Dostęp do archiwalnych wydań „Wspólnoty” możliwy jest tylko dla zalogowanych prenumeratorów.

Jeżeli chcesz otrzymać dostęp napisz do nas: prenumerata@municipium.com.pl

Nr 16/1126 - sierpnia 3, 2013

Zamów prenumeratę już dzisiaj.

Andrzej Gniadkowski

Rząd kontra przedmieścia

Przeciwdziałanie suburbanizacji, rewitalizacja obszarów zdegradowanych, korekta przepisów umożliwiająca skuteczniejsze zarządzanie obszarami metropolitalnymi i wsparcie dla mniejszych ośrodków. Takie są założenia Krajowej Polityki Miejskiej, przyjęte przez rząd.

Zaloguj się i czytaj więcej

Andrzej Gniadkowski

NIK wytyka brak konkursów

Tylko połowa spośród 4 tys. urzędników w skontrolowanych samorządach została przyjęta w drodze otwartego i konkurencyjnego naboru.

Zaloguj się i czytaj więcej

Sławomir Bukowski

Zielona Góra postanowiła wyrzucić ustawę do śmieci

50-tysięcznymi karami i licznymi kontrolami grozi minister środowiska Marcin Korolec gminom, które nie rozpisały przetargu na odbiór odpadów. – Chronię miejski zakład, nie będę rozwalał systemu, który świetnie u nas działa – odpowiada prezydent Zielonej Góry Janusz Kubicki. Miasto i trzy okoliczne gminy zbuntowały się przeciw ustawie śmieciowej. Ich zdaniem to gniot legislacyjny.

Zaloguj się i czytaj więcej

Sławomir Bukowski

Buntownicy z Sopotu

18 gmin nie zorganizowało przetargu na odbiór odpadów – poinformował na początku lipca resort środowiska. Wśród buntowników są duże miasta, np. Piekary Śląskie czy Sopot. Władze tego ostatniego mówią: nieścisłości w prawie pozwalają powierzyć odbiór odpadów zakładowi komunalnemu.

Zaloguj się i czytaj więcej

Janusz Król

Nadchodzi czas rokoszów?

Zaloguj się i czytaj więcej

Dagmara Kafar

Zacznijmy chronić krajobraz

Obecne przepisy są niewydolne, a otaczający nas krajobraz ulega ciągłej degradacji. Nowa ustawa może zmienić ten stan, ale propozycje zawarte w projekcie prezydenckim bardzo skomplikują proces inwestycyjny i mogą spotęgować chaos prawny.

Zaloguj się i czytaj więcej

Andrzej Gniadkowski

Lepsza estetyka oraz zarobek

Gminy pobierając opłaty, podreperują swoje budżety, agencje reklamowe zamiast walczyć na ilość i wielkość skupią się na jakości. Najbardziej jednak zyska estetyka przestrzeni publicznej. Czy projekt Kancelarii Prezydenta będzie lekiem na zaśmiecenie miast reklamami?

Zaloguj się i czytaj więcej

Rozmawiał Andrzej Gniadkowski

Od lokalnej władzy musimy wymagać najwięcej

O konieczności wprowadzenia regulacji dotyczących reklamy w przestrzeni publicznej rozmawiamy z Aleksandrą Stępień, prezes stowarzyszenia MiastoMojeAwNim

Zaloguj się i czytaj więcej

Edyta Żyła

Miliony na sale sportowe i boiska piłkarskie

Samorządy nadrabiają zaległości w rozbudowie infrastruktury sportowej – nie ma w Polsce gminy, która nie starałaby się o nowe boisko, pływalnię czy stadion. Przeszkodą nie są nawet wysokie koszty inwestycji, bo urzędnicy nauczyli się pozyskiwać środki zewnętrzne. Sprawdziliśmy, jakie obiekty wyrosły ostatnio w polskich gminach.

Zaloguj się i czytaj więcej

Barbara Mrozowska-Nieradko

Nadzór właścicielski nad spółkami komunalnymi

Spółki komunalne są jedną z bardziej popularnych form działalności gmin skierowaną na zaspokojenie potrzeb wspólnoty samorządowej. Jednocześnie, od lat, funkcjonowaniu spółek towarzyszy dyskusja nad poprawnością tej formy realizacji zadań gminy, a ściślej nad tym, czy przekazane spółkom mienie komunalne jest w sposób właściwy, zgodny z celami spółki wykorzystywane i czy rzeczywiście służy realizacji zadań publicznych gminy. Słowem czy i jak gminy sprawują nadzór właścicielski nad spółkami.

Zaloguj się i czytaj więcej

Dominik Krzysztofowicz

Jak radnemu trwoga, to pisze do RIO

Regionalne izby obrachunkowe borykają się ze skargami radnych, które nie powinny ujrzeć światła dziennego! Zdaniem RIO radni mają wiele środków, dzięki którym mogą wyrazić swoje odrębne zdanie – bynajmniej nie należy do nich pisanie do izb.

Zaloguj się i czytaj więcej

Kamila Grobicka-Madej

Piątek w Szczecinie, poniedziałek w Łodzi

Stanowisko Naczelnego Sądu Administracyjnego odnośnie do sposobu obliczania terminów do wydania rozstrzygnięcia nadzorczego jest tak rozbieżne, że organ nadzoru może mieć duży problem z wyborem tego właściwego.

Zaloguj się i czytaj więcej

Jarosław Balcewicz

Zamawianie robót budowlanych po zmianach

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane charakteryzują się ich dużym sformalizowaniem. Dotyczy to przede wszystkim opisu przedmiotu zamówienia oraz sposobu obliczania ich wartości. Dokonane ostatnio istotne zmiany w systemie zamówień publicznych są również związane z robotami budowlanymi.

Zaloguj się i czytaj więcej

Maciej J. Nowak

Lokale socjalne w gminie

Jednym z obowiązków obciążających gminę jest zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych jej mieszkańców, w tym utrzymywanie lokali socjalnych.

Zaloguj się i czytaj więcej

Weronika Grabowiecka

Dyscyplina finansów w zakresie kontroli i audytu

Co prawda nie każde niedopełnienie przez kierownika jednostki jakiegokolwiek obowiązku w zakresie kontroli zarządczej, kontroli wstępnej i audytu będzie rodzić jego odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych ale warto przyjrzeć się przepisom by wiedzieć, kiedy to może nastąpić.

Zaloguj się i czytaj więcej

Dariusz P. Kała

Finansowanie przez gminę prowadzenia rachunku bankowego OSP

Ochotnicze straże pożarne prowadzą rachunki bankowe służące głównie do rozliczeń związanych z otrzymywaniem dotacji z Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego na zakup sprzętu oraz dotacji z gminy na zakup sprzętu ratowniczego i wyposażenia. Bank za prowadzenie konta OSP pobiera opłatę. Czy w związku z tym gmina może płacić za prowadzenie rachunku bankowego Ochotniczej Straży Pożarnej?

Zaloguj się i czytaj więcej

Marcin Maciocha

Deklaracja odpadowa składana w tylko w swojej gminie

Nieruchomość zamieszkana położona w gminie X niemalże przy granicy gminy Y dotychczas obsługiwana była w zakresie odbioru odpadów przez przedsiębiorcę odbierającego odpady z gminy Y. Jest ona znacznie oddalona od centrum macierzystej gminy X, a jednocześnie jest bardzo dobrze skomunikowana z gminą Y. Czy mieszkaniec ww. nieruchomości posiada prawną możliwość złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami w gminie Y i rozliczania się z gminą Y ?

Zaloguj się i czytaj więcej

Dominik Krzysztofowicz

Dopuszczalna powtórna ocena uchwały przez ten sam sąd

Jeżeli o legalności określonego aktu prawa miejscowego orzekał już sąd administracyjny i skargę oddalił, to sąd ten orzekając później, ze skargi innego podmiotu, jest związany dokonanymi wcześniej ocenami – co do treści odnoszących się do ogółu adresatów. Może natomiast ten sam akt prawa miejscowego skontrolować pod względem legalności w takich granicach, w jakich nie był oceniany wcześniej, tj. naruszenia indywidualnego interesu innego skarżącego.

Zaloguj się i czytaj więcej

Dorota Bąbiak - Kowalska

Właściwa podstawa prawna dla stypendiów

Przepis art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy o samorządzie gminnym ma wyłącznie charakter przepisu kompetencyjnego i przesądza o tym, że jeżeli ustawy szczególne przekażą gminie zadania w zakresie udzielania stypendiów, to właśnie rada gminy będzie właściwa do uchwalania zasad ich udzielania.

Zaloguj się i czytaj więcej

Krystian Szczepański

Deklaracje a zmiana właściciela

Od kiedy należy uznać, że nastąpiła zmiana właściciela nieruchomości w sprawach opłat za zagospodarowanie odpadami? Czy decydujące znaczenie ma wpis do księgi wieczystej?

Zaloguj się i czytaj więcej

Sławomir Bukowski

Pomagamy poprawiać uchwały

Choć minął ponad miesiąc od startu rewolucji śmieciowej, nie brakuje wątpliwości, jak interpretować zapisy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Regionalne izby obrachunkowe przygotowały zestawienie najczęstszych błędów popełnianych przy uchwalaniu prawa miejscowego. Aby ich uniknąć, warto skorzystać z usług doradczych świadczonych przez MUNICIPIUM SA.

Zaloguj się i czytaj więcej

Dominik Krzysztofowicz

Siewierz umie omijać absurdy

Niektóre firmy zajmujące się odbiorem śmieci chętnie dopłaciłyby gminom za odbiór posegregowanych odpadów! Na przeszkodzie stoi jednak prawo, które nie pozwala w specyfikacji istotnych warunków zamówienia zapisywać cen ujemnych. Gmina Siewierz wpadła na pomysł, jak absurdalne ograniczenia ominąć.

Zaloguj się i czytaj więcej

Edyta Żyła

Ustawa śmieciowa preferuje miasta

Ustawa śmieciowa jest dobra, ale nie dla gmin wiejskich – uważają urzędnicy gminy Łomazy. Wypełnili wszystkie obowiązki nałożone prawem, ale nie podchodzą do tych uregulowań ze zbyt dużym entuzjazmem.

Zaloguj się i czytaj więcej

Sławomir Solarz

Bilans zadłużenia europejskich stolic

Ryzyko przekroczenia konstytucyjnego drugiego progu ostrożnościowego (55 proc. PKB) oraz problemy, jakie już teraz wiążą się z długiem przekraczającym 50 proc., dotykają samorządy coraz boleśniej. Pojawiają się próby narzucenia dodatkowych ograniczeń w zakresie zaciągania zobowiązań i zwrotnego finansowania inwestycji. Warto spojrzeć, jak inne miasta europejskie radzą sobie z problemem deficytu i długu.

Zaloguj się i czytaj więcej

Klaudia Gaworska

Satysfakcja klientów urzędu

Celem funkcjonowania każdej organizacji, niezależnie od wielkości czy rodzaju, jest odpowiadanie na potrzeby klienta. Informacje o potrzebach i oczekiwaniach stanowią punkt wyjścia do budowania pozytywnych relacji z klientem. Nie inaczej sytuacja wygląda w jednostkach samorządu terytorialnego. Dlatego wiele z nich decyduje się na pomiar satysfakcji klienta.

Zaloguj się i czytaj więcej

Sławomir Bukowski

Gdańsk stawia na tramwaje

Zaloguj się i czytaj więcej

Rafał Rudka

Tacy z nas samorządowcy

Coraz większymi krokami zbliża się rok wyborczy w samorządach, okres wzmożonej aktywności grup społecznych próbujących wprowadzić swych przedstawicieli do rad różnych szczebli. Nim to jednak nastąpi, pojawią się pytania: jakiego radnego, wójta, burmistrza i prezydenta miasta mieszkańcy wybierają najchętniej? Czym się kierują? Wolą kobiety czy mężczyzn? Osoby młodsze czy starsze i doświadczone? Czy mają znaczenie wykształcenie i profesja kandydata? W pewnym stopniu na te wszystkie pytania znamy już odpowiedź.

Zaloguj się i czytaj więcej

WSPOLNOTA

Wielkie zawody drwali w Bobrowie

W sobotni poranek 6 lipca 2013 r. dwudziestu dziewięciu drwali z Polski, Francji, Słowacji i Niemiec wyruszyło do lasu, gdzie na polu zrębowym rywalizowali o tytuł najlepszego.

Zaloguj się i czytaj więcej

Sławomir Bukowski

Odpis uderzy w samorząd

Wiceminister administracji i cyfryzacji Stanisław Huskowski: – Nie przewidujemy wyrównań dla samorządów w związku ze zmniejszeniem wpływów z PIT po wprowadzeniu dobrowolnego odpisu na Kościoły.

Zaloguj się i czytaj więcej

Aby zapewnić prawidłowe działanie i wygląd niniejszego serwisu oraz aby go stale ulepszać, stosujemy takie technologie jak pliki cookie oraz usługi firm Adobe oraz Google. Ponieważ cenimy Twoją prywatność, prosimy o zgodę na wykorzystanie tych technologii.

Zgoda na wszystkie
Zgoda na wybrane