Dostęp do archiwalnych wydań „Wspólnoty” możliwy jest tylko dla zalogowanych prenumeratorów.

Jeżeli chcesz otrzymać dostęp napisz do nas: prenumerata@municipium.com.pl

Nr 2/1138 - stycznia 25, 2014

Zamów prenumeratę już dzisiaj.

BUK

Medal na złość nauczycielom

Wójt Darłowa, wsławiony próbą likwidacji szkoły mimo protestów nauczycieli i rodziców, dostał medal Komisji Edukacji Narodowej, najwyższe resortowe odznaczenie przyznawane przez MEN.

Zaloguj się i czytaj więcej

SŁA

O wójcie, co tańczył z wilkami

Zaloguj się i czytaj więcej

SŁA

Zamiast bazgrołów pozytywne graffiti

Ruda Śląska szuka sposobu na wandali. W wysprejowanym skateparku za zgodą urzędu powstało artystyczne graffiti.

Zaloguj się i czytaj więcej

TOMASZ NADOLNY

Po co Gdańskowi Blog Forum?

Gdańsk jako „Miasto Wolności” chce być kojarzone z przestrzenią uznawaną za sferę nieskrępowanego wyrażania opinii. Jest nią internet, a zwłaszcza blogosfera.

Zaloguj się i czytaj więcej

LECH JAN NITKOWSKI

Barczewo rewitalizuje starówkę

Zabytkowy kościół poewangelicki przemienia się w galerię sztuki i salę koncertową, a na wieży ratuszowej powstanie punkt widokowy. W zrewitalizowanych budynkach będzie można podziwiać efekty prowadzonych z dużym rozmachem prac archeologicznych. Publikujemy artykuł burmistrza Barczewa o przywracaniu blasku barczewskiej starówce.

Zaloguj się i czytaj więcej

EDYTA ŻYŁA

Żeby biznes pracował dla miasta

Wspólna organizacja imprez kulturalnych, tworzenie ciał doradczych, funkcjonowanie w urzędach odrębnych wydziałów obsługi inwestorów – współpraca biznesu z samorządem układa się coraz lepiej. Dzięki zasadom, które udało się wypracować w ostatnich latach potrzeba utrzymywania budzących kontrowersje nieformalnych relacji znacznie się zmniejszyła.

Zaloguj się i czytaj więcej

DOMINIK KRZYSZTOFOWICZ

Dobrze wydać pół miliarda

Pewne środki bez konkursu i podział według własnych potrzeb. W najbliższych latach w subregionie północnym woj. śląskiego niemal pół miliarda złotych z funduszy europejskich podzielą między sobą powiaty: częstochowski, kłobucki i myszkowski oraz sama Częstochowa.

Zaloguj się i czytaj więcej

OPRAC. DBK

Aby zlikwidować straż gminną konieczna jest opinia związku

Nie można uznać za wyczerpanie trybu opiniowania projektów aktów normatywnych przez związki zawodowe jedynie ustnego poinformowania związku o nieuwzględnieniu jego stanowiska.

Zaloguj się i czytaj więcej

OPRAC. DBK

Opłaty za korzystanie z targowiska

W zakresie ustalania zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej nie mieści się wprowadzenie opłat za korzystanie z nich.

Zaloguj się i czytaj więcej

OPRAC. DK

Otwieranie bramy tylko w granicach działki

Bramy przesuwne nie mogą otwierać się na zewnątrz działki. Zgodnie z tą zasadą należy uznać, że inspektor nadzoru budowlanego ma prawo nakazać rozbiórkę bramy, która otwierając się, „wjeżdża” na teren sąsiedniej nieruchomości.

Zaloguj się i czytaj więcej

OPRAC. DK

Skarga tylko w interesie własnym lub z upoważnieniem

Złożenie przez organizację społeczną skargi w trybie art. 101 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, będące realizacją jej celu statutowego, nie jest działaniem motywowanym naruszeniem własnego, indywidualnego, konkretnego interesu prawnego, ale stanowi działanie w obronie interesu publicznego, a ten nie może być przesłanką zaskarżenia na podstawie wymienionego przepisu.

Zaloguj się i czytaj więcej

JACEK MURZYDŁO

Brak danych spółki może być brakiem formalnym podania

Jak w sposób prawidłowy wskazywać osobę prawną, która wnosi podanie do organu administracji publicznej? Czy wystarczy tylko jej nazwa i adres?

Zaloguj się i czytaj więcej

MACIEJ J. NOWAK

Renta planistyczna a zapis

Umową o przeniesienie własności nieruchomości w wykonaniu zapisu zwykłego sporządzoną w formie aktu notarialnego przeniesiona została własność nieruchomości. Zgodnie z postanowieniem umowy, spadkobierca swojego ojca spadkodawcy na podstawie testamentu, w wykonaniu zapisu zwykłego zawartego w innym akcie notarialnym, przeniósł na rzecz swojego brata niezabudowaną nieruchomość. Wątpliwość dotyczy tego, czy w takiej sprawie, w której nastąpiło przeniesienie własności nieruchomości w drodze zapisu zwykłego, a miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wskazuje, że wartość nieruchomości wzrosła, należy naliczyć opłatę planistyczną zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym?

Zaloguj się i czytaj więcej

MICHAŁ PRĘTNICKI, JOANNA KOSTRZEWSKA

(NIE)JAWNE ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Czy mogą być udostępnione osobom trzecim, a jeśli tak, to w którym momencie, dokumenty składane przez wykonawców w procedurze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, takie jak: kosztorys inwestorski, oferta, kalkulacje cenowe?

Zaloguj się i czytaj więcej

ROBERT SEWERYN

Kiedy upływa termin do ustalenia opłaty adiacenckiej?

O zachowaniu trzyletniego terminu do ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału, o którym mowa w art. 98a ust. 1 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, w przypadku zakończenia postępowania decyzją organu odwoławczego, decyduje data wydania decyzji ostatecznej przez organ odwoławczy, a nie data doręczenia tej decyzji stronie.

Zaloguj się i czytaj więcej

DARIUSZ P. KAŁA

Dotacja dla OSP na podstawie ustawy o ochronie przeciwpożarowej

Nie jest dopuszczalne podjęcie uchwały przez jednostkę samorządu terytorialnego w sprawie przyznania dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej na podstawie ustawy o ochronie przeciwpożarowej, ponieważ brak jest podstawy prawnej do takiego działania.

Zaloguj się i czytaj więcej

ZYGMUNT JERZMANOWSKI

NAJEM MIESZKAŃ KOMUNALNYCH

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju wycofało się z reformy zasad najmu lokali od gmin. Wszystko zostaje więc po staremu, w tym problem ze znajomością i przestrzeganiem przepisów prawa lokalowego. Często w formie niezbyt doskonałych umów najmu leży przyczyna głębokich nieporozumień, a nawet patologii w stosunkach między wynajmującą gminą a lokatorem.

Zaloguj się i czytaj więcej

DAGMARA KAFAR

Wyposażenie miejsc podróżnych autostrad

W dalszym ciągu obserwujemy sytuacje, w których zarządca projektowanej autostrady lub drogi ekspresowej nie przewiduje w swoich planach inwestycyjnych kompletnego wyposażania realizowanych tras komunikacyjnych. Następnie przekazuje w drodze umowy cywilnej wyłonionym w przetargach podmiotom komercyjnym prawo, obowiązek czy możliwość wybudowana obiektów w granicach zarezerwowanych w terenie miejsc obsługi podróżnych. Jednak kolejność działań, mających na celu realizację postanowień takich umów, napotyka pewne trudności administracyjne.

Zaloguj się i czytaj więcej

AGATA DĄMBSKA

Budżet obywatelski – placebo, nie panaceum

Co jakiś czas pojawiają się w metodach działania samorządu swoiste mody. Jednak nawet najlepszy pomysł będzie na nic, jeżeli wprowadzi się go w źle funkcjonujące podstawy systemu. Stanie się wówczas jedynie nakładką, która nie zdoła naprawić szwankujących mechanizmów. Taka właśnie sytuacja ma miejsce w przypadku budżetu obywatelskiego.

Zaloguj się i czytaj więcej

ANDRZEJ SZEWC

W sprawie „kodyfikacji samorządu”

We „Wspólnocie” nr 25 z 7 grudnia 2013 r. ukazały się dwa artykuły dotyczące zmian w prawie samorządu terytorialnego: „Kodyfikacja samorządu” i „Czas na zmiany”. W pierwszym omówiono projekt kodyfikacji prawa samorządowego przygotowany przez Stowarzyszenie Rzeczpospolita Obywatelska, w drugim scharakteryzowano zmiany, jakich zdaniem Forum Od-nowa należy dokonać w prawie, aby samorząd terytorialny „ukształtowany w latach 90. XX wieku mógł sobie radzić z coraz poważniejszymi wyzwaniami cywilizacyjnymi”. Oba teksty zawierają bardziej lub mniej wyraźną zachętę do dyskusji w poruszanych sprawach. Pozwalam więc sobie zabrać głos.

Zaloguj się i czytaj więcej

ŁUKASZ DZIURA

Naprawić komisje bezpieczeństwa

O fatalnym sposobie działania powiatowych komisji bezpieczeństwa pisaliśmy kilkakrotnie. Dziś zestaw rekomendacji, jak zmienić prawo, aby ciała te nie były tylko fasadowe i zajmowały się czymś więcej, niż kopiowaniem programów napisanych u sąsiadów i opiniowaniem projektu budżetu.

Zaloguj się i czytaj więcej

SŁAWOMIR BUKOWSKI

Czego CBA szuka w Nozdrzcu

Agenci zatrzymują wójta. W Polskę idzie komunikat: chciał skorumpować egzaminatorów prawa jazdy. Gazety publikują zdjęcia popularnego na Podkarpaciu samorządowca z czarnym paskiem na oczach. Kilka tygodni później zarzuty zostają cofnięte, a prokuratura przyznaje: nie ma ani jednego dowodu winy. – CBA szuka na mnie haka od 2008 roku. Ponieważ jestem uczciwy, w końcu publicznie upokorzyli mnie, zrobili hersztem bandy – mówi Antoni Gromala.

Zaloguj się i czytaj więcej

TOMASZ SZYDŁO

Świdnik wprowadza do szkół i przedszkoli metodę Montessori

System nauczania, zwany metodą Montessori, uchodzi za ekskluzywny. Niesłusznie. W Świdniku stosuje się w go publicznych przedszkolach i trzech oddziałach wczesnoszkolnych w szkole podstawowej. Uczniowie osiągają lepsze wyniki w nauce, a system jest znacznie tańszy niż tradycyjne metody.

Zaloguj się i czytaj więcej

ANDRZEJ GNIADKOWSKI

Sposób Leśniowic na ominięcie zapisów Karty Nauczyciela

Oświata stowarzyszeniowa wypiera samorządową, dzięki czemu zamiast wzbudzającej emocje likwidacji szkół mamy ich powolne wygaszanie. Taki model reformy oświaty wybrała jedna z lubelskich gmin. Ale związkowcy wypowiedzieli wójtowi wojnę.

Zaloguj się i czytaj więcej

Młodzi nie zechcą żyć w państwie absurdu

Z profesorem Jerzym Stępniem rozmawia Janusz Król

Zaloguj się i czytaj więcej

OPRAC. BUK

Oczyszczalnie ścieków groźne dla środowiska

Komunalne oczyszczalnie zaniedbują wykonywanie badań i łamią ustawę o odpadach – twierdzi NIK.

Zaloguj się i czytaj więcej

AG

Niemiecki przykład dla polskich wsi

Spółdzielnie produkujące zieloną energię to przyszłość polskiej wsi – przekonują eksperci Fundacji Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej. Przygotowali raport na temat gospodarki niskoemisyjnej w gminach.

Zaloguj się i czytaj więcej

AG

SLD chce wywrócić administrację

Likwidację powiatów i przywrócenie 49 województw postuluje Sojusz Lewicy Demokratycznej. Nowy podział administracyjny miałby obowiązywać już od 2018 roku.

Zaloguj się i czytaj więcej

Aby zapewnić prawidłowe działanie i wygląd niniejszego serwisu oraz aby go stale ulepszać, stosujemy takie technologie jak pliki cookie oraz usługi firm Adobe oraz Google. Ponieważ cenimy Twoją prywatność, prosimy o zgodę na wykorzystanie tych technologii.

Zgoda na wszystkie
Zgoda na wybrane