedział przedstawiciel samorządu.

Zaloguj się i czytaj więcej

ELŻBIETA RABENDA

Po co samorządom arkusze organizacyjne szkół i przedszkoli?

I znowu przyszedł maj. Miesiąc wybitnie kojarzony z oświatą. Majowe egzaminy maturalne, jeszcze gdzieś trwająca rekrutacja do przedszkoli, przygotowania do otwarcia naboru do klas pierwszych gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych, konkursy na stanowiska dyrektorów. Jednakże najważniejsze zadanie majowe dla samorządów to zatwierdzenie arkuszy organizacyjnych. Wójtowie, burmistrzowie i starostowie są bowiem u progu podjęcia najważniejszej bodaj decyzji okołobudżetowej. Jak nie policzą, nie zweryfikują i nie sprawdzą – zapłacą, czasem sporo. Błędy będą odczuwalne w budżecie do końca bieżącego roku, ale także w kolejnym roku budżetowym!

Zaloguj się i czytaj więcej

DOMINIK KRZYSZTOFOWICZ

Jak inaczej dzielić pieniądze, żeby samorządom się poprawiło

Forum od-nowa proponuje swoją wersję „lokalnego PIT-u”, łącznie z regulacją jego wysokości przez samorządy. Skarbnicy obawiają się jednak niezdrowej konkurencji między gminami.

Zaloguj się i czytaj więcej

OPRAC. BUK

Kamery na ulicach widzą niewiele

Systemy monitoringu służą karaniu kierowców, a nie chuliganów – alarmuje NIK. Ale jak może być inaczej, skoro w Zamościu jeden operator musiał obserwować obraz z nawet 80 kamer! A w Ozorkowie i Łęcznej system nie działał wtedy, kiedy był najbardziej potrzebny.

Zaloguj się i czytaj więcej

EDYTA ŻYŁA

Burmistrz bez prawnika jak bez ręki

Burmistrz Zakopanego wynajął do reprezentowania go w sądzie zewnętrzną kancelarię prawną, ale RIO zakwestionowała wydatek i samorządowiec z własnej kieszeni zwrócił pieniądze. Sprawdziliśmy, ile kosztują podatników zatrudniani przez gminy specjaliści z tej dziedziny: kto ma własny zespół prawny, a kto kupuje usługi prawne na wolnym rynku.

Zaloguj się i czytaj więcej

ROZMAWIAŁ ANDRZEJ GNIADKOWSKI

Wzorujemy się na Berlinie

Rozmowa z wiceprezydentem Warszawy Michałem Olszewskim, współautorem kodeksu dobrych praktyk działania klubokawiarni.

Zaloguj się i czytaj więcej

ANDRZEJ GNIADKOWSKI

Miejskie wojny o ciszę

To jak walka postu z karnawałem. Konflikt pomiędzy entuzjastami nocnego życia a miłośnikami ciszy i spokoju jest nieunikniony. Za próbę pogodzenia dwóch żywiołów zabrały się władze Warszawy. Czy uda im się problem rozwiązać? Można wątpić, ale pierwszy w Polsce kodeks dobrych praktyk działania klubokawiarni na pewno ucywilizuje nieco stosunki.

Zaloguj się i czytaj więcej

OPRAC. BUK

Kto będzie mógł uczyć etyki

W związku z licznymi pytaniami samorządowców resort edukacji opublikował obszerne wyjaśnienia, jakie kwalifikacje musi posiadać nauczyciel etyki.

Zaloguj się i czytaj więcej

AG

Jak wziąć pieniądze z Prosumenta

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska uruchomił pierwsze 100 milionów złotych na budowę mikroinstalacji energetycznych z programu Prosument.

Zaloguj się i czytaj więcej

AG

Rząd działa, ale bardzo powoli

Jak najszybszą likwidację decyzji o warunkach zabudowy oraz uproszczenie procedur urbanistycznych dla terenów zagospodarowanych postulują samorządowcy. Rząd jest jednak dużo bardziej powściągliwy.

Zaloguj się i czytaj więcej

Organizacje samorządowe

Zaloguj się i czytaj więcej

Aby zapewnić prawidłowe działanie i wygląd niniejszego serwisu oraz aby go stale ulepszać, stosujemy takie technologie jak pliki cookie oraz usługi firm Adobe oraz Google. Ponieważ cenimy Twoją prywatność, prosimy o zgodę na wykorzystanie tych technologii.

Zgoda na wszystkie
Zgoda na wybrane