Dostęp do archiwalnych wydań „Wspólnoty” możliwy jest tylko dla zalogowanych prenumeratorów.

Jeżeli chcesz otrzymać dostęp napisz do nas: prenumerata@municipium.com.pl

Nr 3/1113 - lutego 2, 2013

Zamów prenumeratę już dzisiaj.

Włodzimierz Tomaszewski

Prof. Michał Kulesza i Rzeczpospolita Samorządna Łódzka

Był krytyczny wobec każdego przejawu burzenia czy też odwracania dokonanych zmian. Mówił to wprost każdemu rządowi, ale dzięki temu był szanowany za przekonanie i determinację.

Zaloguj się i czytaj więcej

Sławomir Bukowski

Rząd zostawił Tychy

Rozczarowani? Tak, to dobre słowo. Decyzja Ministerstwa Pracy mocno w nas uderzyła – Daria Szczepańska, wiceprezydent Tychów, waży słowa. – Po co były te wszystkie obietnice o specjalnym rządowym wsparciu dla zwalnianych z Fiata, po co sugerowano nam pisanie pilotażowego programu pomocy dla nich? Gdy przyszło do konkretów okazało się, że resort woli działać schematycznie, tymczasem my potrzebujemy pomocy tu i teraz. Nie chcemy skazywać setek ludzi na zasiłek dla bezrobotnych.

Zaloguj się i czytaj więcej

Andrzej Gniadkowski

Z premierem o finansach

Samorządowcy liczą na korektę indywidualnego wskaźnika zadłużenia, który będzie obowiązywał przy ustalaniu budżetów na 2014 rok.

Zaloguj się i czytaj więcej

Dominik Krzysztofowicz

Jak minister Michał Boni usiłuje naprawiać samorządy

Szef resortu administracji i cyfryzacji wciąż zaskakuje nowymi pomysłami. Tym razem wziął się za regulacje prawne dotyczące samorządów. Czy aby na pewno jednak oszczędności szuka tam, gdzie powinien?

Zaloguj się i czytaj więcej

Andrzej Gniadkowski

Trzy kroki do średniej

Jak nie wypłacać jednorazowych dodatków uzupełniających nauczycielom? Takie pytanie zadaje sobie teraz wielu samorządowców. Odpowiedź wbrew pozorom może być prosta.

Zaloguj się i czytaj więcej

Sławomir Bukowski

Burmistrz Zakopanego dalej ma pod górkę

Burmistrz Janusz Majcher: – Zakopiańczycy pokazali, że są odpowiedzialni za swoje miasto. Wiceprzewodniczący rady Marek Trzaskoś: – Referendum potwierdziło, że ludzie chcą go odwołać.

Zaloguj się i czytaj więcej

Jacek Rożalski

Gdańsk próbuje uratować szkoły przed likwidacją

Szkoły muszą obniżyć koszty utrzymania, nauczyć się lepiej konstruować budżety, ale przede wszystkim stać się centrami lokalnych społeczności. Takie pomysły wcielają w życie władze Gdańska.

Zaloguj się i czytaj więcej

Rozmawiał Jacek Różalski

Jeśli znikną szkoły, zostanie pustynia

Rozmowa z wiceprezydent Gdańska Ewą Kamińską

Zaloguj się i czytaj więcej

Forum Od-nowa

Nowa perspektywa finansowa i polskie aspiracje

Rok 2013 będzie okresem kończenia negocjacji na temat budżetu Unii Europejskiej na lata 2014–2020. Przywódcy państw członkowskich mają wrócić do tej kwestii już w lutym. Trudno obecnie wyrokować, jakie konkretnie kwoty zostaną przyznane Polsce i czy będzie to mniej, czy więcej niż w kończącej się perspektywie finansowej. Można jedynie mówić o nadziei wielu osób, że utrzymamy pozycję największego beneficjenta netto środków pomocowych.

Zaloguj się i czytaj więcej

Zygmunt Jerzmanowski

Zbywanie akcji i udziałów spółek komunalnych

Bardzo częstym błędem jest udzielanie przez rady gmin indywidualnych zgód na zbycie akcji konkretnej spółki komunalnej bez wcześniej uchwalonych zasad zbywania udziałów.

Zaloguj się i czytaj więcej

Przemysław Sztejna

Uwierzytelnienie dokumentów w postępowaniu administracyjnym

Akta administracyjne, jako zbiór poszczególnych dokumentów, mogą zawierać informację publiczną, a obowiązkiem organu prowadzącego jest ustalenie, czy można – w przypadku, gdy wnosi o to podmiot inny niż strona postępowania – udostępnić ten dokument na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej.

Zaloguj się i czytaj więcej

Marta Pawłowska - Stypuła

Odpracowanie zadłużenia

Czy w świetle obowiązujących przepisów, a zwłaszcza ustawy o finansach publicznych, gmina może – powołując się na przepisy art. 453 oraz 659 kodeksu cywilnego – umożliwić najemcom zalegającym w opłatach czynszu odpracowanie długu przez wykonanie np. prac porządkowych na rzecz gminy? Czy sposób odpracowania długu wójt może określić, wydając w tej sprawie zarządzenie?

Zaloguj się i czytaj więcej

Maciej J. Nowak

Wniosek o warunki zabudowy

Do gminy wpłynął wniosek w sprawie ustalenia warunków zabudowy złożony przez osobę, która nie dysponuje żadnym prawem względem nieruchomości, na której ma być inwestycja. O złożonym wniosku dowiedział się właściciel nieruchomości, który wystosował do organu pismo informujące, że nie zamierza ani zbywać nieruchomości, ani podejmować na jej terenie żadnej inwestycji. W konsekwencji sprzeciwia się złożonemu wnioskowi i żąda odmowy ustalenia warunków zabudowy. Czy organ może na tej podstawie odmówić ustalenia warunków zabudowy?

Zaloguj się i czytaj więcej

Marcin Korzeb

Brak elektronicznej skrzynki podawczej

Jeżeli gmina nie posiada elektronicznej skrzynki podawczej, a mieszkaniec prześle pismo podpisane podpisem elektronicznym na podaną przez gminę skrzynkę kontaktową, to czy gmina ma obowiązek udzielić mu odpowiedzi?

Zaloguj się i czytaj więcej

Radny płaci za informację

Czy radny musi płacić za nośnik, na którym zostaje mu udostępniona informacja publiczna? Przecież w imieniu wyborców występuje do wójta czy urzędnika o udostępnienie (kserokopie) dokumentów.

Zaloguj się i czytaj więcej

Dominik Krzysztofowicz

Czasowe zwolnienie radnego od pracy

Czy, a jeśli tak – to na jakich zasadach radnemu biorącemu udział w posiedzeniu rady gminy i jej komisji należy się dzień wolny od pracy?

Zaloguj się i czytaj więcej

Michał Byczkowski

Uchwały o średniej cenie skupu żyta

Przewodniczący rady, ustalając w porozumieniu z burmistrzem porządek obrad sesji i zamieszczając projekt uchwały dotyczącej podatków i opłat lokalnych, nie przedłożył propozycji ceny kwintala żyta do wymiaru podatku rolnego za 2013 r. Zdaniem burmistrza taka sytuacja upoważnia do stosowania stawki cenowej kwintala żyta podanej przez GUS i wydania decyzji wymiaru podatku rolnego. Czy taka postawa nie narusza zapisów art. 18 pkt 8 ustawy o samorządzie gminnym określającego właściwość rady?

Zaloguj się i czytaj więcej

Michał Byczkowski

Zatwierdzenie sprawozdania finansowego

Sprawozdania finansowe oraz z wykonania budżetu gminy uznaje się za rozpatrzone bez konieczności odczytania ich w czasie sesji rady. Istotne jest, aby radni byli w posiadaniu stosownej dokumentacji oraz mieli możliwość zabrania głosu w dyskusji nad tymi sprawozdaniami – uznał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu.

Zaloguj się i czytaj więcej

Michał Byczkowski

Środki z funduszu sołeckiego

Uchwała o odrzuceniu wniosku sołectwa o przyznanie środków z funduszu sołeckiego wymaga precyzyjnego uzasadnienia. Stwierdzenie, że wniosek jest niezgodny ze strategią rozwoju gminy i budzi sporo zastrzeżeń, nie jest wystarczające – czytamy w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu.

Zaloguj się i czytaj więcej

Dominik Krzysztofowicz

Określenie zadań rady społecznej

Stwierdzenie, że rada społeczna jest organem inicjującym, wnioskującym i opiniodawczym nie może być uznane za określenie zadań rady społecznej zakładu opieki zdrowotnej.

Zaloguj się i czytaj więcej

Dominik Krzysztofowicz

Nakładanie obowiązków na mieszkańców

Jeżeli ustawodawca szczegółowo określił zawartość regulaminu, organ stanowiący gminy nie może nakładać na właścicieli nieruchomości dodatkowych obowiązków związanych z utrzymaniem porządku.

Zaloguj się i czytaj więcej

Redakcja "WSPÓLNOTY"

Ruszają szkolenia stacjonarne

Przedstawiamy harmonogram I edycji szkoleń stacjonarnych dla przedstawicieli gmin w ramach „Ogólnopolskiego programu szkoleń wspierających wdrożenie nowego systemu gospodarki odpadami”. Program realizowany jest przez MUNICIPIUM SA i współfinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Zaloguj się i czytaj więcej

Andrzej Gniadkowski

In-house poległ w Sejmie

Posłowie przegłosowali w piątek 25 stycznia nowelizację ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Uelastycznia ona dostępne sposoby naliczania opłaty za odbiór odpadów, wprowadza możliwość składania e-deklaracji i poboru opłat w formie inkasa. Odrzucono poprawki SLD i Solidarnej Polski dotyczące bezprzetargowego trybu udzielania zamówień.

Zaloguj się i czytaj więcej

Marcin Maciocha

Co zrobić z domkami letniskowymi

Czy w regulaminie gmina może określić tzw. weekendowe przebywanie na nieruchomości i wprowadzić specjalną stawkę za odbiór odpadów?

Zaloguj się i czytaj więcej

Sylwester Szczepaniak

Oferty wariantowe i częściowe w przetargu na odbiór odpadów

Czy w ogłoszeniu o przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów możliwe jest dopuszczenie składania ofert częściowych lub wariantowych przez wykonawców? Aby odpowiedzieć na to pytanie, trzeba przeanalizować ustawę śmieciową oraz prawo zamówień publicznych.

Zaloguj się i czytaj więcej

Andrzej Gniadkowski

Subwencja środowiskowa ratunkiem dla gmin

Stawka większa niż 8 miliardów, rządowy projekt nowelizacji ustawy o lasach, zapisy zawarte w „projekcie Boniego”, a ostatnio propozycja subwencji środowiskowej autorstwa PSL. Wszystkie te pomysły mają pomóc gminom, które z racji posiadania parków narodowych mają ograniczone możliwości rozwoju. Szanse, że któryś z tych projektów wejdzie niebawem w życie są jednak niewielkie.

Zaloguj się i czytaj więcej

Marcin Tomalak , Piotr Zbieranek

Stegna – monitoring jakości usług publicznych

Przypadek gminy Stegna pokazuje, że przygotowanie systemu mierzenia jakości usług publicznych nie musi być kosztownym i skomplikowanym przedsięwzięciem. W zamian gmina otrzymuje szereg korzyści, które powodują, że taka inwestycja zwraca się z nawiązką.

Zaloguj się i czytaj więcej

Włodzimierz Pawłowski

Dla banków liczy się efektywność

Bankowcy popierają politykę Unii Europejskiej zmierzającą do ograniczenia roli dotacji w strukturze finansowania projektów. – Gdy beneficjenci będą realizowali projekty przez instrumenty zwrotne, to kilka razy zastanowią się, czy im się to opłaca, zwróci, czy dana inwestycja w ogóle jest im potrzebna – przekonują.

Zaloguj się i czytaj więcej

Bogdan Chmielecki

Pompy ciepła w budynkach użyteczności publicznej

Nie ma tańszego sposobu ogrzewania wody w basenie niż pompa ciepła. Te urządzenia sprawdzą się doskonale także w innych budynkach gminnych – urzędzie, szkole, teatrze czy hali widowiskowej.

Zaloguj się i czytaj więcej

Andrzej Gniadkowski

Szkoła przyszłości w Stoszowicach

W ramach inwestycji wartej ponad 3,5 mln zł w Budzowie w gminie Stoszowice zrealizowany został jednokondygnacyjny budynek o powierzchni ok. 800 m2. Szkoła prawie w ogóle nie wymaga dostarczania energii z zewnątrz.

Zaloguj się i czytaj więcej

Rozmawiał Andrzej Gniadkowski

To się po prostu opłaca

Rozmowa z Markiem Janikowskim, wójtem gminy Stoszowice

Zaloguj się i czytaj więcej

R

Nowa siedziba Urzędu Gminy w Wierzbinku

Z pewnością to najnowocześniejszy i najbardziej funkcjonalny obiekt w gminie, który obecnie jest jej przepiękną wizytówką.

Zaloguj się i czytaj więcej

Rozmawiali Janusz Król i Andrzej Gniadkowski

Zarządzanie samorządem wymaga ciągłych konsultacji

Rozmowa z Olgierdem Dziekońskim, ministrem w Kancelarii Prezydenta RP

Zaloguj się i czytaj więcej

Andrzej Gniadkowski

Nowa prezydencka próba naprawienia samorządu

Sposób realizacji zadań własnych samorządów może być regulowany w ustawie tylko w razie uzasadnionej konieczności. Taki zapis zawiera kolejna wersja prezydenckiej ustawy reformującej samorządy, która trafiła do konsultacji.

Zaloguj się i czytaj więcej

Aby zapewnić prawidłowe działanie i wygląd niniejszego serwisu oraz aby go stale ulepszać, stosujemy takie technologie jak pliki cookie oraz usługi firm Adobe oraz Google. Ponieważ cenimy Twoją prywatność, prosimy o zgodę na wykorzystanie tych technologii.

Zgoda na wszystkie
Zgoda na wybrane